Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen

Omgevingsvergunning nieuwbouw Poiesz Appelscha

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend zij een omgevingsvergunning verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de bouw van een supermarkt ter plaatse van de Vaart Zuidzijde nr. 47 te Appelscha op de percelen kadastraal bekend sectie C, gemeentecode MKG00, percelen 7566, 7565, 7720, deels 7726 en deels 7678 van de gemeente Ooststellingwerf. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2019-6427.

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In zijn vergadering van 17 december 2019 heeft de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Op de ontwerp-omgevingsvergunning en op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroepstermijn

De omgevingsvergunning met bijlagen (IMRO-code: NL.IMRO.0085.OVVaartzz47-VG01) liggen vanaf woensdag 19 februari 2020 tot en met dinsdag 31 maart 2020 ter inzage.

Om de stukken in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, 't Oost 11, 8430 AA in Oosterwolde. Daarnaast kunt u de stukken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook zijn de stukken digitaal (in pdf-bestand) in te zien op de internetpagina van de gemeente www.ooststellingwerf.nl onder het kopje 'Bewoners & bezoekers' à'Omgeving' à 'Bestemmingsplannen'.

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In principe staat het beroep alleen open voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening

Ook kunnen belanghebbenden - voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht voorlopige voorziening tot schorsing van dit besluit vragen. Dit verzoek moet ingediend worden bij de Voorzieningenrechter, Afdeling  bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Bijbehorende documenten