Wanneer wordt mijn plan gepubliceerd op de website?

Als een plan klaar is voor openbaarheid, zetten we het op de website. Dit is op het moment dat het zeker is dat het plan doorgaat en direct betrokkenen op de hoogte zijn. Als er een omgevingsvergunning is verleend voor een bouwplan, komt deze op officiëlebekendmakingen.nl te staan.

Waarmee moet ik rekening houden bij planontwikkeling?

Bij woningbouwontwikkeling komt veel kijken. Zowel inhoudelijk als procedureel. Ook is participatie steeds belangrijker bij planontwikkeling. Taskforce Wonen werkt nauw samen met andere afdelingen van de gemeente (zoals openbare ruimte en vergunningverlening) en partners in de omgeving om kwalitatief hoogwaardige plannen te ontwikkelen.

Hoe ziet het proces eruit?

Globaal ziet het er zo uit: 

  • Het begint met een idee 
  • Idee omzetten naar een initiatief/concept-plan
  • Concept voorleggen aan het college van B&W voor een principebesluit
  • Uitwerken concept naar stedenbouwkundig ontwerp
  • Stedenbouwkundig ontwerp delen met de omgeving en vervolgens in procedure brengen (Bestemmingsplan/Omgevingsplan of (uitgebreide) Omgevingsvergunning)
  • Procedure doorlopen (eventueel bezwaar en beroep)
  • Onherroepelijke vaststelling en/of verleende vergunning
  • De schep in de grond!

Bij iedere stap, komt veel kijken. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.

Kan er overal gebouwd worden?

Nee. Niet iedere locatie is geschikt voor woningbouw. Ook zijn wij afhankelijk van limieten/quota van de Provincie Fryslân voor bijvoorbeeld binnen- of buitenstedelijk. Zie bijvoorbeeld Verordening Romte 2014.

Kunnen woningbouwplannen samen worden gevoegd?

Afhankelijk van de situatie, wel. Als wij zien dat er meerdere initiatieven zijn in dezelfde omgeving, dan kijkt Taskforce Wonen of het koppelen van initiatieven mogelijk is.