Lees op deze pagina meer informatie over de (extra) regelingen voor ondernemers.

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW

Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart de NOW aanvragen zodat ze hun personeel kunnen doorbetalen. Deze NOW 6 ligt op een vergelijkbaar niveau als de NOW 5-subsidie die momenteel aangevraagd kan worden. Zo moet een werkgever minimaal 20% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. Een aantal zaken moet nog worden uitgezocht. De volledige voorwaarden worden door het kabinet in januari bekend gemaakt. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

Steun aan zelfstandigen

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er voldoende steun is voor zelfstandigen. De eerdere Tozo was ingevoerd om de grote aantallen zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Per oktober is dit, gelet op de afgenomen aantallen, weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen, de Bbz. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Het kabinet heeft deze versoepeling nu ook met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. Hiermee worden zelfstandigen geholpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  zijn in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van de huidige TVL. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-onderneming kan maximaal 550.000 euro ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal 600.000 euro. Hiervoor heeft het kabinet 1,9 miljard euro gereserveerd.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland heeft over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Evenementen

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden. Hiervoor geldt in het eerste kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80%. Het kabinet maakt de verdere voorwaarden voor deze regelingen begin 2022 bekend. Voor professionele sportwedstrijden houdt het kabinet per tak van sport en type evenement in de gaten of de generieke steunmaatregelen afdoende zijn, of aanvullende steun noodzakelijk is gedurende de looptijd van de coronamaatregelen.

Coronafinancieringsregelingen

Het kabinet wil ook de coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten in het eerste en tweede kwartaal van 2022 beschikbaar houden.

Culturele en creatieve sector

Door de verlenging van de beperkende maatregelen worden de culturele en creatieve sector wederom hard geraakt. Het kabinet maakt 59,5 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen. Ook verlengt het kabinet de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met het tweede kwartaal van 2022 en trekt hiervoor 25 miljoen euro extra uit.

Sport

Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor is totaal 25 miljoen euro extra beschikbaar tot 31 december en maximaal 55 miljoen euro voor januari 2022.

Een nieuwe balans

Het steunpakket houdt bedrijven en banen in stand. Tegelijkertijd is de coronasteun verstorend voor de economie en komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht. Nu de coronapandemie langer aanhoudt werkt het kabinet daarom aan een nieuwe balans tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. Een langetermijnvisie over de vormgeving van het steunpakket wil het kabinet voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 klaar hebben.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket(externe link). Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona(externe link).

De coronasteunmaatregelen Tozo en TONK eindigen per 1 oktober 2021

Tozo en tijdelijke aanpassing Bbz

Het aantal ontvangers van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) daalde afgelopen tijd al als gevolg van de versoepelde coronamaatregelen. Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Iedereen die nu een Tozo-uitkering ontvangt en vanaf 1 oktober 2021 nog niet voldoende inkomsten uit een zelfstandig beroep/bedrijf krijgt, kan vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op de tijdelijke Bbz-regeling.

Voor de tijdelijke Bbz-regeling in het 4e kwartaal van 2021 (1 oktober 2021 tot 1 januari 2022) geldt dat: 

  •  De vermogenstoets niet van toepassing is.
  •  Aanvragen Bbz-uitkering met terugwerkende kracht mogelijk zijn (maximaal twee  maanden) .
  •  Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar).

U kunt uw aanvraag voor de tijdelijke Bbz-regeling digitaal doen(externe link)

TONK

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) kunt u per 1 november 2021 niet meer aanvragen. 

Advies bij heroriëntatie en/of schuldbemiddeling

Schulden en schuldhulpverlening

Het afgelopen jaar zijn er tal van regelingen in het leven geroepen om alle ondernemers te helpen die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Geprobeerd is te voorkomen dat u buiten uw schuld om in grote problemen zou raken. Toch kunt u door de omvang van deze crisis financieel in de problemen zijn geraakt, waardoor u in de schulden bent geraakt. 

Op 1 januari 2021 is de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Hierin is nogmaals verduidelijkt dat zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat alle zelfstandig ondernemers toegang hebben tot de schuldhulp en de weg naar de schuldhulp kunnen vinden.

Heeft u vragen en wilt u geholpen worden met uw schulden? Wilt u gewoon eens met iemand praten die u hierbij richting kan geven? Schroom dan niet en neem contact op met een budgetadviseur van onze gemeente via 14 0516.

Ook kunt u informatie vinden op:

Kamer van Koophandel (KvK)

Voor ondernemers getroffen door de coronacrisis heeft de KvK een digitaal en telefonisch informatie- en adviesloket ingericht met informatie over regelingen, financiering en stoppen of doorgaan. Voor persoonlijk advies kun je gratis bellen met 0800 21 17.

Steun bij heroriëntatie van zelfstandigen

Niet alle zelfstandigen kunnen of willen door met hun huidige bedrijf en gaan zich heroriënteren op aanvullende en/of andere activiteiten. Wij kunnen u hierbij eventueel ondersteunen. De ondersteuning is gericht op de voorbereiding van de zelfstandig ondernemer op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst.

De heroriëntatie is maatwerk.  Wij zullen samen met u inventariseren of en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Heeft u vragen en wilt u geholpen worden met heroriëntatie? Wilt u gewoon eens met iemand praten die u hierbij kan helpen? Neem contact op met Ingrid Borgman, accountmanager/bedrijvenloket via 14 0516.

Steun- en herstelpakket

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket(externe link). Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona(externe link). Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl(externe link).

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Informatie, hulp of advies nodig? Ondernemers kunnen ook terecht bij het ondernemersloket van de gemeente. Op onze site staan de contactgegevens.

Informatie voor ondernemers over 1.5 meter samenleving

Wilt u uw bedrijf aanpassen aan de 1,5-meter-samenleving of heeft u andere vragen rondom het coronavirus in relatie tot uw bedrijf? 

Op deze pagina vindt u meer informatie.(externe link)

Brancheorganisaties publiceren informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals:

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Dit is een bestaande regeling voor zelfstandigen. Deze regeling heeft niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Deze regeling is o.a. minder gunstig dan de Tozo-regeling door een strengere vermogens- en inkomenstoets.

Meer informatie over Bbz

Zelfstandig ondernemers en ZZP-ers die woonachtig zijn in de gemeente Ooststellingwerf die (tijdelijk) in financiële moeilijkheden raken kunnen aanspraak maken op bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een bestaande regeling. Voor deze regeling kunnen alle ondernemers en ZZP-ers in aanmerking komen die tijdelijk in financiële nood verkeren, maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben. Ook starters in een werkloosheidspositie, oudere zelfstandigen of zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen zouden voor de bestaande regeling in aanmerking kunnen komen. Deze aanvraag heeft een afhandelingstermijn van 13 weken.  

Aanmelden kan via de website ondernemersregelingen.(externe link) Dit heeft dus niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Voor ondernemers wordt de Bbz-regeling uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op de site van het IMK(externe link) is algemene informatie te vinden over het Bbz (dit heeft dus niets te maken met de tijdelijke versoepelde regeling gedurende de Coronacrisis. Bovendien is deze regeling minder gunstig door een strengere vermogens en inkomenstoets).

Lees verder voor meer informatie en de voorwaarden om voor Bbz in aanmerking te komen.

Landelijke regelingen voor ondernemers

Heeft u vragen over de landelijke regelingen voor ondernemers? Dan verwijzen wij u naar diverse landelijke websites voor informatie. Bekijk hieronder de landelijke sites.

Websites met landelijke regelingen

Omdat de informatie per dag wijzigt en altijd up-to-date is op deze websites:

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-gemeenten) treffen extra maatregelen om door de coronacrisis getroffen ondernemers te helpen. Het gaat hierbij om maatregelen voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Dit zijn maatregelen boven op die van de regering.

Bekijk hieronder de extra regelingen voor belastingen en heffingen.