Woonvisie Ooststellingwerf 2017-2022

Op 23 mei 2017 heeft de raad de Woonvisie Ooststellingwerf 2017-2022 vastgesteld. Met de Woonvisie zet de gemeente op het gebied van wonen de koers uit voor de komende jaren. 

Afwegingskader woningbouw gemeente Ooststellingwerf

Op 29 januari 2019 is het Afwegingskader woningbouw gemeente Ooststellingwerf versie 1.3 door de raad vastgesteld. Er Er zijn in de gemeente veel plannen, initiatieven, ideeën en (potentiële) locaties voor nieuwbouw. Deze plannen nemen meer in dan de ruimte die regionaal is afgesproken voor de uitbreiding van de woningvoorraad in de gemeente. Met dit afwegingskader wordt getoetst in hoeverre bouwplannen passen in de visie en de (kwantitatieve) ruimte die er in een bepaalde periode beschikbaar is.Het afwegingskader past binnen de landelijke en provinciale wet- en regelgeving, de Ladder voor duurzame verstedelijking en de Verordening Romte Fryslân 2014.

Nieuwe regionale woningbouwafspraken

De gemeente heeft in regioverband Zuidoost-Fryslân nieuwe woningbouwafspraken met de provincie Fryslân gemaakt voor de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2025. Voor de gemeente is er binnen deze nieuwe woningbouwafspraken ruimte voor maximaal 361 extra woningen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?