Pagina opties

Groter
A A

Burgerinitiatief

Het burgerinitiatief: uw voorstel in de gemeenteraad

Als inwoner van de gemeente Ooststellingwerf heeft  u de mogelijkheid om onderwerpen zelf op de politieke agenda plaatsen. Dit heet het recht van burgerinitiatief.

Waarom een burgerinitiatief?

De gemeenteraad wil graag dat inwoners meedenken over wat er in hun gemeente anders en beter kan. Wie een goed plan of idee heeft, kan daar ook daadwerkelijk mee aan de slag via het burgerinitiatief. Denkt u bijvoorbeeld aan de inrichting van een pleintje, het plaatsen van speeltoestellen of het aanpakken van een onveilige verkeersituatie.

Wie kan een burgerinitiatief indienen/ondersteunen?

Alle inwoners van de gemeente Ooststellingwerf die mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing hebben het recht om een burgerinitiatief in te dienen. Zij zijn initiatiefgerechtigd. Ook jongeren van 16 en 17 jaar die, met uitzondering van hun leeftijd, voldoen aan de voorwaarden die gelden voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad zijn initiatiefgerechtigd. De voorwaarden zijn op te vragen bij de publieksbalie op het gemeentehuis.

Een burgerinitiatief indienen gaat als volgt

 • Het burgerinitiatiefformulier is verkrijgbaar bij de publieksbalie van het gemeentehuis of te downloaden hieronder.
 • U vult het formulier in. U omschrijft daarbij nauwkeurig wat het burgerinitiatiefvoorstel inhoudt. Verder vult u in: achternaam, voornaam, adres, geboortedatum en handtekening van de verzoeker en van zijn/haar plaatsvervanger.
 • U voegt een lijst bij met ten minste 12 handtekeningen van initiatiefgerechtigde inwoners van de gemeente Ooststellingwerf, die het verzoek ondersteunen.
 • Tip: Laat eventueel voordat u het voorstel inlevert een medewerker van de publieksbalie controleren of het voorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 • U stuurt het volledig ingevulde formulier en de handtekeningenlijst naar de burgemeester:

Gemeente Ooststellingwerf
T.a.v. de burgemeester
Postbus 38
8430 AA OOSTERWOLDE

Wat gebeurt er als u een burgerinitiatief heeft ingediend?

 • Uw verzoek wordt aan de agendacommissie voorgelegd.
 • De agendacommissie beslist binnen vier weken na ontvangst of het voorstel op de agenda van de raad komt.
 • Als het onderwerp op de agenda komt wordt het, binnen acht weken, behandeld in één van de volgende gemeenteraadsvergaderingen.
 • Tijdens deze vergadering kunt u een toelichting geven op uw voorstel. U wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld.
 • De raad neemt binnen 1 week een beslissing over het burgerinitiatiefvoorstel.
 • De griffier informeert u over het raadsbesluit.

Waarover kunt u geen burgerinitiatief indienen?

Een burgerinitiatief houdt niet in:

 • een voorstel over een onderwerp waarover de raad in de huidige raadsperiode al een besluit heeft genomen.
 • een vraag over het gemeentelijk beleid .
 • een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur (in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet  Bestuursrecht).
 • een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur  (in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene Wet Bestuursrecht).
 • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad.

Regelgeving

Bekijk voor de precieze regels hieronder bij 'Downloads' de verordening Burgerinitiatief gemeente Ooststellingwerf.

Contact

Wilt u weten of uw idee geschikt is voor een burgerinitiatief, of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van de publieksbalie via telefoonnummer 14 0516 of een e-mailbericht sturen naar griffie@ooststellingwerf.nl