De onafhankelijke adviescommissie beoordeeld de initiatieven op de volgende criteria:

Sociale samenhang

Bij dit criterium wordt bekeken in  welke mate uw project bijdraagt aan wederzijds begrip en positieve contacten tussen verschillende groepen en individuen in de samenleving. Hoe meer uw project hieraan bijdraagt, des te meer punten op dit criterium worden toegekend.

Draagvlak

Er dient steun in de samenleving te zijn voor uw project. Hoe meer mensen in het betrokken gebied waarin uw initiatief plaatsvindt het initiatief ondersteunen of daar baat bij hebben, des te meer punten uw aanvraag krijgt.

Continuïteit

Hoe groter de kans is dat uw initiatief na Het Fonds blijft bestaan of een vervolg kan krijgen, des te meer punten uw aanvraag krijgt.

Samenwerking

Naarmate uw initiatief meer samenwerking stimuleert tussen personen of organisaties ontvangt uw aanvraag meer punten. Ook als u zelf met uw initiatief samenwerkt met andere (vergelijkbare) initiatieven.

Empowerment

Bij dit criterium draait het erom dat u met uw initiatief personen in een minder kansrijke positie in staat stelt zichzelf te ontwikkelen, meer te ondernemen of bijvoorbeeld een netwerk op te bouwen. Hoe meer uw project hieraan voldoet, des te meer punten worden hiervoor toegekend.

Ecologie

Als uw initiatief helpt bij onze ambitie om de natuur, biodiversiteit of duurzaamheid binnen onze gemeente te verbeteren dan verdient uw aanvraag punten op dit criterium. Ook als u binnen uw initiatief extra rekening houdt met natuur of duurzaamheid levert dat punten op.

Innovatie

Hoe vernieuwender uw initiatief hoe meer punten uw aanvraag ontvangt. Het initiatief hoeft niet helemaal nieuw te zijn om punten te behalen. Uw initiatief kan bijvoorbeeld ook iets nieuws toevoegen aan bestaande initiatieven of ideeën.               

Vrijwillige inzet

U draagt zelf, samen met andere betrokkenen, bij aan de uitvoering van het idee. Hoe meer vrijwilligers meewerken en hoe meer vrijwilligersuren er in het initiatief worden gestoken des te meer punten u voor dit beoordelingspunt krijgt.

Cofinanciering

Naast Het Fonds 2022 zijn er verschillende andere fondsen en mogelijkheden om uw initiatief te financieren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Als u gebruik maakt van andere financiering blijft er meer budget over voor andere initiatieven. Daarom wordt gebruik van cofinanciering beloond met extra punten.

Kosten versus effect

De adviescommissie weegt de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag af tegen het te verwachten maatschappelijk en/of sociaal en/of leefbaarheidseffect. Hoe groter het te verwachten effect ten opzichte van de gevraagde subsidie hoe hoger de score.

Weigeringsgronden

U komt niet in aanmerking voor subsidie als:

 • met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;
 • de activiteit gericht is op particuliere of ondernemingswinst;
 • de activiteit gelijk of vergelijkbaar is met activiteiten waarvoor het college ook op grond van een andere subsidieregeling subsidie zou kunnen verstrekken;
 • bij zich herhalende activiteiten reeds twee keer een gemeentelijke subsidie is verstrekt;
 • het aannemelijk is dat de activiteit leidt tot investeringen die ongedekte toekomstige lasten voor onderhoud of instandhouding voor de gemeente tot gevolg hebben;
 • de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het organiseren van een (dorps- of buurt)feest, borrel of barbecue of daarmee gelijk te stellen activiteit;
 • de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het schrijven of uitgeven van een boek;
 • de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het ontwerpen, vervaardigen of plaatsen van een standbeeld of gedenkplaat;
 • de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het doen van onderzoek;
 • de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit het verkrijgen van een onroerend zaak;
 • de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit regulier beheer en onderhoud van gemeente-eigendommen dan wel publiek domein;
 • de activiteit geheel of grotendeels bestaat uit energiebesparende of energieopwekkende maatregelen;
 • de activiteit geen aantoonbaar maatschappelijk en/of sociaal en/of leefbaarheidsrendement heeft;
 • de aanvraag niet voorzien is van een deugdelijke en haalbare begroting.
 • geen schriftelijke toestemming van een grondeigenaar bij de aanvraag wordt overlegd indien de activiteit op grond van een ander dan de initiatiefnemer plaatsvindt.