“Saemen an de slag” - “Meiinoar oan de slach” - “Samen aan de slag”

Inleiding

Dit coalitieprogramma heeft als basis het door de gehele raad opgestelde raadsprogramma.

Dit coalitieprogramma omschrijft op hoofdlijnen de belangrijkste afspraken tussen de coalitiepartijen OoststellingwerfsBelang, PvdA en CDA en de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf, voor de periode 2018 – 2022.

De leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders respecteren de principiële uitgangspunten van de verschillende partijen zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad op 22 mei 2018 vastgestelde raadsprogramma.

De gemeenteraad en het college streven goede collegiale verhoudingen na, zowel in de gemeenteraad als met- en in het college.

Op basis van het raadsprogramma en het coalitieprogramma wordt door het nieuwe college een uitvoeringsprogramma opgesteld, getoetst aan de financiële mogelijkheden van onze gemeente.

Het door het college op te stellen uitvoeringsprogramma, met daarin de verschillende geformuleerde doelstellingen, wordt geintegreerd in de te presenteren begrotingen.

Coalitieprogramma Gemeente Ooststellingwerf 2018 – 2022

De gemeente Ooststellingwerf staat deze periode opnieuw voor een aantal grote vraagstukken die vanuit verschillende richtingen op ons afkomen. De antwoorden die gevonden moeten worden betreffen o.a. de volgende terreinen:

 • Financiën – De veranderende rijksbijdrage aan de gemeentekas en de blijvende druk op de begroting. Ook de overheveling van taken vanuit de Rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid, vaak met (te) krappe budgetten zorgt voor een behoorlijke uitdaging;
 • Sociaal Domein – Naast het vaststellen van een nieuwe visie, vooral ook de nodige aandacht voor de verdere ontwikkeling van de gebiedsteams,
 • als onderdeel van het Sociale Domein. Ook de financiering van de verschillende onderdelen op dit onderwerp vereisen meer dan alleen aandacht;
 • Demografie – Het raadsprogramma gaat uit van realistische groei, we zetten hier alle beschikbare middelen voor in;
 • Ruimtelijke ordening – de invoering van de Omgevingswet in nauwe samenwerking met onze inwoners en ondernemers;
 • Duurzaamheid - CO2 vrije gemeente in 2030;
 • Participatie- Hoe kunnen we de kracht van de gemeenschap optimaal benutten bij het invoeren van alle vormen van participatie.

Deze vraagstukken liggen deels in elkaars verlengde of zijn nauw met elkaar verbonden. Niet alleen de bezuinigingen, de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente, maar ook de veranderende samenstelling- en de vergrijzing van de bevolking hebben financiële gevolgen voor onze gemeente.

Eén van de speerpunten is het in stand houden van de leefbaarheid van alle kernen. Initiatieven die hiertoe uit de bevolking komen worden waar mogelijk ondersteund. De gemeentelijke overheid zal daar een actieve rol in vervullen. Plaatselijke Belangen, Wijk- en bewonerscommissies en andere
belangenverenigingen zoals de “OSO” , de stichting “DO!” en energiecoöperatie “De Eendracht” zullen nog meer worden betrokken bij het reilen en zeilen in onze gemeente. Niet alleen signalerend en onderwerpen aandragend, maar ook een actieve rol bij het komen tot besluitvorming en het tot uitvoering brengen van plannen, ieder vanuit zijn eigen specifieke rol. Daarbij is het vanzelfsprekend dat deze inzet waar nodig gepaard gaat met de juiste faciliteiten om deze taken uit te kunnen voeren.

Onze Ambitie:

De gemeenteraad en het college zijn trots op de prachtige en unieke omgeving, in de provincie Fryslan, waarbinnen Ooststellingwerf is gelegen. De gemeente Ooststellingwerf is een zelfstandige gemeente en dat wil zij ook blijven.

Het huidige samenwerkingsverband met Weststellingwerf en Opsterland wordt gekoesterd en dit willen we verder intensiveren, verbeteren en waar nodig uitbreiden om nog betere efficiëntie en kwaliteit te kunnen garanderen.

In de raadsperiode 2014-2018, maar ook daarvoor, zijn veel ontwikkelingen in gang gezet en (deels) afgerond. We noemen de grote veranderingen binnen het sociaal domein waarbij allerlei taken van rijksoverheid op het bordje van de gemeente zijn gelegd. De benodigde steun, hulp en verzorging aan onze inwoners heeft hierbij steeds prioriteit gekregen, dit blijft ons uitgangspunt. Er is volop gewerkt aan het realiseren van projecten met zonnepaneelvelden en de veranderende ambtelijke organisatie. Onze financiën zijn op orde. Ook het masterplan Appelscha waarin het project Boerestreek, met als hoogtepunt de realisatie van de Bosbergtoren. Van het masterplan Oosterwolde-Venekoten is al
veel gerealiseerd, maar er zijn ook nog zaken in uitvoering en ontwikkeling.

In de raadsperiode 2018-2022 wil de coalitie van OoststellingwerfsBelang, PvdA en CDA doorgaan op de eerder ingeslagen weg en zich blijven inzetten voor goed financieel beleid, duurzame ontwikkelingen en vernieuwing in projecten en procedures.

We gaan onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nauw betrekken bij de planvorming. Hun “initiatieven van onder op” ondersteunen en omarmen. Samen op weg en de mogelijkheden en uitdagingen opzoeken. Burger- en overheidsparticipatie krijgt de komende periode een stevige verankering in ons gemeentelijk bestel. We willen een gemeente zijn die dicht bij de burger staat en als betrouwbaar en betrokken partner wordt ervaren.

Ook de komende periode moet er aandacht zijn voor het promoten van onze mooie zelfstandige gemeente. We moeten de gemeente Ooststellingwerf richting provincie, maar ook landelijk beter “uitnutten” of anders gezegd vermarkten. Het moet duidelijk worden dat Ooststellingwerf in een uniek deel van ons land ligt. Er zijn hier volop mogelijkheden voor toerisme, maar ook voor bijvoorbeeld het vestigen van (kleinere) bedrijven. De realisatie van het Biosintrum in 2018 moet een aanzuigende functie gaan vervullen voor duurzame bedrijven, maar ook middelbaar en hoger onderwijs moet op deze locatie tot wasdom komen. Kortom Ooststellingwerf: Een gemeente waar prachtige mogelijkheden zijn om te wonen, te werken en te recreëren.

We ontwikkelen een promotiebeleid waarbij de aantrekkelijkheid van onze gemeente nog meer en beter onder de aandacht gebracht wordt. Behoud en waar mogelijk verbeteren van de fysieke leefomgeving is hierbij van belang. Daarbij is er niet alleen aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, wonen en landbouw, maar ook voor het toerisme in onze gehele gemeente met Appelscha als middelpunt. De verbinding van onder andere het Nationaal park Drents Friese Wold en werelderfgoed Veenhuizen met het Fochteloërveen en de vele andere unieke plaatsen die Ooststellingwerf rijk is, biedt grote kansen!

Onze bestuursstijl

De coalitie van OoststellingwerfsBelang, PvdA en CDA, staat voor een college van Burgemeester en Wethouders dat dichtbij alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van de gemeente staat.

De werkwijze van het college bij het ontwikkelen van- en uitvoering geven aan beleid, is zodanig dat onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven binnen de gemeente Ooststellingwerf, door zelf met initiatieven te komen, vroegtijdig de gelegenheid krijgen invloed uit te oefenen op het gemeentelijk handelen. Overheidsparticipatie en Burgerparticipatie, openheid en transparantie zijn belangrijke instrumenten voor deze coalitie en het college.

Het is echter de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf die de besluiten neemt en de verantwoordelijkheid draagt, met inachtneming van de
uitgebrachte adviezen.

De bestuursstijl ziet er als volgt uit:

 • Het college is faciliterend en heeft de regie in handen bij de grote projecten;
 • De gemeentelijke dienstverlening is open, accuraat, publieksvriendelijk en klantgericht. Tevens handelt zij binnen de daarvoor afgesproken termijnen;
 • Onze inwoners worden gestimuleerd en actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen in hun woon- en leefomgeving;
 • Er is regelmatig overleg met ondernemers en representatieve maatschappelijke organisaties bij beleidsvoorbereidingen op de verschillende beleidsgebieden;
 • Het college is aanspreekbaar op concrete resultaten;
 • Er is een collegiaal bestuur, dat waarde hecht aan integriteit en integraal werkt;
 • Het college promoot en zorgt voor een positieve uitstraling van onze gemeente binnen- maar ook vooral buiten onze gemeentegrenzen;
 • Wij discussiëren op een open en constructieve wijze met alle partijen en gaan moeilijke beslissingen niet uit de weg;
 • We vormen een bestuur dat eigentijds, modern en slagvaardig is en dat de dynamiek die de gemeente Ooststellingwerf eigen is, ten volle benut;
 • We zetten in op het verminderen van de regeldruk;
 • Door gebruik te maken van de diverse participatievormen, gaan we de mogelijkheden van het particulier initiatief nog meer stimuleren.

Het Raadsprogramma

De opsomming van de afspraken op de verschillende beleidsterreinen zijn vastgelegd in een raadsbreed opgesteld raadsprogramma. Dit raadsprogramma is door de gemeenteraad in hun vergadering van 22 mei 2018 vastgesteld en vormt de basis voor een door het college op te stellen uitvoeringsprogramma.

Het uitvoeringsprogramma wordt per onderdeel aan de hand van de nu ook al gebruikte “4 W” methode opgesteld:

 • Wat willen we bereiken
 • Wat gaan we daarvoor doen
 • Wat merkt de inwoner ervan
 • Wat mag het kosten

De coalitie heeft bij de uitvoering van het raadsprogramma bijzondere aandacht voor:

 • Heroverweging Diftar plus, vanaf nu geen onomkeerbare besluiten nemen;
 • Landelijk gebied
 • Landbouw;
 • Eigen intitiatieven op het gebied van (sociale) woningbouw;
 • Alternatieve vormen van energie;
 • Discussie met alle stakeholders om een betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bewerkstelligen
 • Inzetten op langdurige re-integratie van arbeidsbeperkte inwoners bij onze ondernemers.

Ondertekening door onderhandelaars

 • Jouke Jongsma - OoststellingwerfsBelang
 • Henk Dongstra - OoststellingwerfsBelang
 • Wolter Slager - OoststellingwerfsBelang
 • Fimke Hijlkema - PvdA
 • Jelke Nijboer - PvdA
 • Herman Zwart - CDA
 • Marieke van Weperen - CDA
 • Ate Duursma - CDA