Zonnepaneelvelden facet-bestemmingsplan (26-04-2017)

Zonnepaneelvelden facet-bestemmingsplan (26-04-2017)

RSS

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 20 april 2017 het facet-bestemmingsplan “Zonnepanelen Ooststellingwerf” gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit facet-bestemmingsplan maakt op een aantal locaties binnen de gemeente Ooststellingwerf de realisatie van zonnepaneelvelden mogelijk. Dit betreffen locaties nabij de dorpen Donkerbroek, Haulerwijk en Appelscha. Voor deze locaties is  SDE-subsidie verstrekt en de locaties zijn gemeentelijk eigendom

Ook de zandwinlocatie te Oosterwolde is alvast in het facet-bestemmingsplan opgenomen. Deze locatie wordt in beginsel ook geschikt bevonden voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze locatie is geen gemeentelijke eigendom en is qua invulling en realisatie afhankelijk van een concreet initiatief van derden, voor deze locatie is geen SDE-subsidie verstrekt.

Informatie over de wijzigingen

Bij de vaststelling zijn door de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzingen in het plan doorgevoerd.  Deze wijzigingen kwamen voor een gedeelte voort uit de ingediende zienswijzen. Daarnaast zijn er ambtshalve een nog aantal wijzigingen in het plan aangebracht.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het ontwerpplan is het alsnog schrappen van de locaties Oosterwolde Houtwal en de voormalige vuilstort te Oosterwolde (Weperbult).

Voor een gedetailleerd en compleet overzicht van de wijzigingen en de gemeentelijke reactie op de binnengekomen zienswijzen wordt verwezen naar de reactienota zienswijzen die bij het bestemmingsplan ter inzage ligt.  Deze reactienota zienswijzen maakt integraal onderdeel uit van het vaststellingsbesluit zoals dat op 20 april 2017 door de gemeenteraad is genomen.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het facet-bestemmingsplan “Zonnepaneelvelden Ooststellingwerf” is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Inzage termijn

Het bestemmingsplan (planidentificatienummer:NL.IMRO.0085.BPZonnepaneelveld-VG01), het vaststellingsbesluit en verdere bijlagen liggen met ingang van 28 april 2017 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, ’t Oost 11 te Oosterwolde.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de directe link naar de juiste pagina op de website van Ruimtelijke plannen (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies).

Reageren op het plan?

Tot en met 8 juni 2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp-bestemmingplan naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan die zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking de dag nadat de beroepstermijn is verstreken. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak ook vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.