Wat is het advies vanuit de gemeente naar de Wmo- en jeugdhulpaanbieders inzake het Corona-virus?          

Zie onderstaande vragen en antwoorden.

Kunnen gemeenten aangeven binnen welke kaders zij “gezonde ambulante zorg” ziet in de huidige situatie?              

Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning zijn aangemerkt als “cruciale beroepsgroepen”. Zie ook de website van de Rijksoverheid

Wij vinden het belangrijk dat cliënten de ondersteuning die zij nodig hebben blijven ontvangen. Dit om escalatie en eventuele overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, dan wel te zorgen voor de-escalatie.

Ambulante begeleiding kan plaatsvinden, met inachtneming van de landelijke richtlijnen. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de creativiteit van aanbieders. Individuele begeleiding kan bijvoorbeeld ook worden ingezet door middel van (beeld)bellen. Ook groepsbegeleiding kan worden omgezet in individueel telefonisch contact of waar mogelijk groepstelefoongesprekken.

Wij verwachten van de zorgaanbieder dat er in ieder geval contact met de cliënt is op de vaste zorgdagen.

Protocollen worden gedeeld, met de vraag of dit voldoet aan de door gemeenten gewenste werkwijze.        

Wij verwachten dat aanbieders zich aan de landelijke richtlijnen houden. Het is belangrijk dat cliënten de benodigde ondersteuning zoveel mogelijk blijven ontvangen, om escalatie te voorkomen. Waar nodig in aangepaste vorm, passend bij de landelijke richtlijnen.

Kan een indicatie met een overbruggingsperiode verlengd worden, indien een beschikking de komende periode afloopt? De benodigde ondersteuning kan dan voortgezet worden.      

De medewerkers van de gebiedsteams zijn bereikbaar voor herbeoordelingen en nieuwe indicaties. Er worden in principe geen huisbezoeken gedaan; meldingen en aanvragen worden telefonisch afgehandeld.

In geval van een aflopende indicatie wijkt de situatie nu niet af van de normale situatie. Wij verzoeken u om bij aflopende indicaties ruim op tijd melding te doen bij het gebiedsteam.

Zijn de gemeenten bereid om meerkosten voor de zorg te compenseren, indien een cliënt daadwerkelijk het Coronavirus krijgt?  

Als een cliënt COVID-19 heeft is quarantaine/isolatie noodzakelijk. In deze situatie wordt door de zorgaanbieder op dezelfde wijze gehandeld als bij een “gewone” griep.

Ondersteuning op afstand (bijv. beeldbellen) kan doorgang vinden, binnen de huidige indicatie.

Er is nu geen zicht op evt. meerkosten; daarom gaan gemeenten niet op voorhand akkoord met het compenseren van meerkosten. Als er echt excessen in extra kosten zijn, dan kunnen aanbieders contact opnemen met gemeenten.

Wat is de situatie van de kinderopvang en scholen in de OWO-gemeenten? Vangen zij allemaal kinderen op, wanneer hun ouders een cruciaal beroep uitvoeren?              

Kinderopvang en scholen vangen kinderen van ouders met cruciale beroepen op. Uw medewerkers kunnen zich melden bij de school van hun kind(eren), opvang wordt dan opgepakt.

Cliënt ontvangt tijdelijk geen ondersteuning in verband met het Coronavirus (cliënt wil geen ondersteuning of aanbieder is gestopt met leveren). Moet cliënt nog een eigen bijdrage betalen?    

Cliënt heeft een deel van de maand wel ondersteuning ontvangen: cliënt moet de eigen bijdrage betalen. Het bedrag van maximaal € 19,00 is niet hoger dan de kosten van de geleverde ondersteuning.

De dagbestedingslocaties zijn gesloten.

-              Er wordt intussen wel contact onderhouden met de cliënten. Op welke wijze kan dit gedeclareerd worden?

-              Is er een financiële compensatie nu we de ondersteuning niet uit kunnen voeren? Zijn gemeenten bereid de zorgaanbieder te compenseren tot het maximum van de anders gemaakte kosten in dagbesteding? 

Van aanbieders dagbesteding die hun locatie(s) gesloten hebben, verwachten wij dat zij ondersteuning blijven bieden aan hun cliënten. Dit uiteraard binnen de geldende RIVM-richtlijnen.

Wij vinden het belangrijk dat we de cliënten niet uit het oog verliezen. Medewerkers van de dagbesteding kunnen in deze situatie een belangrijke rol spelen, door contact te blijven houden met hun cliënten. Denk bijvoorbeeld aan één op één begeleiding (bijv. wandeling buiten) of, als er geen aantoonbaar alternatief is, (beeld)bellen om de cliënt te ondersteunen bij zijn/haar daginvulling. Het is belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk begeleiding blijft krijgen om escalatie en eventuele overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

Deze ondersteuning kan via de reguliere route gedeclareerd worden als dagbesteding (conform indicatie cliënt).

Aanbieders van Wmo-ondersteuning in de OWO-gemeenten kunnen de maand maart “gewoon” declareren, conform indicatie van de cliënt. Wij gaan er daarbij vanuit dat aanbieders er alles aan doen om de ondersteuning zoveel mogelijk op aangepaste wijze te bieden.

Dit biedt aanbieders de gelegenheid aanvragen in te dienen voor de landelijke regelingen, bijv. de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Vanaf april geldt dat gebruik van de landelijke regelingen voorliggend is op compensatie door gemeenten. Zie ook de website van de Rijksoverheid

Wat verwachten de gemeenten van ons in het uitvoeren van individuele begeleiding?  

Wij verwachten dat individuele begeleiding zoveel als mogelijk gewoon doorgang vindt. Face-to-face bij de cliënt in de thuissituatie of, als er geen aantoonbare andere ondersteuningsvorm mogelijk is, bijvoorbeeld via (beeld)bellen.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten de ondersteuning die zij nodig hebben blijven ontvangen, om escalatie te voorkomen dan wel te zorgen voor de-escalatie. Hierbij vragen we de aanbieders de landelijke regels volgens het RIVM op te volgen en zoveel mogelijk naar creatieve oplossingen te zoeken.

Wat is de visie van de OWO-gemeenten op Corona in relatie tot Huishoudelijke Hulp cliënten?             

Maatschappelijke Ondersteuning en daarmee ook de huishoudelijke hulp is door het Rijk aangemerkt als cruciale beroepsgroep. Wij verwachten dan ook dat Huishoudelijke hulp, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, zoveel als mogelijk “gewoon” wordt uitgevoerd. Juist ook om contact te onderhouden met de doelgroep die Huishoudelijke Hulp ontvangt, en eventuele mantelzorger(s) te ontlasten. Als de situatie om een andere invulling vraagt kan dat in overleg met de cliënt. Neem hierbij de richtlijnen van de RIVM voor thuiszorg in acht.

Cliënten melden soms zelf hun huishoudelijke hulp af vanwege het Corona-virus. Wordt de reguliere planning vergoed?

Medewerkers hebben conform de wet recht op het verlonen van hun contracturen. Wanneer huishoudelijke hulp door omstandigheden tijdelijk niet mogelijk is, vragen wij aanbieders dit zoveel mogelijk in te vullen met maatwerk. Bijvoorbeeld met beeldbellen, of door samen met familie invulling te geven aan huishoudelijke hulp. Als een cliënt zich tijdig afmeldt en geen alternatieve werkwijze wordt ingezet mag, conform contractuele afspraken, niet gedeclareerd worden. 

Staat de gemeente alternatieve invulling van de huishoudelijke hulp toe? Bijvoorbeeld in de vorm van bellen/skypen met inwoners, of boodschappen doen tijdens de huishoudelijke hulp-uren.            

Een deels alternatieve invulling van de huishoudelijke hulp is in overleg met de cliënt toegestaan. Een schoon huis is belangrijk. Dit betekent dat de invulling van de huishoudelijke hulp deels ook moet blijven bestaan uit het schoonmaken van de woning. In overleg met de cliënt kan bijvoorbeeld boodschappen doen wel gedeeltelijke invulling zijn van de uren huishoudelijke hulp.