Op deze pagina publiceert de gemeente Ooststellingwerf het voornemen tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de uitgifte van gemeentegrond. Wij komen hiermee tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest van 26 november 2021.

Hiermee bieden we iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van het voornemen tot het aangaan van de overeenkomsten en de motivatie daarvoor. We gebruiken hierbij per publicatie een vervaltermijn voor partijen, om zo gemotiveerd aan ons te laten weten dat zij mee willen dingen als gegadigde voor de positie van contractant van de gemeente voor de betreffende grondpositie.

Deze mogelijkheid vervalt na verloop van de vervaltermijn, waarna we de voorgenomen overeenkomst sluiten.

Een verzoek tot mededinging moet binnen de in de publicatie aangegeven vervaltermijn ingediend worden, met een deugdelijke motivering per e-mail op het e-mailadres die in de publicatie staat. 

Voor nadere informatie en vragen over een publicatie kun je per e-mail contact opnemen met de afdeling Grondzaken: grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij “Boerestreek 8 in Appelscha”

26-04-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan De Jongens van Outdoor. Het betreft grond welke is gelegen nabij de Boerestreek 8 inAppelscha en is voorzien van het kadastrale nummer Makkinga, sectie C, nummers 7923 (deels), 7924 (deels), 8106 (deels), 8109 (deels), met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 309 m2. Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een perceel aangrenzend aan de huidige locatie van De Jongens van Outdoor, Boerestreek 8 te Appelscha. Door aankoop van deze grond hebben De Jongens van Outdoor de mogelijkheid om hun bedrijfsperceel te vergroten om zo meer ruimte te bieden aan hun bedrijfsvoering. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen met betrekking tot dit perceel bouwgrond, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (26-04-2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen