Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 25 augustus 2021 op grond van het coördinatiebesluit het ontwerpbestemmingsplan ’t Oost 60 Oosterwolde’ samen met de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ter inzage wordt gelegd. Met dit plan worden zes zorgwoningen gerealiseerd.

U kunt de verschillende besluiten inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer bestemmingsplan: NL.IMRO.0085.BPOost60-OW01 en planidentificatienummer omgevingsvergunning: NL.IMRO.0085.OVOost60-OW01). Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen.

Let op: dit is geen officiële bekendmaking. U vindt de officiële bekendmaking in het gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.