Beslissing op bezwaar en gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Motorcrossterrein De Prikkedam’

Beslissing op bezwaar
De raad van Ooststellingwerf maakt bekend, dat hij op 7 oktober 2019 een beslissing op bezwaar heeft genomen. Het betreffende bezwaar van 19 januari 2015 is gericht tegen het besluit van de raad van 16 december 2014 om geen nieuw bestemmingsplan voor het motorcrossterrein De Prikkedam vast te stellen. 

Beslissing
De raad heeft op 7 oktober 2019 het bezwaar van 19 januari 2015 tegen het besluit van 16 december 2014 om geen nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het motorcrossterrein De Prikkedam, voor zover dit op 26 mei 2015 ongegrond is verklaard, gegrond verklaard en alsnog een bestemmingsplan vastgesteld.

Beroep
Belanghebbenden bij dit besluit kunnen binnen zes weken na 17 oktober 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de raad van Ooststellingwerf op 7 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Motorcrossterrein De Prikkedam’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor het motorcrossterrein De Prikkedam aan de Prikkedam 1A in Makkinga en enkele aangrenzende percelen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan (met planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPDePrikkedam-VG01) en vaststellingsbesluit liggen vanaf 18 oktober tot en met 28 november 2019 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.
Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende personen en/of instanties beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:
a.    belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
b.    iedere belanghebbende die bedenkingen heeft bij de door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;
c.    iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar redelijkerwijs niet verweten kan worden niet tijdig een zienswijze bij de raad naar voren te hebben gebracht.
Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan dat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 juni 2019 hebben besloten om het ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor zienswijzen ter inzage te leggen. In dit bestemmingsplan zijn ruimtelijke regels opgenomen voor het motorcrossterrein De Prikkedam aan de Prikkedam 1A in Makkinga.

Ontwerpbestemmingsplan

In het ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam wordt een motorcrossterrein aan de Prikkedam 1A in Makkinga mogelijk gemaakt. Dit plan is opgesteld om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen. Uitgangspunten bij het opstellen van het plan waren de bestaande situatie die in overeenstemming is met wet- en regelgeving en het verzoek van Motorcrossvereniging de Prikkedam van 17 april 2017 waarin de vereniging vraagt om aanvullende activiteiten mogelijk te maken.

Op hoofdlijnen worden op grond van het ontwerpbestemmingsplan de volgende activiteiten mogelijk gemaakt op het motorcrossterrein:

  • motorcrosstrainingen op woensdagmiddag en zondagochtend in de dagperiode voor ten hoogste drie aaneengesloten uren per dag;
  • motorcrosswedstrijden op zondag in de dagperiode voor ten hoogste drie zondagen per jaar en negen uren per dag;
  • veldsporten, ondergeschikt aan de motorcrosstrainingen en –wedstrijden, in de dagperiode en avondperiode tot zonsondergang voor ten hoogste twee dagen per week en drie uren per dag en  vier geluidarme veldsportevenementen per jaar.

In vergelijking met de bestaande situatie worden aanvullende motorcrosstrainingen en –wedstrijden hiermee niet mogelijk gemaakt.

Om een aanvaardbaar woon- en leefmilieu te waarborgen zijn in het plan grenswaarden voor de geluidbelasting opgenomen. Voor de gemiddelde geluidbelasting is een grenswaarde van ten hoogste 50 dB(A) opgenomen en voor de piekgeluidbelasting een grenswaarde van ten hoogste 70 dB(A).

Milieueffectrapport

Voor het ontwerpbestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. In een dergelijk rapport is een omschrijving en beoordeling van de milieueffecten van een plan opgenomen. Het milieueffectrapport is een afzonderlijke bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan en ligt samen met het plan ter inzage.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam heeft als voorontwerp vanaf 17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 ter inzage gelegen voor inspraak. Tegelijkertijd heeft ook het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening plaatsgevonden. Het resultaat van dit overleg en deze inspraak is opgenomen in de Nota overleg en inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam en Ontwerpmilieueffectrapport Motorcrossterrein De Prikkedam (zie bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan).

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPDePrikkedam-ON01) vanaf 14 juni 2019 tot en met 25 juli 2019 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer. Op deze website kunt u het bestemmingsplan oproepen door het adres ‘Prikkedam 1A, 8423VC Makkinga’ in te vullen en vervolgens het ontwerpbestemmingsplan van 3 juni 2019 aan te klikken.

Ook kunt u het plan inzien op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het adres van het gemeentehuis is ’t Oost 11 in Oosterwolde.

Zienswijze

In de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze op het plan zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken. Het indienen van een zienswijze kan schriftelijke en mondeling.

Schriftelijk

Uw schriftelijke zienswijze moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Neem in uw zienswijze het volgende onderwerp en zaaknummer op:

  • onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam;
  • zaaknummer: 0085-AZK-63219.

LET OP: het indienen van uw zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Mondeling

Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving. U kunt ons telefonisch bereiken op 14 0516 (geen netnummer).

Rectificatie voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam is na de bekendmaking (op 3 januari 2019) enkele dagen niet volledig op www.ruimtelijkeplannen.nl weergegeven. Bijlagen bij de toelichting ontbraken. Daarom is de volgende rectificatie nodig; de termijn van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan wordt met 13 dagen verschoven. Reacties, die binnen de termijn vanaf 4 januari tot en met 16 januari 2019 zijn binnengekomen, zullen wel worden meegenomen als inspraakreactie.

Ter inzage

U kunt het volledige voorontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPDePrikkedam-VO02) vanaf 17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het volledige voorontwerpbestemmingsplan is verder digitaal raadpleegbaar en beschikbaar volgende URL:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0085.BPDePrikkedam-VO02.

Inspraak

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunt schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Inspraak is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Ooststellingwerf en belanghebbenden.

Schriftelijk

Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen door deze te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Neem in uw inspraakreactie het volgende onderwerp en zaaknummer op:

  • onderwerp: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam;
  • zaaknummer 008550811.

Mondeling

Voor het indienen van uw mondelinge inspraakreactie kunt een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving. U kunt ons met de telefoon bereiken op 14 0516 (geen netnummer).

Voorbereidingsbesluit

Besluit van: de raad van de gemeente Ooststellingwerf, 18 december 2018

Grondslag: artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp: voorbereidingsbesluit Motorcrossterrein De Prikkedam (2018)

Besluitgebied: Prikkedam in Makkinga

Doel van het besluit: het voorkomen dat de gronden van het bouwwerken in het besluitgebied minder geschikt worden voor het verwezenlijken van de bij het bestemmingsplan te geven bestemming.

Ter inzage

U kunt het voorbereidingsbesluit Prikkedam (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.VbbPrikkedam4-VG01) met de bijbehorende stukken vanaf 28 december 2018 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de volgende URL: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0085.VbbPrikkedam4-VG01

In werking

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 28 december 2018 voor een periode van één jaar (tot en met 27 december 2019).

Bezwaar of beroep

Tegen een voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Voorontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 december 2018 hebben besloten om het voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam op grond van de Inspraakverordening gemeente Ooststellingwerf 2013 voor inspraak ter inzage te leggen. In dit bestemmingsplan zijn ruimtelijke regels opgenomen voor het motorcrossterrein De Prikkedam aan De Prikkedam 1A in Makkinga.

De voorbereiding van het bestemmingsplan is in de eerste plaats gericht op het (milieu)onderdeel geluid. Op basis van de resultaten van het hiervoor uitgevoerde onderzoek is het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit voorontwerpbestemmingsplan is dan ook beperkt tot het (milieu)onderdeel geluid. In het ontwerpbestemmingsplan zullen ook de resultaten van de onderzoeken voor de andere (milieu)onderdelen worden opgenomen.

Voor het voorontwerpbestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld. In een dergelijk rapport is een omschrijving en beoordeling van de milieueffecten van een plan opgenomen. Het milieueffectrapport is afzonderlijke bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan en ligt samen met het plan ter inzage.

Ter inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.BPDePrikkedam-VO01) vanaf 4 januari 2019 tot en met 14 februari 2019 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het voorontwerpbestemmingsplan is verder digitaal raadpleegbaar en beschikbaar de volgende URL:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0085.BPDePrikkedam-VO01

Inspraak

In de periode waarin het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunt schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Inspraak is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Ooststellingwerf en belanghebbenden.

Schriftelijk

Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u indienen door deze te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Neem in uw inspraakreactie het volgende onderwerp en zaaknummer op:

  • onderwerp: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam;
  • zaaknummer 008550811.

Mondeling

Voor het indienen van uw mondelinge inspraakreactie kunt een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving. U kunt ons met de telefoon bereiken op 14 0516 (geen netnummer).

Nieuw voorbereidingsbesluit

Besluit genomen door: raad, 19 december 2017

Grondslag: artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp: nieuw voorbereidingsbesluit Prikkedam

Plangebied: Prikkedam te Makkinga

Doel voorbereidingsbesluit: het voorkomen van wijzigingen in het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen het plangebied voor zolang er geen adequate planologische regeling voor het plangebied is vastgesteld.

Ter inzage

U kunt het nieuwe voorbereidingsbesluit Prikkedam (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.VbbPrikkedam3-VG01) met de bijbehorende stukken vanaf 29 december 2017 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de locatie ook direct raadplegen via de volgende URL:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0085.VbbPrikkedam3-VG01

In werking

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 29 december 2017 en geldt voor een periode van één jaar (tot en met 28 december 2018).

Geen bezwaar of beroep

Tegen een voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Inloopavond

Binnen deze termijn van inzagelegging houdt de gemeente op donderdag 9 februari 2017 een inloopavond in Dorpshuis ’t Trefpunt, Oosterhuisweg 3 te Makkinga. Het doel van deze inloopavond is het beantwoorden van mogelijke vragen over de Ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau en over het vervolgproces van het bestemmingsplandossier. De gemeente is daarbij aanwezig met enkele medewerkers. U kunt inlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.
Inwoners binnen een straal van 700 meter hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de inloopavond.

U kunt hieronder de notitie downloaden. Daarnaast kunt u de notitie inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde. Voor de volledigheid wijzen wij u op de officiële publicatie van het ontwerp hieronder, hierin staat ook hoe u een zienswijze kunt indienen. 

Achtergrond 
Vanwege de grootte van het terrein moet voor het bestemmingsplan een milieueffectrapport worden opgesteld. Dit rapport noemen we het planMER. Op grond van het bestemmingsplan worden verschillende activiteiten, zoals het motorcrossen, mogelijk gemaakt. Het uit te voeren onderzoek voor een planMER begint met het bepalen van de reikwijdte en detailniveau. Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau is de afbakening van het onderzoek. Hierin staat welke milieueffecten wel en niet worden onderzocht.

Officiële publicatie
Kennisgeving tot het voornemen voor het opstellen van een bestemmingsplan met milieueffectrapport voor de Prikkedam 1A in Makkinga en de terinzagelegging van de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan en milieueffectrapport (planMER) op te stellen voor het motorcrossterrein op de locatie Prikkedam 1A in Makkinga.

Het doel van de milieueffectrapportage (m.e.r.) is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over onder andere plannen met activiteiten die mogelijk belangrijke nadelige effecten voor het milieu.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Voordat een bestemmingsplan en planMER worden opgesteld moet de gemeente - op grond van artikel 7.9 in samenhang met artikel 7.8 van de Wet milieubeheer - adviseurs en de bestuursorganen raadplegen over de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek. Raadpleging vindt plaats op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD).

Met de NRD geeft de gemeente onder andere informatie over de achtergronden, aard, omvang en de te verwachten effecten van het voornemen: het bestemmingsplan voor het motorcrossterrein op de locatie Prikkedam 1A in Makkinga. Daarbij is de terinzagelegging van deze notitie de formele aankondiging en start van de m.e.r.-procedure.

Met deze notitie kan de gemeente (als bevoegd gezag voor de milieueffectrapportage) alle betrokken bestuursorganen en de bevolking informeren en raadplegen over de te volgen aanpak.

Deze NRD kan gezien worden als een inhoudsopgave, die aangeeft wat er voor het later op te stellen MER onderzocht wordt.

De NRD beschrijft de afbakening, het detailniveau en de methode van aanpak van de m.e.r.-studie. Daartoe wordt met name ingegaan op:

Voornemen en alternatieven: welke gronden en welke activiteiten worden beschouwd?
Beoordelingskader: wat zijn de te onderzoeken milieuthema’s en -aspecten?
Toetsingscriteria: op welke wijze worden de milieueffecten beoordeeld?
De notitie ligt gedurende een periode van zes weken als ontwerp voor een ieder ter inzage. Tijdens deze periode wordt een ieder  de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen. Na de terinzagelegging van de ontwerp-NRD zal de gemeente ook de Commissie voor de milieueffectrapportage vragen om een advies over de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek en daarbij de ontvangen zienswijzen ook te overwegen. Op basis van de ontvangen adviezen van adviseurs en bestuursorganen, zienswijzen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage neemt de gemeente een besluit over de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek.

Het ontwerp van het bestemmingsplan wordt op een later moment, na het uitvoeren van onder andere de m.e.r.-onderzoeken, ter inzage gelegd. Het planMER zal bij dit ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen. Op dat moment kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Artikel 7.11 (in samenhang met artikel 7.9, lid 2, onder d.) van de Wet milieubeheer is dan ook niet van toepassing.

Ter inzage
U kunt de ontwerp-NRD vanaf 5 januari tot en met 15 februari 2017 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde. Daarnaast is de ontwerp NRD digitaal raadpleegbaar. Onderaan deze pagina kunt u het bestand downloaden.

Zienswijze indienen
Gedurende de inzagetermijn kunt u zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen indienen. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk
Stuur uw zienswijze naar het college van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het onderwerp: ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Motorcrossterrein Prikkedam.

Mondeling
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving. U kunt ons telefonisch bereiken via 14 0516 (geen netnummer)

Voorbereidingsbesluit

Besluit genomen door: raad, 20 december 2016

Grondslag: artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

Onderwerp: nieuw voorbereidingsbesluit Prikkedam

Plangebied: Prikkedam te Makkinga

Doel voorbereidingsbesluit: het voorkomen van wijzigingen in het gebruik van de gronden of bouwwerken binnen het plangebied voor zolang er geen adequate planologische regeling voor het plangebied is vastgesteld.

Ter inzage
Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de landelijke website Ruimtelijke Plannen. U kunt het nieuwe voorbereidingsbesluit Prikkedam (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085.VbbPrikkedam2-VG01) met de bijbehorende stukken ook vanaf 29 december 2016 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

In werking
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 29 december 2016 en geldt voor een periode van één jaar (tot en met 28 december 2017).

Geen bezwaar of beroep
Tegen een voorbereidingsbesluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.