Wat is het advies vanuit de gemeente naar de Wmo- en jeugdhulpaanbieders inzake het Corona-virus?          

Kunnen gemeenten aangeven binnen welke kaders zij 'gezonde ambulante zorg' ziet in de huidige situatie?

De nadrukkelijke oproep van het kabinet en de gemeenten is om de zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. De gezondheidsadviezen van de Rijksoverheid zijn hierin een belangrijke leidraad. 

Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning zijn aangemerkt als “cruciale beroepsgroepen”. Zie ook de website van de Rijksoverheid

Wij vinden het belangrijk dat cliënten de ondersteuning die zij nodig hebben blijven ontvangen. Dit om escalatie en eventuele overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, dan wel te zorgen voor de-escalatie.

Ambulante begeleiding kan grotendeels regulier plaatsvinden, met inachtneming van de landelijke richtlijnen. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de creativiteit van aanbieders. Individuele begeleiding kan (deels) bijvoorbeeld ook worden ingezet door middel van (beeld)bellen.

Wij zien graag dat dagbesteding/groepsbegeleiding – eventueel in aangepaste vorm - doorgang vindt. Bijvoorbeeld door in kleine groepjes te werken of door individueel activiteiten aan te bieden. Eventueel in combinatie met individueel (telefonisch) contact of groepstelefoongesprekken.

Een voorbeeld uit de praktijk is bijv. het afgeven van werkmateriaal bij de cliënt thuis en dan via beeldbellen begeleiden.

Wij verwachten van de zorgaanbieder dat er in ieder geval contact met de cliënt is op de vaste zorgdagen.

Protocollen worden gedeeld, met de vraag of dit voldoet aan de door gemeenten gewenste werkwijze.        

Wij verwachten dat aanbieders zich aan de landelijke richtlijnen houden. Het is belangrijk dat cliënten de benodigde ondersteuning zoveel mogelijk blijven ontvangen, om escalatie te voorkomen. Waar nodig in aangepaste vorm, passend bij de landelijke richtlijnen.

Word ik als ZZP’er en werkzaam als Wmo ondersteuner ook opgeroepen voor vaccinatie?

In deze tijdlijn, gepubliceerd door de Rijksoverheid, staat dat mensen die werkzaam zijn als Wmo ondersteuner tot de doelgroep behoren die opgeroepen worden voor de vaccinaties na 8 januari 2021.

De uitnodigingen voor het COVID-19 vaccin worden landelijk verstuurd. De gemeente en de GGD hebben hier geen rechtstreekse invloed op. Het RIVM probeert alle ZZP’ers (landelijk) in kaart te brengen. In hoeverre dit al in beeld is gebracht, is helaas niet bij ons bekend. U kunt hiervoor het beste rechtsreeks contact opnemen met het RIVM, zodat u ook bij hen in beeld bent.

Meer informatie vindt u op de website van de GGD.

Kan een indicatie met een overbruggingsperiode verlengd worden, indien een beschikking de komende periode afloopt? De benodigde ondersteuning kan dan voortgezet worden.

De medewerkers van het Gebiedsteam zijn bereikbaar voor herbeoordelingen en nieuwe indicaties. Er worden in principe geen huisbezoeken gedaan; meldingen en aanvragen worden telefonisch afgehandeld.

In geval van een aflopende indicatie wijkt de situatie nu niet af van de normale situatie. Wij verzoeken u om bij aflopende indicaties ruim op tijd melding te doen bij het Gebiedsteam.

Zijn de gemeenten bereid om de gemiste inkomsten te compenseren, indien een cliënt daadwerkelijk het Coronavirus krijgt?

Als een cliënt COVID-19 heeft is quarantaine/isolatie noodzakelijk. In deze situatie wordt door de zorgaanbieder op dezelfde wijze gehandeld als bij een 'gewone' griep.

Ondersteuning op afstand (bijv. beeldbellen) kan doorgang vinden, binnen de huidige indicatie.

Cliënt ontvangt tijdelijk geen ondersteuning in verband met het Coronavirus (cliënt wil geen ondersteuning of aanbieder is gestopt met leveren). Moet cliënt nog een eigen bijdrage betalen?

Cliënt heeft een deel van de maand wel ondersteuning ontvangen: cliënt moet de eigen bijdrage betalen. Het bedrag van maximaal € 19,00 is niet hoger dan de kosten van de geleverde ondersteuning.

Minister De Jonge van VWS heeft besloten dat in verband met het coronavirus de eigen bijdrage voor in ieder geval de maanden april en mei collectief niet worden geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve de cliënten met de voorzieningen beschermd wonen intramuraal en opvang.

  Cliënt ontvangt tijdelijk geen ondersteuning in verband met het Coronavirus (cliënt wil geen ondersteuning of aanbieder is gestopt met leveren) en de dagbestedingslocaties zijn gesloten.

  Wanneer de dagbestedingslocaties zijn gesloten:

  -              Er wordt intussen wel contact onderhouden met de cliënten. Op welke wijze kan dit gedeclareerd worden?

  -              Is er een financiële compensatie nu we de ondersteuning niet uit kunnen voeren? Zijn gemeenten bereid de zorgaanbieder te compenseren tot het maximum van de anders gemaakte kosten in dagbesteding? 

  Van aanbieders dagbesteding verwachten wij dat zij ondersteuning blijven bieden aan hun cliënten. Dagbesteding en -opvang is voor vele cliënten een cruciale voorziening juist in deze periode. Waar mogelijk is het uitgangspunt dat de dagbesteding en -opvang gecontinueerd wordt – in welke vorm dan ook.

  Wij vinden het belangrijk dat we de cliënten niet uit het oog verliezen. Medewerkers van de dagbesteding kunnen in deze situatie een belangrijke rol spelen, door contact te blijven houden met hun cliënten. Denk bijvoorbeeld aan één op één begeleiding (activiteiten aanbieden t.b.v. daginvulling en bijv. wandeling buiten) of, als er aantoonbaar geen passend alternatief is, (beeld)bellen om de cliënt te ondersteunen bij zijn/haar daginvulling. Het is belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk begeleiding blijft krijgen om escalatie en eventuele overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

  Alleen (beeld)bellen is in sommige situaties niet voldoende, vooral niet wanneer het gaat om vervanging van begeleiding en/of dagbesteding bij erg kwetsbare cliënten. Zeker nu de situatie langer duurt en beperkende maatregelen verlengd zijn. We verwachten dat aanbieders eerst nagaan of face-to-face begeleiding van hun cliënten een mogelijkheid is. Als dit niet mogelijk is, dan is beeldbellen met een plus ook mogelijk. Te denken valt aan het afgeven van werkmateriaal thuis en dan via beeldbellen begeleiding bieden. Als invulling wordt gegeven aan zulke alternatieve contactvormen dan is 100% declaratie mogelijk.

  • Leg dagelijks vast welke cliënten wel aanwezig zijn (op locatie dagbesteding) of ambulante ondersteuning ontvangen;
  • Leg (dagelijks) vast welke cliënten op eigen initiatief geen zorg ontvangen;
  • Leg dagelijks vast welke cliënten op uw advies thuis moeten blijven;
  • Leg vast bij welke cliënten u tijdelijk een alternatieve vorm van ondersteuning biedt, wanneer en op welke manier.

  Er komen verschillende vragen bij ons binnen over vervoer van en naar dagbesteding. Onze lijn hierin is als volgt.

  De OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) verwachten dat iedereen weer op de manier zoals het voorheen ging het vervoer gaat regelen.

  Ook het taxivervoer is, net zoals het openbaar vervoer, langzaam weer als normaal. Als de 1,5 meter in de auto niet gehandhaafd kan worden, dan is het gebruik van een mondkapje verplicht. De richtlijnen die gelden voor de taxibranche en het OV achten wij ook van toepassing op het dagbestedingsvervoer.

  Wat verwachten de gemeenten van ons in het uitvoeren van individuele begeleiding?

  Wij verwachten dat individuele begeleiding zoveel als mogelijk gewoon doorgang vindt. Face-to-face bij de cliënt in de thuissituatie of, als er geen aantoonbare andere ondersteuningsvorm mogelijk is, bijvoorbeeld via (beeld)bellen. Wij horen van zorgaanbieders dat zij soms ook kiezen voor een wandeling in de buitenlucht.

  Wij vinden het belangrijk dat cliënten de ondersteuning die zij nodig hebben blijven ontvangen, om escalatie te voorkomen dan wel te zorgen voor de-escalatie. Hierbij vragen we de aanbieders de landelijke regels volgens het RIVM op te volgen en zoveel mogelijk naar creatieve oplossingen te zoeken.

  We verwachten van u dat u bijhoudt in uw administratie welke cliënten wel/geen ondersteuning ontvangen. Leg dagelijks vast:

  • Welke cliënten wel ambulante ondersteuning ontvangen;
  • Welke cliënten op eigen initiatief geen ondersteuning ontvangen;
  • Welke cliënten op uw advies thuis moeten blijven en geen ondersteuning ontvangen;
  • Bij welke cliënten u tijdelijk een alternatieve vorm van ondersteuning biedt, wanneer en op welke manier.

  Wat is de visie van de OWO-gemeenten op Corona in relatie tot Huishoudelijke Hulp cliënten?

  Maatschappelijke Ondersteuning en daarmee ook de huishoudelijke hulp is door het Rijk aangemerkt als cruciale beroepsgroep. Wij verwachten dan ook dat Huishoudelijke hulp, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zoveel als mogelijk 'gewoon' wordt uitgevoerd. Juist ook om contact te onderhouden met de doelgroep die Huishoudelijke Hulp ontvangt, en eventuele mantelzorger(s) te ontlasten. Als de situatie om een andere invulling vraagt kan dat in overleg met de cliënt. 

  Cliënten melden soms zelf hun huishoudelijke hulp af vanwege het Corona-virus. Wordt de reguliere planning vergoed?

  Wanneer huishoudelijke hulp door omstandigheden tijdelijk niet mogelijk is, vragen wij aanbieders dit zoveel mogelijk in te vullen met maatwerk. Bijvoorbeeld met beeldbellen, of door samen met familie invulling te geven aan huishoudelijke hulp.

  Staat de gemeente alternatieve invulling van de huishoudelijke hulp toe? Bijvoorbeeld in de vorm van bellen/skypen met inwoners, of boodschappen doen tijdens de huishoudelijke hulp-uren.

  Een deels alternatieve invulling van de huishoudelijke hulp is in overleg met de cliënt toegestaan. Een schoon huis is belangrijk. Dit betekent dat de invulling van de huishoudelijke hulp deels ook moet blijven bestaan uit het schoonmaken van de woning.

  Als er sprake is van meerkosten kan een aanbieder die bij gemeente indienen?

  De aanbieder dient eerst de bestaande ruimte te benutten binnen de lopende indicaties, voordat over meerkosten wordt gesproken. Aanbieders die bijvoorbeeld een locatie hebben gesloten en nu alternatieve zorg inzetten kunnen dat wellicht goedkoper uitvoeren.

  Als aanbieder meerkosten wil indienen, vraagt hij/zij eerst gemotiveerd toestemming aan gemeente(n).

  Om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen maken zorgaanbieders soms meerkosten. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. De afspraak voor compensatie van meerkosten gold in eerste instantie tot 1 juli 2020 en is later verlengd tot 1 januari 2021. Duidelijk is dat zorginstellingen binnen de Jeugdwet en Wmo ook in 2021 extra kosten moeten maken om zorg te kunnen organiseren. Om deze reden is besloten de afspraken tussen het Rijk en de VNG te verlengen tot 1 januari 2022. 

  Format indienen meerkosten
  Inmiddels is er ook een format om de meerkosten te declareren.

  Dit format kunt u als aanbieder invullen en als PDF-bestand mailen naar wmo2020@ooststellingwerf.nl Wij zullen de declaratie beoordelen en indien akkoord uitbetalen. In andere gevallen nemen wij contact met u op.

  PGB en corona

  Nu Nederland te maken heeft met een tweede coronagolf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, is besloten om de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw in te voeren. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober, voor het pgb Wmo, het pgb Jeugd en het pgb Wlz.

  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van VNG.

  Extra kosten vanwege corona (EKC)

  Budgethouders die extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021.

  FAQ zorgaanbieders en coronavirus eerste golf

  Door te klikken op deze link, vindt u de FAQ’s die wij plaatsten naar aanleiding van de eerste golf van het coronavirus.