Het kappen van houtopstanden is aan regels gebonden. Deze regelgeving is deels opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), verder deels in het bestemmingsplan en in de Boswet. Hierin staat onder andere omschreven dat u voor het kappen van bepaalde houtopstanden een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt alleen een omgevingsvergunning voor kap aanvragen voor een boom waarvan u zelf eigenaar bent.

Vraagt de eigenaar niet zelf aan, dan moet de andere persoon een schriftelijke machtiging van de eigenaar bij de aanvraag voegen. Gaat het om een boom van de woningbouwvereniging, dan is bij de aanvraag een schriftelijk toestemming of machtiging van de woningbouwvereniging nodig. Gaat het om een gemeentelijke boom dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de Gemeente Ooststellingwerf, afdeling Mens en Omgeving, cluster Beheer en Onderhoud. Het verzoek wordt dan beoordeeld.

Hoe werkt het?

Wanneer is geen vergunning nodig ?

Voor de kap van een houtopstand jonger dan 80 jaar in de tuin of op het erf is geen omgevingsvergunning voor de activiteit kap nodig. Is het plantjaar niet bekend dan geldt een diameter van minder dan 60 centimeter (is gelijk aan een omtrek van minder dan 188 cm) op 1.30 meter boven het maaiveld.

Deze vrijstelling geldt overigens niet als het gaat om een houtopstand die geplant is op grond van een herplantplicht of een overeenkomst met een publiekrechtelijk bestuursorgaan. Bijvoorbeeld een houtopstand die een functie heeft voor landschappelijke inpassing en onderdeel is van een bouwvergunning.

In welk geval moet u een vergunning aanvragen voor het verwijderen van een houtopstand?

 • Voor de kap van houtopstanden die niet in de tuin of op het erf staan is meestal een omgevingsvergunning nodig.
 • Voor de kap van een houtopstand ouder dan 80 jaar in de tuin of op het erf is een omgevingsvergunning voor de activiteit kap nodig. Is het plantjaar niet bekend, dan geldt een diameter van meer dan 60 centimeter (is gelijk aan een omtrek van meer dan 188 cm) op 1.30 meter boven het maaiveld.

Beoordeling kapaanvraag

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom een gevaar vormt. Met het oog op onderhoud kan het ook wenselijk zijn dat de boom wordt gekapt, bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven.

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente stelt een termijn waarbinnen u moet herplanten.

Weigeringsgronden

De gemeente kan een vergunning voor het kappen van een houtopstand weigeren om de volgende redenen:

 • Landschappelijke waarde volgens het landschapsbeleidsplan
 • Esthetische waarde of beeldbepalendheid voor de omgeving;
 • Cultuurhistorische waarde: de standplaats is een belangrijke plek in de (lokale) geschiedenis;
 • Dendrologische waarde: zeldzame soort of variëteit;
 • Natuur- of milieuwaarde: is een moederboom, een bijzondere soort in dit gebied of herbergt bijzondere planten en/of dieren;
 • Zeldzaamheidswaarde: gezien omvang, hoogte , ouderdom of anderszins opvallend

Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning weegt de gemeente het belang van het behoud van de te kappen boom af tegen het belang van verwijdering ervan. U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Let op: wilt u een kapaanvraag doen voor houtopstanden buiten erf of tuin, kies in het aanvraagformulier dan voor de activiteit aanleg in plaats van de activiteit kappen.

Omgevingsvergunning kappen aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Als u nog vragen of twijfels heeft over welke regel op uw houtopstand van toepassing is dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0516.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • het soort boom
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
 • waarom u de boom wilt kappen

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

Aanvullende informatie

Algemene Plaatselijke Verordening

In de APV kan staan dat het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand is meestal een boom, maar kan ook een houtwal zijn, zoals een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. Doel van de APV is het beschermen van waardevolle houtopstanden. De bepalingen worden toegespitst op de plaatselijke situatie. De regels in de APV gelden niet voor bomen van bosbouwondernemingen die onder de Wet Natuurbescherming (voorheen Boswet) vallen.

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming wil het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand houden. Deze wet regelt dat houtopstanden van meer dan 1000 vierkante meter of bomenrijen van meer dan 20 bomen niet deels of volledig mogen worden gekapt zonder dat herplant plaatsvindt. Sommige bomen vallen niet onder de Wet Natuurbescherming, zoals wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Ook kap als dunning valt niet onder de Wet Natuurbescherming. Voor het kappen van bomen die onder de Wet Natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Meer informatie krijgt u bij de Provincie Fryslân.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker