Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar op de percelen kadastraal bekend als: OTW02, sectie D, percelen 2201 t/m 2204 en kadastrale gemeentecode MKG00, sectie I, percelen 129, 131 t/m 134, 141 (deels), 142 en 144. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2018-7472.

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de vergadering van 18 juni 2019 heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Beroepstermijn

De omgevingsvergunning met bijlagen (IMRO-code: NL.IMRO.0085.OVZPOosterwolde-VG01) liggen vanaf vrijdag 28 juni 2019 tot en met donderdag 8 augustus 2019 ter inzage. 

Om de stukken in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in Oosterwolde. Daarnaast kunt u de stukken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook zijn de stukken digitaal (in pdf-bestand) in te zien op de website  www.ooststellingwerf.nl onder het kopje ‘Bewoners & bezoekers’ à’Wonen’ à ‘Bestemmingsplannen’.

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In principe staat het beroep alleen open voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking. 

Voorlopige voorziening

Ook kunnen belanghebbenden - voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht voorlopige voorziening tot schorsing van dit besluit vragen. Dit verzoek moet ingediend worden bij de Voorzieningenrechter, Afdeling  bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.