Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 17 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Wrongel Oosterwolde ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk op de locatie van de voormalige zuivelfabriek ‘Zuid-Oost-Hoek’ aansluitend op de al gebouwde huurwoningen aan de Wrongel in Oosterwolde. Met het plan wordt mogelijk gemaakt dat afgeweken kan worden van het vastgestelde projectbesluit. Dit maakt een andere stedenbouwkundige invulling van de locatie mogelijk dan ten tijde van het nemen van het projectbesluit werd beoogd. Het maximum aantal woningen in het gebied blijft 41 woningen.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085. BPWrongel-ON01) vanaf 17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het ontwerpbestemmingsplan is verder digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0085.BPWrongel-ON01/.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar de raad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Woongebied Wrongel Oosterwolde.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Mens & Omgeving via 14 0516 (geen netnummer).

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de raad van de gemeente Ooststellingwerf op 21 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Woongebied Wrongel te Oosterwolde’ gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging is houdt in dat paragraaf 4.9 van de toelichting is herschreven. De juridisch bindende onderdelen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Aanleiding

Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor de bouw van maximaal 41 woningen aan de Wrongel in Oosterwolde.

Ter inzage

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (planidentificatienummer: NL.IMRO.0085. BPWrongel-VG01) vanaf 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het ontwerpbestemmingsplan is verder digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de volgende URL: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.0085.BPWrongel-VG01

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door:

  1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
  2. belanghebbenden die kunnen aantonen dat hen redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen of niet tijdig een zienswijze hebben ingediend.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan op het moment dat op het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan is van rechtswege afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden in het beroepsschrift moeten worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd.