Mede namens Burgemeester Harry Oosterman, de gemeenteraadsleden, mijn collega – wethouders Hylkema en Bos en onze gemeentesecretaris Mutter, wens ik u alle goeds voor 2020.

We leven in een tijd waarin het lijkt alsof het steeds meer draait om het aantal likes op social media en veel minder om het persoonlijke contact met elkaar. Daarom is het een goede en waardevolle traditie om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te ontmoeten en elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Verbinding en begrip ontstaat namelijk daar waar mensen aandacht voor elkaar hebben en oprecht bereid zijn naar elkaar te luisteren. Ik ben buitengewoon trots op de gemeenschapszin die in onze gemeente , in onze wijken en dorpen nog volop aanwezig is. Laten we dat koesteren, behouden en daar nog meer goeds aan toevoegen.

We zijn het nieuwe jaar feestelijk begonnen. We slagen er al een aantal jaren in sámen, van de jaarwisseling een feest te maken. Daarvoor wil ik allereerst onze inwoners dus ook onze jongeren, maar ook de politie, brandweer en medewerkers van hulpdiensten hartelijk danken. Gelukkig hebben ze hun werk ongehinderd kunnen doen. Dat moet een vanzelfsprekendheid zijn echter de praktijk is tegenwoordig helaas vaak anders.

Landelijk stond 2019 in het teken van acties waarbij mensen hun stem lieten horen: Leraren legden een aantal dagen hun werk neer om aandacht te vragen voor het lerarentekort, werkdruk en salaris. Onze bouwers en boeren voerden acties tegen het stikstofbeleid omdat ze zich ook zorgen maken over de consequenties voor hun bedrijf, en jongeren maakten zich sterk voor het klimaat. Ook U –inwoners van Ooststellingwerf- heeft uw stem laten horen, onder meer tijdens de dorps- en wijkgesprekken. Door uw inbreng en deelname hebben  we met elkaar ‘de visie op Samenleven’ kunnen maken. Een prachtig voorbeeld van hoe inwoners en overheid samenwerken aan hun toekomst. Ook in het komende jaar rekenen we op u. Voor de omgevingsvisie hebben we uw ideeën hard nodig. Koning Willem Alexander gaf in de troonrede van 2013 aan dat ‘het onmiskenbaar is dat de mensen mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger en dat de samenleving verandert van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.

Hoewel een groter beroep op onze eigen verantwoordelijkheid wellicht voelt als het opknappen van overheidstaken, gloort achter de horizon een nieuwe visie op onze samenleving.Een sterke samenleving neemt verantwoordelijkheid, heeft oog voor kwetsbaren en kan tegen een stootje. Wij willen een sterke samenleving zijn in Ooststellingwerf en ik heb gemerkt dat onze inwoners deze verantwoordelijkheid ook pakken. Wij willen daarom onze inwoners zoveel mogelijk ruimte geven, stimuleren en mogelijkheden bieden om zelf dingen op te pakken. Voor onze gemeente geldt dat we soms een regierol pakken om samen met maatschappelijke organisaties doelen te bereiken. Op andere momenten moeten we juist loslaten en anderen de kans geven het voortouw te nemen. We kunnen en willen niet de gemeente zijn die binnen bedenkt wat buiten nodig is. We zien het als onze opgave om als gemeente ‘van-buiten-naar-binnen’ te gaan werken. Om in te spelen op onze omgeving: Wat is nodig? Wat is gewenst? Wat is financieel haalbaar? Met een dienstverlening dat persoonlijk, dichtbij en zoveel mogelijk online is. Wat we in ieder geval zeker weten in deze toekomst is dat we er samen de schouders onder zetten en elkaar nodig hebben om een collectief succes te boeken. Hoewel het fundament van onze organisatie stevig staat, blijven we flink in beweging.

Afgelopen jaar had een aantal veranderingen impact op onze organisatie: In augustus kondigde Jouke Jongsma zijn vertrek aan, waardoor we van 4 naar 3 wethouders zijn gegaan. En is er een nieuwe gemeentesecretaris gekomen, dhr. Willem Mutter die met fris elan en ervaring de ambtelijke organisatie aanstuurt. We richten ons nu op de toekomst waarin we als gemeente ook te maken krijgen met lastige of beter gezegd uitdagende opgaven. Denk aan de transformatie in het sociaal domein waardoor we naast goede zorg óók de zorg betaalbaar willen houden en de implementatie van de nieuwe omgevingswet. Een toekomst met bezuinigingen en hogere heffingen om alle kosten te dekken. Een maatregel waar we als college en raad een besluit over hebben genomen. Geen prettige maatregelen om te nemen, maar helaas wel nodig om als gemeente financieel gezond te blijven.

Daarnaast heeft de energietransitie en de biobased economy onze volledige aandacht. We streven ernaar een groene en duurzame gemeente te zijn Het wordt een grote uitdaging om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Onze inwoners hebben in 2019 in de portemonnee gemerkt dat bezig zijn voor een beter milieu door het scheiden van afval, financieel loont. Het Biosintrum – één van de duurzaamste en innovatieve gebouwen van Europa- is een zichtbaar resultaat van een duurzame gemeente. En een ópmaat naar een duurzame samenwerking tussen ondernemers, het onderwijs en het creëren van meer werkgelegenheid.

Voor het winkelgebied in Oosterwolde is het afgelopen jaar ook hard gewerkt aan die verbinding. Nadat er eind vorig jaar een impasse ontstond, is er gewerkt aan een gezamenlijke blik op de toekomst van het winkelgebied in Oosterwolde: door ondernemers, de Vereniging van Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde i.o.en de gemeente Ooststellingwerf. Hieruit volgde eind december een eindrapport met de titel; ‘Samenwerken aan een krachtig en prachtig winkelgebied Oosterwolde’. We zijn bijzonder blij dat de partijen de krachten bundelen om het winkelgebied in Oosterwolde als regiofunctie te behouden en te versterken. Met een aanpak dat past bij de gemeente  Ooststellingwerf; het ruimte bieden aan eigen initiatief en met elkaar in gesprek gaan. De komende tijd worden de vervolgstappen ingevuld door de stuurgroep, waar ook de gemeente onderdeel van uitmaakt.

Het gaat in het algemeen goed met ons bedrijfsleven; Dat heeft tot gevolg dat we het goed gedaan hebben qua banengroei. In 9 van 18 Friese gemeenten is het aantal banen tussen 2018 en 2019 toegenomen. In Ooststellingwerf is dit ruim 2% . Dit blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek van de provincie Fryslan. Regionaal is met een  toename van ruim 1900 banen, het aantal banen in Zuidoost-Fryslân het sterkst gegroeid. Een groei van 2,2%. Ook wat betreft de detailhandel zijn er positieve ontwikkelingen. We zijn trots op dit resultaat dat onze ondernemers behaald hebben. De hoop en verwachting is dat de bouw van de nieuwe grote Lidl in Oosterwolde in 2020 van start kan gaan. Dat geldt ook voor de nieuwe Poiesz in Appelscha die aan zal sluiten bij het bestaande winkelcentrum. Het is voor onze gemeente van groot belang dat we woningen bouwen. Zeker nu het inwoneraantal weer gedaald is. We zijn dan ook blij dat er gebouwd wordt in Oosterwolde , Appelscha en Haulerwijk en dat vele bouwkavels verkocht worden.

Een onderwerp wat mij zeer aan het hart gaat is eenzaamheid. 40 % van onze inwoners voelt zich langdurig matig tot sterk eenzaam. Van jongeren tot oudere inwoners. Eenzaamheid is een groot maatschappelijke probleem en daarom ook een urgent probleem. De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langer duurt leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in onze samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Vaak speelt armoede ook een rol. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Ik geloof oprecht dat eenzaamheid dé schaduwkant is van onze individualistische maatschappij. Door de manier waarop we wonen, werken, voor ons eten zorgen en de digitalisering van onze samenleving kunnen we een de dag doorbrengen zonder contact te hebben met elkaar. En dat terwijl hét antwoord te vinden is in een betrokken samenleving.Een betrokken samenleving waar een ieder erbij hoort en de ruimte krijgtom zijn talenten in te zetten voor onze samenleving. Daarom is het van groot belang dat we samen optreden tegen eenzaamheid. Wij allen zijn het medicijn tegen eenzaamheid. Wij allemaal… Het is belangrijk echt contact te maken. Vrijwilligers zijn opgeleid om gesprekken te voeren en er worden veel activiteiten en laagdrempelige dagbesteding georganiseerd. Deze maand zijn we ook gestart met het initiatief ‘VraagElkaar’ om mensen structureel met elkaar te verbinden door interesses te koppelen.

Wie ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken zijn ‘onze mantelzorgers’. 25 % van onze inwoners is mantelzorger en  9%  is zwaarbelast met de zorg van een dierbare. Zij staan belangeloos klaar voor hun naasten. Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om voor iemand te moeten zorgen. Ik zeg hier moeten, want je vraagt er niet om  het overkomt je. Wij zien dat mantelzorg in zware zorgsituaties grote impact heeft op het leven van mantelzorgers. Dat mantelzorgers zich overbelast voelen, ze onvoldoende toekomen aan sociale contacten en dat hun persoonlijke ontwikkeling wordt geremd. Naast ondersteuning van de mantelzorger vinden wij het belangrijk dat onze mantelzorgers ook de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarom bieden wij de mantelzorgers ook gezellige dagen aan zonder zorgen.

2019 was een bewogen en interessant jaar en ik dank dan ook specifiek alle leden van de gemeenteraad voor de constructieve houding. Ik kijk uit naar wat 2020 ons zal brengen. Ik heb geen glazen bol , maar 1 ding kan ik met zekerheid zeggen, zolang we ons samen blijven inzetten voor dingen die ons allen raken, kan Ooststellingwerf alleen maar groeien.

Voor nu, met alles wat we weer bereikt hebben, komend jaar willen gaan doen en in de jaren daarna toost ik graag met u op de toekomst. Ik wens u allemaal een  gezond, een mooi en voor u betekenisvol nieuwjaar!