Wij voeren een actief groenbeleid. Dat doen we omdat groen belangrijk is voor:

 • Kwaliteit van de leefomgeving en het woongenot.
 • Recreatie, zoals parken en speelvoorzieningen.
 • Geleiding van het verkeer.

Ons beleid is vastgesteld in de Notitie Groenbeleid 2011. Daarin staan ook de groenstructuren voor elk van de 13 dorpen. Die geven aan welk belangrijk groen in de leefomgeving aanwezig is.

Maaibeleid

We voeren een actief maaibeleid: in het groeiseizoen maaien we het gras op gazons en in bermen.

Onderhoud gras binnen de bebouwde kom

 • Gazon: het meeste gras in de bebouwde kommen maaien we in het groeiseizoen gemiddeld elke week.
 • Gazon met bollen: het loof van de bloembol is eind mei-begin juni nagenoeg afgestorven. Dan maaien we het. Hierdoor krijgt de bol voldoende energie om het volgende jaar weer volop te gaan bloeien. Vervolgens wordt het grasveld gemaaid als gazon.
 • Gras 2x maaien en afvoeren: in de bebouwde kommen zijn bermen, grasvelden en taluds aanwezig die we 2x maaien. Het vrijgekomen maaisel verwijderen we. Er treedt een verschraling van de grasmat op waardoor er een gevarieerdere flora ontstaat. Bij de 1e maaibeurt maaien we alleen de rand langs de paden. De 2e keer maaien we het hele grasveld.
 • Ecogras/Bloemrijkgras: sommige velden maaien we maar 1x per jaar, in september. Zo treedt een verschraling van de grasmat op. Daardoor ontstaat er een gevarieerdere flora.

Onderhoud bermen buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom maken we onderscheid in belangrijkheid van wegen en fietspaden. Op basis daarvan bepalen we hoe vaak we de berm maaien:

 • Berm 2x per jaar: elk jaar tussen 15 juni en 15 juli maaien we een strook van ca. 1 meter breed aan iedere kant. Tussen 15 augustus en 22 september maaien we de hele berm.
 • Berm 1x per jaar: deze maaien we 1x per jaar in zijn geheel, tussen 15 juli en 22 september.
 • Berm 1x per 2 jaar: dit zijn ‘alternerende bermen’, die we het ene jaar aan de west- en noordkant en het andere aan de oost- en zuidkant maaien. Zo kunnen ze aantrekkelijk worden voor vele diersoorten.
 • Berm fietspad 2x per jaar: langs fietspaden maaien we tussen 15 juni en 15 juli een strook van ca. 0,5 meter breed aan iedere kant. Tussen 15 augustus en 22 september maaien we de hele berm.
 • Banken en picknicksets: hier maaien we 5x per jaar, verdeeld over het groeiseizoen.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen, meldingen van schade of klachten over onderhoud en kwaliteit van openbaar groen? Neem dan contact op via 14 0516 of bekijk de pagina 'Melding doen'.

Heeft u gevonden wat u zocht?