Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Kosten

De gemeente kan vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.

Hoe werkt het?

Een Wob-verzoek moet schriftelijk of online met behulp van DigiD ingediend worden. Verder gelden de volgende vormvereisten:

  • Vermeld uw naam en postadres;
  • Vermeld de dagtekening (datum);
  • Plaats uw handtekening;
  • Richt uw verzoek aan een bestuursorgaan. Voor de gemeente zijn dit in ieder geval de gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders, de burgemeester, de leerplichtambtenaar, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar. Als een verzoek aan een verkeerd bestuursorgaan is gericht, wordt uw verzoek doorgezonden aan het juiste bestuursorgaan;
  • Vermeld de bestuurlijke aangelegenheid of het document waar het om gaat. Er is sprake van een bestuurlijke aangelegenheid als het gaat om een beleidsterrein van de gemeente, met inbegrip van de voorbereiding en de uitvoering van beleid.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

Wat moet ik doen?

Behandelen Wob-verzoek

  1. U kunt een Wob-verzoek schriftelijk indienen of via via het online formulier (DigiD);
  2. De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst op uw verzoek;
  3. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn;
  4. Reageert de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek dan heeft u nadat u het bestuursorgaan in gebreke hebt gesteld recht op een dwangsom (indien niet binnen twee weken na de ingebrekestelling is beslist) en kunt u direct beroep instellen bij de rechter;

De gemeente kan op verschillende manieren de informatie aan u geven. U kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u documenten laten inzien of u krijgt informatie hieruit.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met 4 weken.

Digitaal melden

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker