Omgevingsvergunning Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf maken bekend dat zij een omgevingsvergunning verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar op de percelen kadastraal bekend als: OTW02, sectie D, percelen 2201 t/m 2204 en kadastrale gemeentecode MKG00, sectie I, percelen 129, 131 t/m 134, 141 (deels), 142 en 144. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2018-7472.

Procedure

De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In de vergadering van 18 juni 2019 heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Beroepstermijn

De omgevingsvergunning met bijlagen (IMRO-code: NL.IMRO.0085.OVZPOosterwolde-VG01) liggen vanaf vrijdag 28 juni 2019 tot en met donderdag 8 augustus 2019 ter inzage.

Om de stukken in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE in Oosterwolde. Daarnaast kunt u de stukken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook zijn de stukken hieronder (in pdf-bestand) in te zien.

Beroep

Op grond van artikel 8.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. In principe staat het beroep alleen open voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening

Ook kunnen belanghebbenden - voor zover zij daarbij een spoedeisend belang hebben - op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht voorlopige voorziening tot schorsing van dit besluit vragen. Dit verzoek moet ingediend worden bij de Voorzieningenrechter, Afdeling  bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders maken bekend zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning als in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlenen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer bij Oosterwolde voor een periode van 30 jaar op de percelen kadastraal bekend als: OTW02, sectie D, percelen 2201 t/m 2204 en kadastrale gemeentecode MKG00, sectie I, percelen 129, 131 t/m 134, 141 (deels), 142 en 144. De omgevingsvergunning heeft besluitnummer OV-2018-7472.

Procedure

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend met toepassing van een procedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wabo. Onderdeel van deze procedure is een door de raad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In zijn vergadering van 26 februari 2019 heeft de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen (o.a. ruimtelijke onderbouwing) en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf donderdag 7 maart 2019 tot en met woensdag 17 april 2019 ter inzage. Om de ontwerp-omgevingsvergunning met bijlagen en de ontwerp-verklaring in te zien kunt u tijdens openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8430 AA in Oosterwolde. Ook kunt u de bijlagen op deze pagina bekijken.

Zienswijze indienen

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een onderbouwde zienswijze indienen op de ontwerp-omgevingsvergunning en/of de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.

Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 38, 8431 LE Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer en zaaknummer 008547532.

Een schriftelijke zienswijze op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde, onder vermelding van het besluitnummer en zaaknummer 008547532.

U kunt uiteraard ook één zienswijze indienen op zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Deze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders.

U kunt in deze periode ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar 14 0516.