Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar op de percelen kadastraal bekend als: OTW02, sectie D, percelen 2201 t/m 2204 en kadastrale gemeentecode MKG00, sectie I, percelen 129, 131 t/m 134, 141 (deels), 142 en 144. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2018-7472.