Verdubbeling N381 (14-06-2017)

Verdubbeling N381 (14-06-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 14-09-2017.

Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en beschikking Waterwet (verdubbeling N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde-Zuid)

Verleend aan: Provincie Fryslân een aanvraag om een omgevingsvergunning (Wabo), kenmerk 2016- FUMO-0019018, en een Waterwetvergunning, kenmerk WFN1618663. Betreft: de verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde-Zuid, van een autoweg met 1 rijbaan met 2 rijstroken (1 x 2) naar een autoweg met 2 rijbanen met 2 rijstroken (2 x 2) en de waterhuishoudkundige aanpassingen in verband met de verdubbeling. De vergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Provinciale Staten van Fryslân hebben een verklaring van geen bedenkingen afgegeven, vanwege strijd met het Provinciaal Inpassingsplan N381 en twee bestemmingsplannen van de gemeente Ooststellingwerf. Deze verklaring van geen bedenkingen is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpverklaring.

Tegen de beschikking Wabo, en tegen de beschikking Waterwet kan van 13 juni t/m 24 juli 2017 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpbeschikking.

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) is van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen beroepsgronden meer worden aangevoerd.

De beschikkingen liggen ter inzage van 12 juni t/m 24 juli 2017 op de volgende locaties:

  • op het provinciehuis en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);
  • bij het Wetterskip Fryslân, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op telefonische afspraak;
  • op het gemeentehuis van de betreffende gemeente;
  • bij het projectbureau Infocentrum N381, Vaart Westzijde 14, 8435 WC Donkerbroek kunt u de stukken digitaal inzien.

De beschikking Wabo is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor inlichtingen over de beschikking omgevingsrecht neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Voor inlichtingen over de beschikking Waterwet neemt u contact op met Wetterskip Fryslân, e-mail info@wetterskipfrvslan.nl of tel. 058-292 22 22.

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

Beroepschriften kunt u sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.