De vraag naar woningen is groot. Ook in Ooststellingwerf. Het college van B&W wil snel meer woningen laten bouwen. Het liefst woningen voor alle doelgroepen. Om te zorgen dat bestaande én nieuwe inwoners een passende woning kunnen vinden, moet er worden bijgebouwd of verbouwd. Samen met de provincie Fryslân, de corporaties, particulieren en ontwikkelaars wil Ooststellingwerf de schouders er onder zetten en er voor zorgen dat deze woningen niet alleen snel beschikbaar komen, maar ook betaalbaar zijn, toekomstbestendig en goed bereikbaar. 

Dit vraagt om een gevarieerd woningbeleid, een gecoördineerde aanpak en strakke organisatie. Om dit te realiseren richt de gemeente een tijdelijk team in dat hiermee aan de slag gaat. 
Tegelijkertijd wordt er op diverse terreinen al gewerkt aan ontwikkelingen en mogelijkheden. De geactualiseerde Woonvisie is bijna klaar, we zijn met plannen bezig en behandelen aanvragen. Er wordt al onderzocht waar woningbouwlocaties zijn of vrijkomen en eerder stilgelegde plannen, worden weer opgepakt. 
Wethouder Fimke Hijlkema: “Het is van belang zo snel mogelijk plannen in ontwikkeling te brengen. Wachten is geen optie is gezien de huidige druk op de markt.” 

Door nu concreet aan de slag te gaan met een woningbouwprogramma kan de gemeente ook sneller en beter onderbouwd bij de provincie aangeven als ze knel komt te zitten met de afgesproken woningbouwruimte. 
In juni 2020 presenteerde de provincie Fryslân nieuwe huishoudensprognoses. Die zijn het uitgangspunt voor het maken van de nieuwe woningbouwafspraken met de regio. Ondanks de relatief lage provinciale prognoses zet het college van Ooststellingwerf, op basis van de Woonvisie, vol in op woningbouw.