Bedrijveninvesteringszone Oosterwolde Centrum (BizO)

De ondernemersvereniging en de vastgoed vereniging in het centrum van Oosterwolde hebben het initiatief genomen om een bedrijveninvesteringzone (BIZ) in het centrum van Oosterwolde op te starten. Op deze pagina informeren wij u over de BIZ en over de procedure die nodig is om tot een BIZ te komen. Daarnaast vragen wij u het formulier in te vullen voor de draagvlakmeting. Op basis van de uitkomst van de draagvlakmeting wordt besloten wel of niet een BIZ in te voeren.

Wat is een BIZ?

Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

De gemeente Ooststellingwerf  heeft met de Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) de bevoegdheid om - op initiatief van eigenaren en gebruikers - een gebied aan te wijzen (de BIZ). Binnen dit gebied mag de gemeente een BIZ-bijdrage heffen die alle eigenaren en gebruikers in de BIZ moeten betalen. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt door de gemeente als subsidie verstrekt aan de stichting BIZO. De subsidie is bestemd voor de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Tussen de gemeente en de stichting zal een overeenkomst worden opgesteld waarin alle afspraken zijn vastgelegd.

BIZ Centrum Oosterwolde

Door initiatiefnemers is een meerjarenbeleidsplan voor de komende vijf jaar opgesteld. In het plan staan de uitgangspunten en acties met als doel de economie van het centrum van Oosterwolde te versterken en meer bezoekers naar het dorp te trekken, zodat zowel de lokale als regionale verzorgingsfunctie wordt versterkt. 

BIZ-bijdrage

Wettelijk is bepaald dat de BIZ-bijdrage die van u als gebruiker en/of eigenaar wordt gevraagd, is gebaseerd op de WOZ- waarde van het pand. De initiatiefnemers hebben aangegeven de BIZ- bijdrage te willen heffen van de gebruikers en eigenaren (van de niet-woning). Voor de berekening van de BIZ-bijdrage wordt gebruik gemaakt van de vastgestelde WOZ-waarde in het kalenderjaar. Deze waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, welke u jaarlijks in februari ontvangt. Degene die op 1 januari van het kalenderjaar eigenaar en/of gebruiker is geldt als bijdrageplichtige, ingaande 1 januari 2021.

Staffeling met tarieven

De initiatiefnemers hebben een staffeling met tarieven opgesteld. Aan de hand daarvan wordt uw BIZ bijdrage per jaar bepaald. Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt bij een WOZ-waarde van:

voor de gebruiker en eigenaar, bij een waarde van:

iniet meer dan € 100.000:€ 150,00
iimeer dan € 100.000, maar niet meer dan € 200.000:€ 250,00
iiimeer dan € 200.000, maar niet meer dan € 300.000:€ 375,00
ivmeer dan € 300.000, maar niet meer dan € 400.000:€ 500,00
vmeer dan € 400.000, maar niet meer dan € 500.000:€ 600,00
vimeer dan € 500.000:€ 750,00.

Verordening bedrijveninvesteringszone 2021 – 2025

Om een BIZ te kunnen invoeren moeten een aantal stappen worden genomen. Eén daarvan is dat de gemeenteraad een verordening moet vaststellen. De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2020 de Verordening bedrijveninvesteringszone Oosterwolde Centrum 2021 vastgesteld. Deze treedt pas in werking nadat het college heeft bekendgemaakt dat er voldoende steun is onder de bijdrageplichtige gebruikers en eigenaren in het gebied. 

Draagvlakmeting

De verordening kan pas in werking treden nadat een draagvlakmeting is gehouden en er sprake is van voldoende draagvlak. Dit is wettelijk geregeld. De wet heeft bepaald dat er sprake is van voldoende draagvlak indien:

  • ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken,
  • ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en
  • de voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.

Degene die blijkens de gemeente bekende gegevens  op het moment van peiling eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak in het gebied, mag een stem uitbrengen.

Het Reglement Draagvlakmeting  Bedrijveninvesteringszone Oosterwolde Centrum 2021 is van toepassing. Bij voldoende draagvlak voor de BIZ wordt dit van kracht per 1 januari 2021. 

Op woensdag 9 december 2020 heeft de stemcommissie  de uitslag van de draagvlakmeting vastgesteld. De uitslag wordt vervolgens bekend gemaakt via de website van de gemeente en een brief aan alle bijdrageplichtige.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rene Westerveld via (0516) 566 222 / 06 10 22 48 64 of r.westerveld@ooststellingwerf.nl.