Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018”

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 26 maart 2019 het bestemmingsplan  “Buitengebied 2016, Veegplan 2018” gewijzigd heeft vastgesteld.

In algemene zin wordt met dit veegplan een aantal onvolkomenheden uit het bestemmingsplan Buitengebied 2016 gerepareerd. Daarnaast voorziet het veegplan in een aantal perceelgerichte aanpassingen.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij de vaststelling nog enkele wijzigingen in de planregels, verbeelding en plantoelichting aangebracht.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BpVpBuitengebied18-VG01), het vaststellingsbesluit en verdere bijlagen, liggen vanaf 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het bestemmingsplan is verder digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende personen en/of instanties beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

 • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • iedere belanghebbende die bezwaar heeft tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
 • iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.
 • Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking voordat op het verzoek is beslist.

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders op 27 november 2018

Grondslag: artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp: terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018”

Plangebied: Buitengebied van de gemeente Ooststellingwerf

Doel plan: Met dit  ontwerpbestemmingsplan worden enkele omissies en actuele ontwikkelingen op grond van het op 22 maart 2016 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2016 hersteld en/of meegenomen

De perceel gerelateerde wijzigingen hebben betrekking op onderstaande locaties:

 1. Alkenhaer 1 te Appelscha (bijlage 5 (lijst recreatieterreinen) is aangepast overeenkomstig de feitelijke situatie)
 2. Bûtenweg 7 te Elsloo (bouwvlak is in overeenstemming gebracht met de bestaande feitelijke situatie)
 3. De Monden 1 te Elsloo (bestemmingsvlak is aangepast op grond van vergunde en bestaande situatie)
 4. Elleboogsvaart 13 te Haulerwijk (de bestemming is overeenkomstig de feitelijke situatie gewijzigd van “Maatschappelijk” naar “Wonen”)
 5. Gruun 3  te Appelscha(Golfbaan) (ten behoeve van de uitbreiding van de Golfbaan zijn de betreffende gronden gewijzigd van “Agrarisch” naar “Recreatie-Dagrecreatie”, ten behoeve van deze uitbreiding is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld)
 6. Grasdrogerij te Oosterwolde (de bestaande geluidszone is weer zichtbaar op de verbeelding)
 7. Grindweg 22 te Nijeberkoop (de oude planrechten ten aanzien van deze locatie zijn alsnog volledig meegenomen in de planregels, daarnaast zijn de regels beter afgestemd op het actuele gebruik)
 8. Haerdijk 4 te Langedijke (de verbeelding is aangepast overeenkomstig de vergunde situatie)
 9. Helomaweg 3 te Fochteloo (het bestemmingsvlak is op de verbeelding aangepast overeenkomstig het bestemmingsplan Buitengebied 2006)
 10. Herenweg 132a te Donkerbroek (de huidige woonbestemming is op grond van de feitelijke situatie en gebruik gewijzigd naar een bedrijfsbestemming)
 11. Hoofdweg 41 te Elsloo (de huidige bedrijfsbestemming is al geruime tijd niet meer actueel en gewijzigd naar de bestemming “Wonen”)
 12. Jardinga 3 te Oosterwolde (het bouwvlak is in overeenstemming gebracht met de vergunde situatie)
 13. Kruisweg 25 te Waskemeer (feitelijk vergunde gebruik is in overeenstemming gebracht met het bestemmingsvlak “Wonen”)
 14. Schansdijk 15 te Waskemeer (de onbedoelde mogelijkheid voor het oprichten van een tweede bedrijfswoning is hersteld, op het perceel was en is slechts één bedrijfswoning toegestaan)
 15. Tilgrupsweg 2 te Appelscha (het bouwvlak is overeenkomstig de eigendomssituatie aangepast)
 16. Vaart NZ 51 te Appelscha (het feitelijk gebruik van een bestaand bedrijfsgebouw is overeenkomstig bestemd waarbij de mogelijkheid van een bedrijfswoning bij dit gebouw wordt uitgesloten)
 17. Vaart ZZ 139 te Appelscha (de bestaande rechten op grond van het vorige bestemmingsplan Buitengebied 2006 zijn alsnog in dit plan geregeld inhoudend dat er op dit perceel een kwekerij is toegestaan)
 18. Veneburen 11 te Makkinga (bijlage 2 van de regels (toegestane ammoniakemissie) is ten aanzien van dit perceel aangepast aan de actuele en vergunde bedrijfssituatie)
 19. Waterberging N381, ter hoogte van afslag Donkerbroek, Donkerbroek (de betreffende gronden zijn onderdeel van een groter waterbergingsgebied als gevolg van de verdubbeling van de N381 en worden nu specifiek als “waterberging” aangeduid)
 20. Weeme 4 te Oldeberkoop (op de locatie wordt de realisatie van twee nieuwe bergingen mogelijk gemaakt. Hiervoor heeft initiatiefnemer een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing opgesteld die voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. De beoogde ontwikkeling wordt nu planologisch geregeld)
 21. Willemstad 8 te Appelscha (op basis van de feitelijke en vergunde situatie is het bestemmingsvlak "Wonen" op de verbeelding aangepast)

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2016, Veegplan 2018”’ (planidentificatienummer:NL.IMRO.0085.BpVpBuitengebied18-ON01) met de bijbehorende stukken vanaf 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis,

’t Oost 11 te Oosterwolde.

Dit bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Tijdens de termijn waarop het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt stellen wij u in de gelegenheid om mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het onderwerp: “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2016, Veegplan 2018”.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw T. Wuite  van de afdeling Mens en Omgeving via het algemene nummer 140516 of via het sturen van een e-mail naar  t.wuite@ooststellingwerf.nl.  Bij haar kunt u ook