De gemeente Ooststellingwerf gaat voor alle dorpen in de gemeente een groen dorpsprofiel opstellen. Een groen dorpsprofiel laat zien hoe het dorp er qua natuur en water uitziet en waar de gemeente de komende jaren – samen met het dorp – aan kan werken. Bijzondere aandacht is er voor biodiversiteit in en rond de dorpen. De gemeente gaat per dorp aan de slag en vraagt daarbij hulp van de dorpsbewoners. Waar zien zij bijvoorbeeld verbetermogelijkheden voor de biodiversiteit? Inwoners kunnen ideeën aandragen. Als die plannen haalbaar zijn, wil de gemeente ze uitvoeren. De gemeente heeft daar per dorp maximaal € 2500,- voor beschikbaar. 

Dorpsbijeenkomst

Meedenken over het groen in uw dorp? Kom naar de dorpsbijeenkomst. Wij willen graag onderzoeken wat er onder de bewoners leeft, hiervoor organiseren wij per dorp een bijeenkomst. Wilt u horen wat er speelt in het groenbeheer, meedenken met ideeën van bewoners of de gemeente of heeft u zelf ideeën, wees welkom! Aanmelden is niet nodig.

Dorpsbijeenkomst Makkinga

Maandag 28 maart
van 19.00 – 20.00 uur

In het Grietenijhûs:
Oosterhuisweg 3 
8423 TG Makkinga

Dorpsbijeenkomst Donkerbroek

Donderdag 31 maart
van 19.00 – 20.00 uur

In het Doarpssintrum (Pro Rege):
Herenweg 72
8435 WV

Inspiratie

Hier staan verschillende voorbeelden ter inspiratie. Dit zijn ideeën die goed doorgevoerd kunnen worden in het beheer.

 • Biodiverser maken van bosplantsoen
 • Aanplant drachtplanten en – bomen
 • Aanplant bollen en/of stinzenflora
 • Kruidenrijke grasvegetaties ontwikkelen
 • Gefaseerd snoeien
 • Behoud bestaande laanstructuren t.b.v. vliegroutes vleermuizen
 • Neerleggen takkenrillen van snoeihout
 • Voedselbos, nutsbeplanting
 • Mantelzoomvegetatie
 • Aanleggen minder steile taluds bij oevers vijvers en sloten
 • Broedhopen voor ringslangen
 • Evaluatie ecologisch bermbeheer door inwoners