Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken bekend dat zij een toezichthouder, bedoeld in de artikelen 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en 4.2 van de Wet basisregistratie personen, hebben benoemd. Belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen.

Het besluit ligt ter inzage gedurende drie weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis.