Pagina opties

Groter
A A

Bekijk nieuwsflitsen

8 april 2019

Website

De afdeling communicatie heeft de ASDO verzocht verbeterpunten aan te dragen voor de gemeentelijke website. De ASDO heeft 3 leden gekozen om hierover met de afdeling in gesprek te gaan. 

Regelingenwijzer 2019 c.a.

Tijdens de vergadering werd de regelingenwijzer 2019 en bij behorende brochures uitgereikt. De ASDO complimenteert de gemeente hierover. I.v.m. de participatiemaatschappij benadrukt zij het belang ervan dat alle inwoners van Ooststellingwerf hiervan kennis nemen.

Voor in de toekomst acht de ASDO het van belang om waar het gaat om het vragen van kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen in de brochures (reeds) expliciet aan te geven welke deadlines hiervoor gelden.    

Advies uitgangspuntennotitie inkoop WMO 2020

De ASDO stemt in met deze Uitgangpuntennotitie. De ASDO vraagt bij verdere uitwerking van de uitgangspuntennotitie aandacht voor scholing van cliënten/mantelzorgers voor aanvraag en verantwoording van PGB’s. Ook vraagt zij aandacht voor het voorkomen van fraude door malafide bureaus. Tenslotte acht de ASDO naast een aanbod van algemeen toegankelijke voorzieningen, het gewenst dat er ruimte blijft voor de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. 

Cliënt ervaringsonderzoek 2017 en 2018

De gemeente geeft in een reactie op het eerder gedane advies van de ASDO over het cliënt ervaringsonderzoek 2017aan dat zij het advies om een andere onderzoeksbureau in de arm te nemen, overneemt.

Ook is het voorstel van de ASDO om in het cliënt ervaringsonderzoek jeugd 2018 expliciet vragen naar de lengte van de wachttijden en hulp buiten schooltijd op te nemen, overgenomen.

Hoewel de gemeente eerder had aangegeven dat zij half maart de ASDO zou uitnodigen om mee te denken over de vervolgstappen en om een kritische blik te werpen op de onderzoeksvragen voor 2018, heeft een dergelijke uitnodiging de ASDO tot op heden nog niet bereikt. 

De ASDO betreurt deze trage gang van zaken, omdat opnieuw resultaten van het onderzoek naar het zich laat aanzien eerst na de grote vakantie verwacht kunnen worden.

Jaarverslag 2018

De ASDO heeft haar jaarverslag 2018 vastgesteld. Dit verslag wordt nu naar het College van B&W gestuurd. Na ontvangst zal het jaarverslag ook op de website geplaatst worden.

11 februari 2019

Visie ontwikkeling Sociaal Domein

 • Vertegenwoordigers van de Adviesraad zullen ook de komende tijd de Wijk/Dorpsgesprekken bijwonen. Deze zijn nog in: Waskemeer, 25 februari om 20.00 uur in het Dorpshuis en op 14 maart Oosterwolde Zuid,  locatie Scala- de Kompaan om 19.30 uur.
 • De gemeente heeft in opgaveteams samengesteld die thema’s gaan uitwerken voor de verdere invulling van de Visie Sociaal Domein. Deze thema’s zijn: Meedoen en regie over eigen leven; Samenleven, vitale buurten en dorpen; Gezondheid en Goed opgroeien. In de periode van eind januari tot begin april zijn 4 terugkoppelmomenten gepland (29-01, 12-03, 26-03 en 02-04). Vertegenwoordigers van de Adviesaard hebben inmiddels de eerste bijeenkomst bijgewoond. Op 12 maart wordt aan de hand van de zeer uitgebreide inventarisaties op de genoemde terreinen bekeken welke effecten men wil nastreven.  

Eenzaamheid

Op 4 maart organiseert de gemeente op het gemeentehuis een avond over eenzaamheid. Aan de hand van enkele workshops zal dan gewerkt worden aan de vraag: “hoe gaan we er mee om?” Een eerder verzoek van de Adviesraad aan de gemeente om extra uren uit te trekken in het takenpakket van huishoudelijke hulpen voor persoonlijke aandacht voor de cliënt, werd niet als zodanig gehonoreerd . Wel blijkt uit de uitgebreide reactie van de gemeente dat zij met de aanbieders en de gemeenten in OWO-verband (Oost- en West Stellingwerf en Opsterland) heeft afgesproken, dat ingezet wordt op scholings/deskundigheidsbevordering van de hulpen die in dienst komen. De ASDO besloot na uitvoerige discussie om de komende tijd te monitoren of en in hoeverre de voornemens van de gemeente leiden tot een betere signalering door zorgaanbieders en huishoudelijke hulpen van eenzaamheid.

Cliënt ervaringsonderzoek Jeugdhulp 2017en WMO cliënt ervaringsonderzoek

De gemeente geeft in een reactie op het eerder gedane advies van de ASDO aan dat zij het advies om een andere onderzoeksbureau in de arm te nemen, overneemt. Ook wordt het voorstel van de ASDO om in het cliënt ervaringsonderzoek jeugd 2018 expliciet vragen naar de lengte van de wachttijden en hulp buiten schooltijd op te nemen, overgenomen. Half maart al de ASDO uitgenodigd worden om mee te denken over de vervolgstappen en om een kritische blik te werpen op de onderzoeksvragen. Tijdens deze bijeenkomst zullen dan ook eerdere aanbevelingen van de ASDO over het cliënt ervaringsonderzoek WMO besproken worden.

15 januari 2019

Visie ontwikkeling Sociaal Domein

 • Vertegenwoordigers van de Adviesraad zullen ook de komende tijd de Wijk/Dorpsgesprekken bijwonen. Deze zijn nog in: Fochteloo, 17 januari om 19.30 uur in het Dorpshuis; Appelscha, 28 januari om 19.30 uur, locatie” Bar gezellig” Vaart ZZ 95;  Waskemeer, 25 februari om 20.00 uur in het Dorpshuis en op 7 maart Oosterwolde Zuid,  locatie Scala- de Kompaan om 19.30 uur.
 • De gemeente heeft in opgaveteams samengesteld die thema’s gaan uitwerken voor de verdere invulling van de Visie Sociaal Domein. Deze thema’s zijn: Meedoen en regie over eigen leven; Samenleven, vitale buurten en dorpen; Gezondheid en Goed opgroeien. In de periode van eind januari tot begin april zijn 4 terugkoppelmomenten gepland (29-01, 12-03, 26-03 en 02-04). Hieraan zullen ook enkele leden van de Adviesraad deelnemen.

Realiseren samenhangende aanpak statushouders

De Adviesraad heeft in haar vergadering van 14 januari een ongevraagd advies aan het College vastgesteld.  Hierin pleit de Adviesraad voor meer aandacht voor de positie van vrijwilligers bij de begeleiding van statushouders en de positie en ondersteuning van statushouders op langere termijn. 

Eenzaamheid/hulp bij het huishouden

Een eerder verzoek van de Adviesraad aan de gemeente om extra uren uit te trekken in het takenpakket van huishoudelijke hulpen voor persoonlijke aandacht voor de cliënt, wordt niet als zodanig gehonoreerd. Wel blijkt uit de uitgebreide reactie van de gemeente dat zij met de aanbieders en de gemeenten in OWO-verband (Oost- en West Stellingwerf en Opsterland) heeft afgesproken, dat ingezet wordt op scholings/deskundigheidsbevordering van de hulpen die in dienst komen.

De Adviesraad zal in haar volgende vergadering verder inhoudelijk ingaan op deze problematiek.

Uitvoeringsnota Sport

De Adviesraad betreurt het dat haar eerdere pleidooi voor fasering van de in haar ogen (te) zeer ambitieuze plannen niet is overgenomen. Zij ziet met belangstelling het jaarverslag 2018 tegemoet.

Klantervaringsonderzoek WMO en Jeugd

De Adviesraad  zal uit eerdere ervaringsonderzoeken en uit in voorgaande jaren gedaan digitaal kwaliteitsonderzoek nagaan wat daar de opvallende zaken waren. Op grond daarvan zal de Adviesraad aandachtspunten formuleren om mee te nemen in de komende klantervaringsonderzoeken.  

12 november 2018

Werkplan 2019
De ASDO heeft haar werkplan 2019 aan het College aangeboden. Kijk hier voor het werkplan.

Cliënt ervaringsonderzoek 2017
De ASDO heeft in reactie op dit onderzoek aangegeven het te betreuren dat het rapport zeer lang op zich heeft laten wachten en de respons onvoldoende was voor het verkrijgen van een representatief beeld. De ASDO onderschrijft het belang van de in het rapport opgenomen tip, te weten:
- het verkorten van de wachttijd
- het bieden van meer mogelijkheden om hulp buiten de schooltijd te krijgen
- het voorkomen/terugdringen van wisselingen bij medewerkers.
De ASDO stelt voor om in het cliënt ervaringsonderzoek jeugd 2018 expliciet vragen naar de lengte van de wachttijden en hulp buiten schooltijd op te nemen.

Advies WMO klant ervaringsonderzoek
De ASDO heeft in aanvulling op de reactie van B&W van 24 september j.l. op het eerdere advies van de ASDO over het klant ervaringsonderzoek WMO 2017, nog enkele aanvullende suggesties gedaan. Deze beogen het voorkomen van enquête-moeheid bij de ondervraagden en het betrekken van een afvaardiging van de ASDO en het gebiedsteam voor het monitoren van het komende klant ervaringsonderzoek.

Concept uitvoeringsnota Sport en bewegen in Ooststellingwerf 2019 – 2022.
Deze nota bestaat uit een oplegger en een uitvoeringsplan Buurtsportcoaches Ooststellingwerf. In de oplegger worden visie, beleidsmatige uitgangspunten en richtpunten uiteengezet. In het uitvoeringsplan worden de plannen en de doelen van de (vijf) buurtsportcoaches weergegeven.

In het thans aangeboden concept zijn opmerkingen uit een eerder op adviesgesprek met een delegatie van de ASDO verwerkt. Zo zijn onder andere doelstellingen concreter geformuleerd.

De ASDO merkt op dat ondanks dat tot op heden al veel werk is verzet, het plan wel erg zo niet te ambitieus is met 17 taken.

Themabijeenkomst inkoop WMO ondersteuning vanaf 2020 OWO gemeenten

Op 22 november zal een delegatie van de ASDO deze bijeenkomst bijwonen.

9 oktober 2018

 • Beleidsadviseur Jeugdhulp mevrouw Esther van Lierop informeerde de Adviesraad over  de pilot “Consulent Jeugd in de huisartsenpraktijk”: In drie huisartsenpraktijken werkt één dagdeel per week een medewerkster van het gebiedsteam als consulent jeugd. De huisarts kan de consulent raadplegen en/of cliënten voor één of meer gesprekken doorverwijzen naar de consulent jeugd. Hierdoor kan de jeugdige snel en dichtbij huis geholpen worden en wellicht onnodige doorverwijzing naar de specialistische jeugdhulp worden voorkomen.   
 • Vertegenwoordigers van de Adviesraad zullen ook de komende tijd de Wijk/Dorpsgesprekken bijwonen. Deze zijn in: Ravenswoud, 11 oktober in het Dorpshuis; Oosterwolde Noord, 17 oktober in school de Toekan; Langedijke, 30 oktober in het Dorpshuis; Haule 2 november in het Dorpshuis; Donkerbroek 22 november in het Dorpshuis en Fochteloo 13 december in het Dorpshuis. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.
 • Van het College van B&W werd op 24 september een uitgebreide reactie ontvangen op het door de Adviesraad uitgebrachte advies over het klant ervaringsonderzoek WMO 2017. In haar reactie noemt het College drie actiepunten waarmee ze in ieder geval aan de slag gaat: het opzetten van een communicatieplan; het inzetten op de nazorg en het streven naar kortere doorlooptijden.
  Naast deze actiepunten is het College ingegaan op diverse inhoudelijke vragen die de Adviesraad over klant ervaringsonderzoek had gesteld. Besloten is om naar aanleiding daarvan het College nog enkele suggesties mee te geven voor het klant ervaringsonderzoek 2018. De voorgenomen stappen en de uitgebreide beantwoording van de vragen door het College werden door de Adviesraad zeer gewaardeerd. 
 • De Adviesraad heeft haar werkplan 2019 vastgesteld en zal dit binnenkort aan het College van B&W aanbieden. Publicatie volgt in de eerstvolgende Nieuwsflits aansluitend aan de vergadering van de Adviesraad van 12 november aanstaande.

11 september 2018

 • Op 10 september vergaderde de adviesraad sociaal domein voor het eerst  weer na een mooie lange en warme zomer. Deze vergadering maakten we kennis met wethouder Esther Verhagen (en zij met ons). De wethouder sprak haar waardering uit over de inbreng van de adviesraad en toonde zich tijdens de vergadering duidelijk betrokken bij de verschillende onderwerpen die aan de orde kwamen.
 • Een vertegenwoordiging van de adviesraad heeft op 26 juni deelgenomen aan de bijeenkomst van de landelijke koepel adviesraden met als thema: “Rol en positie van adviesraden in tijden van transformatie”.
 • In deze bijeenkomst die door vertegenwoordigers van ongeveer 10 adviesraden uit het noorden is bezocht, stond de vraag centraal: hoe kun je burgers meer betrekken bij gemeentelijk beleid en uitvoering. Tijdens deze bijeenkomst werden hierover ervaringen uitgewisseld en suggesties gedaan, ondermeer aan de hand van een  “routekaart vernieuwing cliëntenparticipatie” van Movisie (een landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein).
 • Tijdens haar vergadering op 10 september concludeerde de adviesraad dat de gemeente Ooststellingwerf het in dit opzicht niet slecht doet: met het in gang zetten van wijk- en dorpsgesprekken zijn duidelijk de eerste stappen gezet. Ook de diverse politieke programma’s (raad, coalitie en uitvoeringsprogramma) onderstrepen het belang van burgerbetrokkenheid.
 • Komende weken zullen de verschillende themagroepen uit de adviesraad speerpunten aandragen voor het werkplan 2019 van de adviesraad, dat in de  vergadering van 8 oktober zal worden vastgesteld.

13 juni 2018

 • De gemeente gaat in diverse bijeenkomsten peilen welke behoeften er bij inwoners leven. De adviesraad zal deze bijeenkomsten zoveel mogelijk bijwonen.
 • In aanvulling op haar advies over het cliënt ervaringsonderzoek waarin de adviesraad reeds pleitte voor verruiming van de termijnen waarop cliënten kunnen reageren, stelt de adviesraad nog een inhoudelijke reactie op voor de komende B&Wvergadering.
 • Op 25 juni gaan enkele leden van de adviesraad in gesprek met leden van de werkgroep Toegankelijkheid.
 • Een vertegenwoordiging van de adviesraad zal op 26 juni deelnemen aan de bijeenkomst van de landelijke koepel adviesraden met als thema: “Rol en positie van adviesraden in tijden van transformatie”.
 • Op 11 juli gaan enkele leden van de adviesraad op werkbezoek bij Dagbesteding Noord.
 • In de vergadering van 10 september komt wethouder Esther Verhagen kennismaken. De adviesraad wil in dat verband met haar van gedachten wisselen over adviserende rol van de adviesraad.

11 april 2018

 • De adviesraad heeft het College van B&W onlangs 2 adviezen gestuurd. Het ene advies betreft de door B&W vast te stellen klachtenregeling. De adviesraad pleit in haar advies voor een versterking van de positie van de cliënt bij de behandeling van klachten.

 • Het tweede advies betreft het cliënt ervaringsonderzoek. De adviesraad bepleit om in het eerstvolgende onderzoek de termijnen waarop cliënten kunnen reageren te verruimen.

 • De themagroep Zorg, Wonen en Welzijn ontvangt binnenkort vertegenwoordigers van de Kwadrantgroep HH-bedrijf. Voorts zullen enkele leden van de adviesraad naar de themabijeenkomst over het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd door de Koepel Adviesraden Sociaal Domein in samenwerking met het Netwerk Advies- en Cliëntenraden Sociaal Domein Friesland.  

13 november 2017

 • De adviesraad heeft afgelopen week een advies gezonden aan het College van B&W over de “Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Ooststellingwerf 2018”. Deze regels worden samen met de Verordening “Hart voor de jeugd Ooststelling werf 2018” in de raadsvergadering van december door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.   
 • Leden van de adviesraad hebben de afgelopen tijd informatieve gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de voedselbank en met directeur en teamleider van het gebiedsteam.
 • Een informatief gesprek met Scala wordt in november nog gehouden.
 • Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen houden instellingen en organisaties thema avonden te houden. Vanuit haar brugfunctie (tussen burger en beleid) wil de adviesraad de komende tijd dergelijke bijeenkomsten graag als toehoorder bezoeken.  Wilt u leden van de adviesraad ontvangen, laat dat dan even weten via het secretariaat van de adviesraad: adviesraad@ooststellingwerf.nl
 • De adviesraad heeft er voor gekozen om in 2018 als speerpunt “communicatie” centraal te  stellen. Dit geldt niet alleen voor de wijze hoe de adviesraad de brugfunctie tussen inwoners en de gemeente vormgeeft, maar vooral ook hoe de gemeente richting burgers communiceert.