Op deze pagina publiceert de gemeente Ooststellingwerf het voornemen tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de uitgifte van gemeentegrond. Wij komen hiermee tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest van 26 november 2021.

Hiermee bieden we iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van het voornemen tot het aangaan van de overeenkomsten en de motivatie daarvoor. We gebruiken hierbij per publicatie een vervaltermijn voor partijen, om zo gemotiveerd aan ons te laten weten dat zij mee willen dingen als gegadigde voor de positie van contractant van de gemeente voor de betreffende grondpositie.

Deze mogelijkheid vervalt na verloop van de vervaltermijn, waarna we de voorgenomen overeenkomst sluiten.

Een verzoek tot mededinging moet binnen de in de publicatie aangegeven vervaltermijn ingediend worden, met een deugdelijke motivering per e-mail op het e-mailadres die in de publicatie staat. 

Voor nadere informatie en vragen over een publicatie kun je per e-mail contact opnemen met de afdeling Grondzaken: grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Boerestreek in Appelscha

17-10-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is voornemens om een perceel grond te verkopen aan The Forest Grond B.V. door middel van een grondruil. Het betreft grond welke is gelegen aan de Boerestreek in Appelscha en is voorzien van het kadastrale nummer Makkinga, sectie C, nummer 7938 (deels), met een oppervlakte van ca. 1.550 m2. Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De grondruil (verkoop) past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. The Forest is eigenaar van een perceel aangrenzend aan het perceel Makkinga, sectie C, nummer 7938 (deels). Verwerving van deze grond geeft The Forest de mogelijkheid een voorgenomen ontwikkeling aan de Boerestreek verder te realiseren en zo meer ruimte te bieden aan hun bedrijfsvoering.

Onderdeel van de grondruil is de aankoop door gemeente Ooststellingwerf van een perceel grond met daarop gelegen een weg met parkeerplaatsen. In het “Evenementenbeleid 2020” van gemeente Ooststellingwerf is deze weg aangewezen als calamiteitenroute als de Boerestreek afgesloten is. Bij calamiteiten bereiken de hulpdiensten de Boerestreek via deze weg. Deze weg dient bij grote evenementen altijd vrij gehouden te worden.

Vanwege de vorm en ligging van het perceel in combinatie met de voorgenomen ontwikkeling van The Forest en de aankoop van de weg als onderdeel van de ruilovereenkomst, is het college van mening dat er sprake is van een ruiling/levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (17-10-2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan gemeente@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Slotemaker de Bruïneweg 68 in Haulerwijk

27-06-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan derden. Het betreft grond welke is gelegen nabij de Slotemaker de Bruïneweg 68 in Haulerwijk en is voorzien van het kadastrale nummer Donkerbroek, sectie K, nummer 1878, ter grootte van 212m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

Op 6 september 2019 is het kadastraal perceel 1878 via een openbare verkoop bij inschrijving gegund aan de hoogste bieder. Na de definitieve toewijzing heeft de aangrenzend eigenaar zich beroept op verkrijgende en bevrijdende verjaring van het kadastraal perceel 1878. De gemeente heeft deze vermeende verjaring betwist. Op 7 september 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland de gemeente in het gelijk gesteld en verklaard dat de gemeente eigenaar is van het kadastrale perceel 1878. Er is geen hoger beroep ingesteld. De gemeente is nu in de gelegenheid om het perceel conform het besluit van 28 januari 2020 van het college van burgemeester en wethouders aan de kopers te leveren.

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een strook grond aangrenzend aan Slotemaker de Bruïneweg 68 te Haulerwijk die koper al in bezit heeft. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (27-06-2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Brink 4 in Oosterwolde

05-07-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan Bouwe Blinder BV. Het betreft grond welke is gelegen nabij de Brink 4 in Oosterwolde en is voorzien van het kadastrale nummer Oosterwolde, sectie A, nummer 7169 (deels), ter grootte van circa 17 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een klein strookje grond aangrenzend aan Brink 4 in Oosterwolde. Door aankoop van deze grond heeft Bouwe Blinder BV de mogelijkheid om de beoogde transformatie van Brink 4 naar een nieuw appartementencomplex van zes (6) koopappartementen mogelijk en uitvoerbaar te maken. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (05-07-2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Molenweg 42 in Oosterwolde

11-07-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan Liander N.V.. Het betreft grond welke is gelegen nabij de Molenweg 42 te Oosterwolde kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie F, nummers 1005 en 1007, samen groot circa 20m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

Er is nu en in de toekomst een groeiende vraag naar energie. Om hieraan te kunnen voldoen is de bouw van nieuwe en de uitbreiding van bestaande transformatorstations nodig. Liander N.V. voorziet hierin. Voor de realisatie is grond nodig die eigendom is van de gemeente. De gemeente is van mening dat Liander N.V. de enige serieuze gegadigde is om deze transformatorstations te bouwen en uit te breiden en de percelen grond aan te kopen.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (11-07-2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Veerhuisweg 29 in Donkerbroek

12-07-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan een derde. Het betreft grond welke is gelegen nabij Veerhuisweg 29 in Donkerbroek en is voorzien van het kadastrale nummer Donkerbroek, sectie A, nummer 7227 (deels), ter grootte van ca.14 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een strook grond aangrenzend aan Veerhuisweg 29 in Donkerbroek die koper al in bezit heeft. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (12-07-2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Klokhuisdijk 1 in Langedijke

19-07-2023

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is voornemens om een onroerende zaak te verkopen aan een derde. Het betreft grond welke is gelegen nabij Klokhuisdijk 1 in Langedijke en is voorzien van het kadastraal nummer Makkinga, sectie H, nummer 98, ter groot 4148 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een strook grond aangrenzend aan de percelen grond die koper al in bezit heeft. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (19 juli 2023) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen.