De gemeente Ooststellingwerf stelt een nieuwe woon(zorg)visie op. Aanleiding hiervoor is dat de bestaande woonvisie eind 2021 afloopt. Daarnaast speelt er op dit moment veel op het gebied van wonen. Daarom is actueel woonbeleid nodig. 

Proces

Voor de zomer hebben we op verschillende manieren onze inwoners betrokken bij de nieuwe woon(zorg)visie. Een enquête leverde meer dan 400 reacties op. Daarnaast hebben we twee inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Ook hebben we met verschillende partijen gesproken die betrokken zijn bij wonen in Ooststellingwerf, zoals marktpartijen en corporaties. Omdat wonen met zorg de komende jaren een grotere rol gaat spelen, hebben we ook informatie opgehaald bij zorgorganisaties. Na de zomer is er een fysieke inwonersbijeenkomst geweest om de eerste uitkomsten te bespreken. Die uitkomsten hebben we ook weer besproken met onze partners in het wonen. De woon(zorg)visie is nu in concept klaar. Deze wordt nu ter inzage gelegd.

Ter inzage

De visie ligt de komende zes weken ter inzage. Na het ophalen van de zienswijzen wordt beoordeeld of deze leiden tot wijzigingen in de concept woon(zorg)visie. De (aangepaste) visie, inclusief een overzicht van de zienswijzen en de ambtelijke reactie daarop (zienswijzennota), wordt vervolgens in het college besproken en in januari 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. 

Inspraaktermijn: de inspraaktermijn loopt vanaf 20 oktober tot en met 30 november 2021.

Het ontwerp ligt gedurende deze termijn ter inzage op de volgende wijze:

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze hierover schriftelijk en mondeling binnen deze termijn indienen bij de gemeente Ooststellingwerf.

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze naar de raad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het onderwerp: concept-woon(zorg)visie Ooststellingwerf  en het zaaknummer 008598020
  • Mondeling: hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving via 14 0516 (geen netnummer).

De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.