Burgemeester en wethouders maken bekend zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning als in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Duistereweg Oosterwolde bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar op de percelen kadastraal bekend als: gemeente Oosterwolde sectie D, nummer 362, 1326, 1328, 1329, 2042, 2043, 2044, 2045, 2120. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2019-3762.

Procedure

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend met toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In zijn vergadering van 18 juni 2019 heeft de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen (o.a. ruimtelijke onderbouwing) en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf vrijdag 28 juni 2019 tot en met donderdag 8 augustus 2019 ter inzage. Om de ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen en de ontwerp-verklaring in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in Oosterwolde. Ook zijn deze digitaal in te zien op de internetpagina van de gemeente www.ooststellingwerf.nl onder het kopje ‘Bewoners & bezoekers’ à’Wonen’ à ‘Bestemmingsplannen’.

Zienswijze indienen

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een onderbouwde zienswijze indienen op de ontwerp-omgevingsvergunning en/of de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.

Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8431 LE Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer en zaaknummer 0085-AZK-63972.

Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8431 LE Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer en zaaknummer 0085-AZK-63972.

U kunt uiteraard ook één zienswijze indienen op zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders.

U kunt in deze periode ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14 0516