Pagina opties

Groter
A A
RSS

Besluit aanwijzing toezichthouders van Wetterskip Fryslân (09-04-2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf hebben besloten om de toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor wat betreft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Dit betekent dat de betrokken medewerkers van het Wetterskip Fryslân bevoegd zijn om toezichthoudende taken uit voeren op de genoemde wet- en regelgeving binnen de gemeentegrenzen van Ooststellingwerf. Als burger of ondernemer kunt u met één van deze toezichthouders te maken krijgen.

Het aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na deze publicatie. Het besluit is te raadplegen op  www.ooststellingwerf.nl.