Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen waar ondernemers (ZZP of MKB) gebruik van kunnen maken. Daarnaast treffen de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen bovenop die van de regering.

Lees op deze pagina meer informatie over de (extra) regelingen voor ondernemers.

Betekenis lockdown voor uw bedrijf

Heeft u vragen over uw bedrijf en wat de lockdown betekent voor uw bedrijf? Bel met bedrijvencontactfunctionaris Nick Bruins, 0516-566240 of mail  n.bruins@ooststellingwerf.nl

Speciaal coronaloket

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal coronaloket voor ondernemers. Hier vindt u antwoord op vele vragen rond de coronamaatregelen en de lockdown en informatie over regelingen.

Coronabesmetting binnen uw bedrijf

GGD Fryslân geeft informatie over het voorkomen van corona op de werkvloer en welke maatregelen u moet nemen bij een besmetting. Met een handig stappenplan krijgt u vlot inzicht in de situatie en weet u welke acties er genomen moeten worden.

Financiële situatie van uw bedrijf 

Heeft u vragen over de financiële situatie van uw bedrijf? Bel of mail dan gerust met het Gebiedsteam (locatie gemeentehuis) via 140516 en info@gbtoost.nl.

Voor u persoonlijk

Heeft u vragen of zorgen over uw persoonlijke situatie, gezondheid of sociale leven? Neem gerust contact op met het Gebiedsteam (locatie Brink).

De coronasteunmaatregelen Tozo en TONK eindigen per 1 oktober 2021

Tozo en tijdelijke aanpassing Bbz

Het aantal ontvangers van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) daalde afgelopen tijd al als gevolg van de versoepelde coronamaatregelen. Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Iedereen die nu een Tozo-uitkering ontvangt en vanaf 1 oktober 2021 nog niet voldoende inkomsten uit een zelfstandig beroep/bedrijf krijgt, kan vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op de tijdelijke Bbz-regeling.

Voor de tijdelijke Bbz-regeling in het 4e kwartaal van 2021 (1 oktober 2021 tot 1 januari 2022) geldt dat: 

 •  De vermogenstoets niet van toepassing is.
 •  Aanvragen Bbz-uitkering met terugwerkende kracht mogelijk zijn (maximaal twee  maanden) .
 •  Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar).

U kunt uw aanvraag voor de tijdelijke Bbz-regeling digitaal doen

TONK

Ook de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is onderdeel van het coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 eindigt. U kunt de TONK nog tot 1 november 2021 aanvragen, voor de periode 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Kijk voor meer informatie over de Tozo, Bbz en TONK hieronder. 

Advies bij heroriëntatie en/of schuldbemiddeling

Schulden en schuldhulpverlening

Het afgelopen jaar zijn er tal van regelingen in het leven geroepen om alle ondernemers te helpen die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Geprobeerd is te voorkomen dat u buiten uw schuld om in grote problemen zou raken. Toch kunt u door de omvang van deze crisis financieel in de problemen zijn geraakt, waardoor u in de schulden bent geraakt. 

Op 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Hierin is nogmaals verduidelijkt dat zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat alle zelfstandig ondernemers toegang hebben tot de schuldhulp en de weg naar de schuldhulp kunnen vinden.

Heeft u vragen en wilt u geholpen worden met uw schulden? Wilt u gewoon eens met iemand praten die u hierbij richting kan geven? Schroom dan niet en neem contact op met een budgetadviseur van onze gemeente via 14 0516.

Ook kunt u informatie vinden op:

Kamer van Koophandel (KvK)

Voor ondernemers getroffen door de coronacrisis heeft de KvK een digitaal en telefonisch informatie- en adviesloket ingericht met informatie over regelingen, financiering en stoppen of doorgaan. Voor persoonlijk advies kun je gratis bellen met 0800 21 17.

Steun bij heroriëntatie van zelfstandigen

Niet alle zelfstandigen kunnen of willen door met hun huidige bedrijf en gaan zich heroriënteren op aanvullende en/of andere activiteiten. Wij kunnen u hierbij eventueel ondersteunen. De ondersteuning is gericht op de voorbereiding van de zelfstandig ondernemer op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.

De heroriëntatie is maatwerk.  Wij zullen samen met u inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Heeft u vragen en wilt u geholpen worden met heroriëntatie? Wilt u gewoon eens met iemand praten die u hierbij kan helpen? Neem contact op met Ingrid Borgman, accountmanager/bedrijvenloket via 14 0516.

Steun- en herstelpakket

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Informatie, hulp of advies nodig? Ondernemers kunnen ook terecht bij het ondernemersloket van de gemeente. Op onze site staan de contactgegevens.

Informatie voor ondernemers over 1.5 meter samenleving

Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de 1,5-meter-samenleving of heeft u andere vragen rondom het coronavirus in relatie tot uw bedrijf? 

Op deze pagina vindt u meer informatie.

Brancheorganisaties publiceren informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals:

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Niet alleen ondernemers, maar ook personen die door corona in de WW of in de bijstand zijn gekomen, zijn in de financiële problemen gekomen. Dit geldt ook voor tweeverdieners waarvan een partner door corona geen inkomsten meer heeft. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Meer informatie over TONK

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, en de kosten van elektriciteit, gas en water.

 De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft op dit moment minder inkomen dan in februari 2020 (de maand voordat corona uitbrak).
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U heeft in januari 2021 (peilmaand) minder dan € 20.144,- (ingeval een echtpaar) of € 10.072,- aan vermogen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner, en de waarde van beleggingen of bitcoins. Eventuele overwaarde in de eigen woning telt niet mee.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • Voor het bepalen of u recht heeft op de TONK-uitkering wordt het (gezamenlijke) inkomen over januari 2021 (peilmaand) als uitgangspunt gehanteerd.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • uw (gezamenlijke) inkomen in januari 2021 (peilmaand);
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

Maximaal kan de TONK-uitkering € 7.200 bedragen.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering over de periode januari 2021 tot en met september 2021 krijgen. Als u recht heeft op de TONK-uitkering, dan wordt dit bedrag ineens aan u uitbetaald.

Hoe aanvragen?

Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen. Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot en met 31 oktober 2021. Het aanvraagformulier vindt u hier:

Aanvraagformulier TONK

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Heeft u het formulier volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan krijgt zo snel mogelijk, maar binnen 8 weken bericht over uw aanvraag. 

De Tozo-regeling

Bent u in financiële moeilijkheden gekomen door de Coronacrisis, dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). U leest hieronder de informatie over deze regeling en het aanvraagformulier.

Meer informatie en aanvraagformulier Tozo 5

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 en/of 2 en/of 3 en/of 4)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo  5). Hieronder leest u hier meer over.

Vraagt u voor het eerst Tozo aan? Onderaan deze tekst vindt u aanvullende informatie.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.


Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt vanaf 1 juli 2021 een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal  3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 1 oktober 2021. U kunt de Tozo  5-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 augustus of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Ook bij Tozo 5 wordt niet gekeken naar eventueel aanwezig vermogen. 

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

Tozo 5 kan, net als bij Tozo 4, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. De uitkering kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Alleen kan de Tozo 5-uitkering niet met terugwerkende kracht over de maand juni 2021 (looptijd Tozo 4) worden aangevraagd. De ingangsdatum kan dus niet eerder ingaan dan 1 juli 2021.

Het werkt zo:

Vraagt u aan op 18 juli, dan kan de uitkering op 1 juli ingaan. Vraagt u op 18 augustus aan, dan kunt u verzoeken om de uitkering op 1 juli in te laten gaan. Vraagt u in september aan, dan kan de ingangsdatum niet eerder ingaan dan 1 augustus.

Let op: de (verlenging van de) Tozo 5 uitkering kan uiterlijk tot 1 november 2021 worden aangevraagd, Vraagt u aan vanaf 1 juli, dan kunt u voor maximaal 3 maanden aanvragen, Vraagt u aan vanaf 1 augustus , dan kunt u voor 2 maanden aanvragen etc.

Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook.   Er wordt ook nu niet gekeken naar uw eventueel aanwezige vermogen bij de beoordeling van uw Tozo-aanvraag.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Onderaan deze tekst staat aanvraagformulier dat u met uw DigiD kunt openen en invullen. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Klaarleggen van de bewijsstukken

Voordat u met uw Digid gaat inloggen voor een aanvraag zet u de volgende bewijsstukken in pdf-bestand klaar:

Voor inkomensondersteuning:

 • Bewijsstuk/ loonstrook van de inkomsten uit loon, ww, zw, alimentatie of ander inkomen van uzelf en/of uw echtgeno(o)t(e)/ partner.
 • Bewijsstuk inkomsten uit bedrijf (bijv. een overzicht met uw omzet, de inkoop en de zakelijke lasten)

Bij lening voor bedrijfskapitaal:

 • Laatste jaarrekening.
 • Informatie waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit de liquide middelen of uit het noodfonds van € 4000,-- euro betaald kunnen worden. 

Vraagt u voor het eerst Tozo aan?

U kunt een aanvraag doen als u voldoet aan de volgende eisen:

 • U bent zelfstandig ondernemer/gevestigde zelfstandige.
 • U bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige)
 • U moet vóór 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
 • U vraagt de Tozo-regeling aan in de gemeente waar u woont. 

Aanvraagformulier Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers - Tozo 5 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Dit is een bestaande regeling voor zelfstandigen. Deze regeling heeft niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Deze regeling is o.a. minder gunstig dan de Tozo-regeling door een strengere vermogens- en inkomenstoets.

Meer informatie over Bbz

Zelfstandig ondernemers en ZZP-ers die woonachtig zijn in de gemeente Ooststellingwerf die (tijdelijk) in financiële moeilijkheden raken kunnen aanspraak maken op bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een bestaande regeling. Voor deze regeling kunnen alle ondernemers en ZZP-ers in aanmerking komen die tijdelijk in financiële nood verkeren, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben. Ook starters in een werkloosheidspositie, oudere zelfstandigen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen zouden voor de bestaande regeling in aanmerking kunnen komen. Deze aanvraag heeft een afhandelingstermijn van 13 weken.  

Aanmelden kan via de website ondernemersregelingen. Dit heeft dus niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Voor ondernemers wordt de Bbz-regeling uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op de site van het IMK is algemene informatie te vinden over het Bbz (dit heeft dus niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Bovendien is deze regeling minder gunstig door een strengere vermogens en inkomenstoets).

Landelijke regelingen voor ondernemers

Heeft u vragen over de landelijke regelingen voor ondernemers? Dan verwijzen wij u naar diverse landelijke websites voor informatie. Bekijk hieronder de landelijke sites.

Websites met landelijke regelingen

Omdat de informatie per dag wijzigt en altijd up-to-date is op deze websites:

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) treffen extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen boven op die van de regering.

Bekijk hieronder de extra regelingen voor belastingen en heffingen.