Op deze pagina publiceert de gemeente Ooststellingwerf het voornemen tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de uitgifte van gemeentegrond. Wij komen hiermee tegemoet aan de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest van 26 november 2021.

Hiermee bieden we iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van het voornemen tot het aangaan van de overeenkomsten en de motivatie daarvoor. We gebruiken hierbij per publicatie een vervaltermijn voor partijen, om zo gemotiveerd aan ons te laten weten dat zij mee willen dingen als gegadigde voor de positie van contractant van de gemeente voor de betreffende grondpositie.

Deze mogelijkheid vervalt na verloop van de vervaltermijn, waarna we de voorgenomen overeenkomst sluiten.

Een verzoek tot mededinging moet binnen de in de publicatie aangegeven vervaltermijn ingediend worden, met een deugdelijke motivering per e-mail op het e-mailadres die in de publicatie staat. 

Voor nadere informatie en vragen over een publicatie kun je per e-mail contact opnemen met de afdeling Grondzaken: grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Paalakkers 6 in Appelscha

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is van plan om een onroerende zaak te verkopen aan de omwonenden. Het gaat om snippergrond nabij Paalakkers 6 in Appelscha, kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie C, nummer 7681 (gedeeltelijk), totaal groot circa 19 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een strook grond aangrenzend aan de woning Paalakkers 6 in Appelscha die kopers al in bezit hebben. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding 

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (30-04-2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Paalakkers 8 in Appelscha

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is van plan om een onroerende zaak te verkopen aan de omwonenden. Het gaat om snippergrond nabij Paalakkers 8 in Appelscha, kadastraal bekend gemeente Makkinga, sectie C, nummer 7681 (gedeeltelijk), totaal groot circa 67 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een strook grond aangrenzend aan de woning Paalakkers 8 in Appelscha die kopers al in bezit hebben. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (24-04-2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website officiële bekendmakingen.

Voorgenomen verpachting van land

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is van plan om meerdere percelen land te verpachten. Het gaat om de periode van 2024 tot en met uiterlijk 31 december 2025.

Het betreft de volgende percelen:

 • 1. Prandinga in Oosterwolde, kadastraal bekend Oosterwolde, sectie D, nummers 2441, 902, 810, 1807 (deels), 1782 (deels) en 2438.
 • 2. Venekoten in Oosterwolde, kadastraal bekend Oosterwolde, sectie D, nummers 897, 1084 en 899 (deels).
 • 3. Vaart Nz in Appelscha, kadastraal bekend Makkinga, sectie K, nummer 1542.
 • 4. Schoolstraat in Donkerbroek, kadastraal bekend Donkerbroek, sectie G, nummer 560.

De beoogde pachters zijn de enige serieuze gegadigden

Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure en is van mening dat de beoogde pachters de enige serieuze gegadigden zijn omdat:

 • 1. Er bij de uitgifte van deze pachtgronden wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid zoals beschreven in de vastgestelde Nota Grondbeleid Ooststellingwerf 2022.
 • 2. Er sprake is van markconforme verpachting.
 • 3. Publieke belangen aan de orde zijn. Immers het op korte termijn moeten en kunnen vrijspelen van deze strategisch gelegen gronden, leiden ertoe dat de beoogde pachters als enige serieuze gegadigde wordt aangemerkt.
 • 4. Een deel van deze percelen los land in voorgaande jaren reeds werden verpacht aan de beoogde pachters. Daardoor is inmiddels met de pachters een duurzame relatie opgebouwd en vindt de gemeente het gewenst deze relatie in stand te houden.
 • 5. De beoogde pachters in een deel van de percelen land geïnvesteerd hebben door deze te bewerken, te bemesten en of zuiver te houden van onkruid.
 • 6. Een deel van deze percelen rechtstreeks direct dan wel indirect grenzen aan andere eigendommen van de beoogde pachters.
 • 7. Het voor de bedrijfsvoering van de beoogde pachters wenselijk is dat de pacht de komende periode kan worden voortgezet.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze voorgenomen verpachtingen in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (9-4-2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen.

Voornemen tot uitgifte opstalrecht van een onroerende zaak aan de Leidijk 42C in Waskemeer

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is van plan om een recht van opstal uit te geven aan de huidige erfpachter van het gebouw aan de Leidijk 42C in Waskemeer. Het gaat om het gebouw, kadastraal bekend gemeente Donkerbroek, sectie K, nummers 1499 en 1500, totaal groot circa 608 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De uitgifte past binnen het beleid omtrent maatschappelijk vastgoed zoals beschreven in de Nota Grondbeleid 2022 en binnen het accommodatiebeleid van gemeente Ooststellingwerf. Het uit te geven recht van opstal is afhankelijk van het recht van erfpacht die beoogd opstalhouder al in zijn bezit heeft. Vanwege het bestaande recht van erfpacht in samenhang met het bedingen van een verkoop regulerend beding met betrekking tot het recht van opstal, is het college van mening dat er sprake is van de vestiging van het recht van opstal waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding 

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (2-4-2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Voornemen tot uitgifte opstalrecht van een onroerende zaak aan de Dorpsstraat 57 in Haule

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is van plan om een recht van opstal uit te geven aan de huidige erfpachter van het gebouw aan de Dorpsstraat 57 in Haule. Het gaat om het gebouw, kadastraal bekend gemeente Donkerbroek, sectie H, nummers 22 en 46, totaal groot circa 795 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De uitgifte past binnen het beleid omtrent maatschappelijk vastgoed zoals beschreven in de Nota Grondbeleid 2022 en binnen het accommodatiebeleid van gemeente Ooststellingwerf. Het uit te geven recht van opstal is afhankelijk van het recht van erfpacht die beoogd opstalhouder al in zijn bezit heeft. Vanwege het bestaande recht van erfpacht in samenhang met het bedingen van een verkoop regulerend beding met betrekking tot het recht van opstal, is het college van mening dat er sprake is van de vestiging van het recht van opstal waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (2-4-2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Voornemen tot verkoop van een onroerende zaak nabij Goorn 31 en 33 in Oosterwolde

Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf is van plan om een onroerende zaak te verkopen aan de omwonenden. Het gaat om snippergrond nabij Goorn 31 en 33 in Oosterwolde, kadastraal bekend gemeente Oosterwolde, sectie A, nummer 7655 (gedeeltelijk), totaal groot circa 277 m². Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure?

De verkoop past binnen het grondverkoopbeleid zoals beschreven in de Nota Grondprijzen 2022-2026 en is hiermee marktconform. Het betreft de verkoop van een strook grond aangrenzend aan de woningen Goorn 31 en 33 te Oosterwolde die kopers al in bezit hebben. Vanwege de vorm en ligging van het perceel is het college van mening dat er sprake is van een levering waarvoor slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. 

Kortgeding

Iedere serieuze gegadigde die de mening is toegedaan om ook voor deze koopovereenkomst in aanmerking te komen, dient uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie (12-03-2024) een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn is een vervaltermijn. 

Als u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door de conceptdagvaarding per e-mail op te sturen aan grondverkoop@ooststellingwerf.nl.

Meer informatie vindt u op de website van officiële bekendmakingen.