In bestemmingsplannen staat welke grond waarvoor bedoeld is.  Bestemmingsplannen zijn juridisch bindend. Alle bestemmingsplannen zijn in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Uw mening over nieuwe bestemmingsplannen

Regelmatig brengen we nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingsplannen in procedure. Daar kunt u uw zienswijze (mening) over geven: binnen 6 weken nadat wij het ontwerpbestemmingsplan hebben gepubliceerd. Dat doen we via de Staatscourant en via de Gemeentepagina. Richt uw zienswijze aan de raad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Vermeld in het onderwerp van uw zienswijze om welk ontwerpbestemmingsplan het gaat.

Wij nemen alle zienswijzen, die tijdens de terinzagelegging zijn binnengekomen, mee voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Bent u het daarna niet eens met het plan? Dan kunt u wederom binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen die op deze pagina staan, zijn in procedure.

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u een bestemmingsplan herzien of wijzigen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Wij raden u aan hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen. Meer informatie over principeverzoeken vindt u hier.  

Kosten en procedure

De kosten voor een bestemmingsplanprocedure kunnen variëren.  Soms is een bestemmingsplanwijziging of -herziening niet nodig. In overleg met de betrokken ambtenaar bepaalt u welke procedure voor u het meest geschikt is.

In de tarieventabel bij de legesverordening zit een overzicht van de kosten voor de verschillende procedures. Let op: deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.

Het wijzigen of herzien van een bestemmingsplan kost veel tijd. Ga ervan uit dat u minstens een jaar bezig bent, voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Bij zienswijzen en/of beroep kan het veel langer duren.