Tarieven gemeentelijke belastingen 2014

Tarieven gemeentelijke belastingen 2014

Afvalstoffenheffing

Het tarief voor de afvalstoffenheffing met betrekking tot het vaste gedeelte is vastgesteld op € 90,-.

Voor woningen waar geen afzonderlijke inzameling plaats vindt, dus die woningen waar men gezamenlijk gebruik maakt van containers, wordt het vaste gedeelte verhoogd met een omslagbedrag. Het tarief inclusief het vaste gedeelte is in die gevallen:

 • € 147,96 voor een éénpersoonshuishouding
 • € 170,40 voor een meerpersoonshuishouding

Naast het vaste bedrag wordt per containerlediging een bedrag in rekening gebracht:

 • minicontainer van 240 l restafval:  € 5,95 per lediging
 • minicontainer van 180 l GFT-afval: € 2,75 per lediging

In Donkerbroek wordt een proef gehouden met het gescheiden inzamelen van de huishoudelijke afvalstoffen. Gedurende de proef zijn er in dit proefgebied geen kosten verbonden aan het aanbieden van GFT-afval.

 • aanbieden huisvuil in ondergrondse verzamelcontainer €1,10 per aanbieding.

Baatbelasting

Voor de aanleg van riolering wordt een éénmalig bedrag van € 2.268,90 in rekening gebracht. Het is mogelijk om de baatbelasting in 10 jaarlijkse termijnen van € 226,89 te betalen.

Forensenbelasting

Bepalend voor de hoogte van de belasting is de waarde van de woning of caravan. De belasting bedraagt:

 • bij een waarde tot   €  16.160,00 € 52,25
 • bij een waarde van €  16.161,00 tot en met € 19.950,00   €  99,70
 • bij een waarde van € 19.951,00 tot en met € 111.000,00 € 150,00
 • bij een waarde van € 111.001,00 tot en met € 202.000,00 € 197,90
 • bij een waarde van € 202.001,00 tot en met € 300.000,00 € 251,20
 • bij een waarde van € 300.001,00 of meer € 299,40

Normbedragen kwijtschelding

U kunt voor kwijtschelding in aanmerking komen als uw netto maandinkomen (inclusief de vakantietoeslag en min bepaalde kosten) beneden het normbedrag komt, dat voor u van toepassing is. Voor de meest voorkomende gezinssituaties gelden per 1 juli 2014 de volgende inkomensnormen:
Inkomensnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd  

 • Echtpaar of samenwonende          €   1.359,49  
 • Alleenstaande ouder                    €   1.223,54
 • Alleenstaande                             €      951,65

 

Wanneer u AOW ontvangt, gelden de volgende normen:

 • Echtpaar of samenwonende                                     €  1.513,08
 • 1 partner AOW-gerechtigd andere partner niet           €  1.502,35
 • Alleenstaande ouder                                               €  1.375,75
 • Alleenstaande                                                        €  1.099,30

Naast een toets op het inkomen wordt ook gekeken naar uw vermogen. Wanneer de waarde van bezittingen zoals een auto, overwaarde eigen woning, saldo op (spaar)rekeningen boven een bepaald bedrag uitkomt, zal uw verzoek voor kwijtschelding worden afgewezen.

Onroerende Zaakbelastingen

Het tarief bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor

 • a. gebruikersbelasting niet-woning                                           0,0524%
 • b. bij de eigenarenheffing
  • 1. onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen        0,1052%
  • 2. onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,0711%

Precariobelasting kabels en leidingen

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van kabels en leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening. Vaak zijn dit de nutsbedrijven.

Reclamebelasting

Voor een openbare aankondiging, zichtbaar vanaf de openbare weg, binnen het gebied volgens de begrenzing in het bestemmingsplan Oosterwolde Kom 2003, bedraagt het tarief € 450,00 per vestiging per jaar.

Rioolheffing

 • Eigenaarsdeel:  € 102,65 voor ieder aangesloten pand per jaar
 • Gebruikersdeel: Dit is voor woningen afhankelijk van het aantal personen:
  • 1 persoonshuishouding €   61,45
  • 2 persoonshuishouding € 121,15
  • 3- of meerpersoonshuishouding € 181,95
 • Voor recreatiewoningen bedraagt het tarief € 67,60

Voor bedrijven is het tarief afhankelijk van het waterverbruik en wordt gebaseerd op de afrekening van het waterleidingbedrijf die  voorafgaand aan het belastingjaar is ontvangen. De tarieven per kubieke meter afvalwater zijn als volgt vastgesteld:

 • € 1,34 per eenheid van 0 t/m 200 m3;
 • € 1,14 per eenheid boven de      200 m3   t/m   1.000 m3;
 • € 0,95 per eenheid boven de   1.000 m3   t/m   2.000 m3;
 • € 0,67 per eenheid boven de   2.000 m3   t/m   5.000 m3;
 • € 0,41 per eenheid boven de   5.000 m3   t/m  10.000 m3;
 • € 0,23 per eenheid boven de 10.000 m3    t/m  50.000 m3;
 • € 0,12 per eenheid boven de 50.000 m3.

Toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt € 1,00 per persoon per overnachting.

Te downloaden:

Contact

Gemeentehuis Ooststellingwerf
't Oost 11
8431 LE Oosterwolde

T 14 0516
(Klik voor meer informatie)

E gemeente@ooststellingwerf.nl

Openingstijden

Op "Mijn Ooststellingwerf" kunt u uw WOZ-beschikking en Taxatieverslag bekijken.

Mijn Ooststellingwerf


 

Boerestreek Live

 

Snel naar

Producten en Diensten
Meeluisteren vergadering
Mijn Ooststellingwerf Raadsinformatiesysteem
Digitale gemeentegids
Nieuwsarchief
Snippergrond