Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen waar ondernemers (ZZP of MKB) gebruik van kunnen maken. Daarnaast treffen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen bovenop die van de regering.

Lees op deze pagina meer informatie over de (extra) regelingen voor ondernemers.

Betekenis lockdown voor uw bedrijf

Heeft u vragen over uw bedrijf en wat de lockdown betekent voor uw bedrijf? Bel met bedrijvencontactfunctionaris Nick Bruins, 0516-566240 of mail  n.bruins@ooststellingwerf.nl

Speciaal coronaloket

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal coronaloket voor ondernemers. Hier vindt u antwoord op vele vragen rond de coronamaatregelen en de lockdown en informatie over regelingen.

Financiële situatie van uw bedrijf 

Heeft u vragen over de financiële situatie van uw bedrijf? Bel of mail dan gerust met het Gebiedsteam (locatie gemeentehuis) via 140516 en info@gbtoost.nl.

Voor u persoonlijk

Heeft u vragen of zorgen over uw persoonlijke situatie, gezondheid of sociale leven? Neem gerust contact op met het Gebiedsteam (locatie Brink).

Steun- en herstelpakket

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Informatie, hulp of advies nodig? Ondernemers kunnen ook terecht bij het ondernemersloket van de gemeente. Op onze site staan de contactgegevens.

Informatie voor ondernemers over 1.5 meter samenleving

Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de 1,5-meter-samenleving of heeft u andere vragen rondom het coronavirus in relatie tot uw bedrijf? 

Op deze pagina vindt u meer informatie.

Brancheorganisaties publiceren informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals:

De Tozo-regeling

Bent u in financiële moeilijkheden gekomen door de Coronacrisis, dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). U leest hieronder de informatie over deze regeling en het aanvraagformulier.

Meer informatie en aanvraagformulier Tozo 3

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.

Vraagt u voor het eerst Tozo aan? Onderaan deze tekst vindt u aanvullende informatie.


Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.


Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt vanaf 1 december een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 4 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 december 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 januari of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld. Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, meent het kabinet. Daarom is besloten om de toets op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets) op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld. 

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden;
 • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. Vraagt u op 15 januari 2020 aan, dan kan de Tozo uitkering ingaan vanaf 1 januari 2021. 

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook. De voor Tozo 3 geldende vermogenstoets is voorlopig uitgesteld. Dit betekent dat er nu niet gekeken wordt naar uw eventueel aanwezige vermogen bij de beoordeling van uw Tozo-aanvraag. Mogelijk wordt de vermogenstoets in een later stadium wél ingevoerd.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Onderaan deze tekst staat aanvraagformulier dat u met uw DigiD kunt openen en invullen. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Klaarleggen van de bewijsstukken

Voordat u met uw Digid gaat inloggen voor een aanvraag zet u de volgende bewijsstukken in pdf-bestand klaar:

Voor inkomensondersteuning:

 • Bewijsstuk/ loonstrook van de inkomsten uit loon, ww, zw, alimentatie of ander inkomen van uzelf en/of uw echtgeno(o)t(e)/ partner.
 • Bewijsstuk inkomsten uit bedrijf (bijv. een overzicht met uw omzet, de inkoop en de zakelijke lasten)

Bij lening voor bedrijfskapitaal:

 • Laatste jaarrekening.
 • Informatie waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit de liquide middelen of uit het noodfonds van € 4000,-- euro betaald kunnen worden. 

Vraagt u voor het eerst Tozo aan?

U kunt een aanvraag doen als u voldoet aan de volgende eisen:

 • U bent zelfstandig ondernemer/gevestigde zelfstandige.
 • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige)
 • U moet vóór 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
 • U vraagt de Tozo-regeling aan in de gemeente waar u woont. 

Aanvraagformulier Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers - Tozo 3
 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Dit is een bestaande regeling voor zelfstandigen. Deze regeling heeft niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Deze regeling is o.a. minder gunstig dan de Tozo-regeling door een strengere vermogens- en inkomenstoets.

Meer informatie over Bbz

Zelfstandig ondernemers en ZZP-ers die woonachtig zijn in de gemeente Ooststellingwerf die (tijdelijk) in financiële moeilijkheden raken kunnen aanspraak maken op bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een bestaande regeling. Voor deze regeling kunnen alle ondernemers en ZZP-ers in aanmerking komen die tijdelijk in financiële nood verkeren, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben. Ook starters in een werkloosheidspositie, oudere zelfstandigen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen zouden voor de bestaande regeling in aanmerking kunnen komen. Deze aanvraag heeft een afhandelingstermijn van 13 weken.  

Aanmelden kan via de website ondernemersregelingen. Dit heeft dus niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Voor ondernemers wordt de Bbz-regeling uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op de site van het IMK is algemene informatie te vinden over het Bbz (dit heeft dus niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Bovendien is deze regeling minder gunstig door een strengere vermogens en inkomenstoets).

Landelijke regelingen voor ondernemers

Heeft u vragen over de landelijke regelingen voor ondernemers? Dan verwijzen wij u naar diverse landelijke websites voor informatie. Bekijk hieronder de landelijke sites.

Websites met landelijke regelingen

Omdat de informatie per dag wijzigt en altijd up-to-date is op deze websites:

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) treffen extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen boven op die van de regering.

Bekijk hieronder de extra regelingen voor belastingen en heffingen.