Inrichtingen met een bijzonder karakter (bedrijven en industrieën) of met een openbaar karakter (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, winkels, kantoren, musea, e.d.) moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om de brandveiligheid en de veiligheid van aanwezigen tijdens een brand te optimaliseren. Deze voorwaarden staan vermeld in een gebruiksvergunning.

Iedere gemeente heeft een inventarisatie van alle inrichtingen met een bijzonder karakter. Deze inrichtingen zijn verdeeld in vier categorieën, lopend van risicovolle inrichtingen tot inrichtingen met een beperkt risico. Inrichtingen worden onderzocht en er wordt een gebruiksvergunning opgesteld met eisen over de brandbeveiliging. De brandweer controleert eventueel periodiek of aan deze eisen wordt voldaan en kan de inrichting laten sluiten indien de vergunning onvoldoende wordt nageleefd.

Hoe werkt het?

In de volgende situaties moet u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van het gebouw aanvragen:

 • U biedt bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer dan 10 personen (zoals in hotels en pensions).
 • U biedt in het kader van zorg nachtverblijf aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven).
 • Er verblijven overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

In de volgende situaties moet u een gebruiksmelding doen:

 • In het gebouw (het gaat niet om een woning) zijn meer dan 50 personen aanwezig (situatieschets en plattegrondtekening zijn vereist).
 • Het gaat om een woning waarin aan meer dan 5 personen kamers worden verhuurd (situatieschets en plattegrondtekening vereist).
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid: het gebouw voldoet niet aan de eisen van het Bouwbesluit, maar door extra maatregelen is het toch even veilig. Bij de melding moet u duidelijk aantonen dat de extra maatregelen zorgen voor een gelijkwaardige oplossing.

Hoe lang duurt het?

Aanvraag omgevingsvergunning

De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken.

Gebruiksmelding

4 weken na uw melding kunt u het gebouw in gebruik nemen.

Wat moet ik doen?

Doe eerst een vergunningcheck via het Omgevingsloket online. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u alleen een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen

 • Dien de aanvraag ruim van tevoren in. Dit omdat u het gebouw niet mag gebruiken voordat u de vergunning hebt.
 • Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het samen met de plattegronden van de betreffende verdiepingen digitaal of per post naar de gemeente.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
 • Nadat de gemeente heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden koppelen voor brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Let op! Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Gebruiksmelding doen

 • U kunt de melding digitaal doen via het Omgevingsloket online. Vermeld hierbij dat het om een gebruiksmelding gaat.
 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw in gebruik neemt.
 • Na de melding krijgt u van de gemeente een bewijs van ontvangst. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.
 • U mag het gebouw 4 weken na de melding in gebruik nemen.

Wat moet ik meenemen?

Bij het invullen van het aanvraagformulier hebt u de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Adres en kadastrale gegevens van het gebouw.
 • Informatie over het gebruik: hoeveel mensen laat u toe in het gebouw, welke installaties zijn er aanwezig?
 • Als u eerder een vergunning hebt aangevraagd of melding hebt gedaan: het dossiernummer van die vergunning of melding.
 • Zo nodig: een uitgebreide situatieschets en plattegrondtekening van het gebouw.

Aanvullende informatie

Wat is tijdelijke bouw?

De regels voor brandveilig gebruik zijn landelijk geregeld in het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden alleen voor bouwwerken. Bij tijdelijke bouw kunt u denken aan:

 • bouwketen (bij verbouwingen)
 • grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen)
 • noodwoningen en kantoorruimtes

Het kan van geval tot geval verschillen of tijdelijke bouw een bouwwerk is.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker