Informatie van de gemeente

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Bovendien kan iedereen bij ons informatie opvragen. Dat kan via een informatieverzoek of met een Woo-verzoek. Een informatieverzoek is de meest gebruikte en snelste manier van informatie aanvragen.

Vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon Wet open overheid. Dat kan via het algemene nummer 14 0516 of door langs te komen op het gemeentehuis.

Informatieverzoek

Mensen willen in veel gevallen informatie of documenten voor eigen gebruik. En dat mag iedereen ook gewoon vragen; in de meeste gevallen wordt de informatie ook verstrekt. Iedereen mag een informatieverzoek doen bij de gemeente. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om feitelijke informatie (‘hoeveel…’, ’hoe vaak…’, e.d.), documenten voor een bezwaarschriftdossier of informatie naar aanleiding van een klacht.

Een informatieverzoek is ‘gewoon’ informatie bij ons opvragen. Er volgt geen formele procedure, maar alleen een antwoord aan u.

Een informatieverzoek kunt op verschillende manieren doen:

  • Eenvoudig via onze website.
  • Bellen of langskomen kan natuurlijk ook.
  • Of ons een brief sturen.

Woo-verzoek

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten (de gemeente hoeft geen nieuwe documenten te maken) die de verzoeker openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hierbij gelden strenge regels voor de afhandeling. De beslissing op het verzoek is een officieel besluit. Een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Woo-verzoek vaak veel langer dan een informatieverzoek.

Iedereen mag aan de overheid vragen om documenten openbaar te maken. Daaronder vallen niet alleen memo’s, beleidsnota’s en bestuurlijke stukken, maar ook bijvoorbeeld e-mails, sms’jes, social media, Messenger- en WhatsApp-berichten over onderwerpen die met het werk van een gemeente te maken hebben.

Een Woo-verzoek kunt u op verschillende manieren indienen:

  • Direct via onze website.
  • Schriftelijk: stuur een brief aan gemeente Ooststellingwerf met daarin aangegeven welke documenten u wilt ontvangen, uw naam, adres, woonplaats en eventueel uw telefoonnummer. Zet onder de brief uw handtekening.
  • Mondeling: neem hiervoor contact op met de contactpersoon Wet open overheid. Dat kan via het algemene nummer 14 0516 of door langs te komen op het gemeentehuis.

Wat kost het?

Een informatieverzoek of een Woo-verzoek indienen is gratis. Wel vragen wij een vergoeding voor kopieën, scans, uittreksels of samenvattingen van documenten.

Hoe verstrekken wij informatie?

U kunt de informatie op verschillende manieren krijgen. U kunt een (digitale of papieren) kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u documenten laten inzien of u krijgt informatie hieruit.

Kan ik alle informatie krijgen?

Als documenten openbaar worden, dan kunnen mensen of organisaties daar nadelen van ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven schaden.

Daarom voorziet de wet erin dat deze documenten niet openbaargemaakt hoeven te worden, of dat bepaalde passages mogen worden weggelakt. Daar geeft de wet regels voor. Dit zijn de zogenaamde weigeringsgronden: redenen waarom (delen van) documenten niet openbaargemaakt worden.

Het is aan de gemeente om per document goed af te wegen of er weigeringsgronden van toepassing zijn en zo ja welke.

Hoe lang duurt het?

Voor informatieverzoeken is geen wettelijke afhandelingstermijn. Voor een Woo-verzoek wel.

De wet schrijft voor dat wij binnen vier weken na ontvangst beslissen op uw Woo-verzoek. Als het nodig is kan deze termijn verlengd worden met twee weken. Wij moeten dit schriftelijk en beargumenteerd aan u meedelen, voordat de eerste vier weken voorbij zijn. Reageren wij niet binnen de termijn op uw verzoek, dan kunt u na twee weken ons in gebreke stellen en kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

Digitaal melden

Woo-verzoek indienen

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker