Woonplan 2011-2020 en Uitvoeringsprogramma

Op 24 mei 2011 heeft de raad van Ooststellingwerf het Woonplan 2011-2020 vastgesteld. Op basis van dit Woonplan is het Uitvoeringsprogramma opgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft op 5 oktober 2011 ingestemd met dit Uitvoeringsprogramma. In het programma is besloten dat er 665 woningen gebouwd  mogen worden in de periode van 2010 tot 2020.

Tussentijdse evaluatie Woonplan 2011-2020

Sinds de vaststelling van het Woonplan 2011-2020 is er veel veranderd. Onder andere op de woningmarkt. Daardoor ontstond er een andere visie op wonen. Het Woonplan 2011-2020 is op 27 januari 2015 door de raad geëvalueerd. Hieruit blijkt dat hoofddoelstelling om minimaal 530 en maximaal 770 woningen te bouwen niet wordt gehaald en dat er voor een andere richting moet worden gekozen.  

Woonvisie Ooststellingwerf 2017-2022

Dit resulteerde op 23 mei 2017 in de vaststelling door de raad van de Woonvisie Ooststellingwerf 2017-2022. Met de Woonvisie zet de gemeente op het gebied van wonen de koers uit voor de komende jaren

Afwegingskader woningbouw gemeente Ooststellingwerf

Op 29 januari 2019 is het Afwegingskader woningbouw gemeente Ooststellingwerf versie 1.3 door de raad vastgesteld. Er Er zijn in de gemeente veel plannen, initiatieven, ideeën en (potentiële) locaties voor nieuwbouw. Deze plannen nemen meer in dan de ruimte die regionaal is afgesproken voor de uitbreiding van de woningvoorraad in de gemeente. Met dit afwegingskader wordt getoetst in hoeverre bouwplannen passen in de visie en de (kwantitatieve) ruimte die er in een bepaalde periode beschikbaar is.Het afwegingskader past binnen de landelijke en provinciale wet- en regelgeving, de Ladder voor duurzame verstedelijking en de Verordening Romte Fryslân 2014.

Nieuwe regionale woningbouwafspraken

De gemeente heeft in regioverband Zuidoost-Fryslân nieuwe woningbouwafspraken met de provincie Fryslân gemaakt voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2025. Voor de gemeente is er binnen deze nieuwe woningbouwafspraken ruimte voor maximaal 361 extra woningen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?