Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Van 5 tot 16 jaar moeten kinderen naar school, want dan zijn ze leerplichtig. Jongeren onder de 18 jaar die nog geen mbo (niveau 2 of hoger), havo- of vwo-diploma hebben zijn ook leerplichtig tot de 18e verjaardag. Dit heet de kwalificatieplicht.

Leerplichtambtenaar

Wat doet de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplichtigen naar school gaan. De school geeft een verzuim-melding door aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt de leerplichtige en/of ouder(s)/verzorger(s) uit om samen te bespreken/ kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is, om weer naar school te gaan. Als het nodig is verwijst de leerplichtambtenaar door naar de juiste organisaties om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Ook kan de leerplichtambtenaar handhaven bij ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim is het niet naar school gaan zonder dat daarvoor een aanwijsbare reden is. Bijvoorbeeld buiten de schoolvakanties zomaar op vakantie gaan.

Verantwoordelijk

Tot 12 jaar is de ouder of verzorger ervoor verantwoordelijk dat het kind naar school gaat. Daarna is het kind zelf mede verantwoordelijk voor het schoolverzuim.

Extra vrije dagen aanvragen

Je kan extra vrije dagen aanvragen (verlof). Over een verlofaanvraag tot en met 10 dagen beslist de schooldirecteur. De schooldirecteur neemt het besluit volgens de leerplichtwet en de schooldirecteur kan advies vragen bij de leerplichtambtenaar. Gaat het om meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Kinderen van 5 jaar moeten ingeschreven zijn op een school. Een ouder/verzorger kan wel vrijstelling aanvragen. Dat betekent dat het kind (tijdelijk) niet naar school hoeft. Dat moet de ouder/verzorger minstens 1 maand voordat het kind 5 jaar wordt doen bij de leerplichtambtenaar. De vrijstelling geldt meestal voor 1 schooljaar. Voorbeelden voor wanneer je de vrijstelling kunt krijgen is als je kind een aandoening heeft of heel ziek is.

Voortijdig schoolverlaten

Gemeenten en scholen werken samen om voortijdig schoolverlaten onder jongeren  tegen te gaan. Scholen zijn verplicht om door te geven wanneer leerlingen en mbo-studenten stoppen met een opleiding of vier weken zonder reden niet naar school gaan. Deze leerlingen worden geholpen en aangemoedigd om terug naar school te gaan of om werk te vinden waarbij ze een mbo-diploma kunnen halen. De MBO- leerlingen  vallen in onze gemeente onder RMC-regio de Friese Wouden. Mocht uw kind stoppen met een MBO opleiding dan kunt u contact opnemen met RMC-de Friese Wouden

Informatie over leerplicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Ga naar de Rijksoverheid

Heeft u gevonden wat u zocht?