Wat is het?

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie of een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u subsidie aanvragen via Monumenten.nl.

Subsidie voor verduurzaming via het cultuurfonds

Het is mogelijk voor het verduurzamen van een monument financiële ondersteuning aan te vragen bij het cultuurfonds. Eigenaren kunnen een lening aanvragen voor restauratie in combinatie met energiebepalende maatregelen. Het maximaal te lenen bedrag is verhoogd naar 200.000 euro.

Het gaat hierbij om de volgende categorieën “niet rijksmonumenten”:

 • Gemeentelijk monumenten;
 • Karakteristieke panden, aangewezen in het bestemmingsplan;
 • Karakteristieke panden, die op de cultuurhistorische kaart van de provincie Fryslân staan.

Aan welke kwaliteitscriteria moet worden voldaan?

Bij verduurzaming is de kwaliteitsborging van monumentale waarde van het pand, zoals het kwetsbare interieur, extra belangrijk. Vandaar dat naast de bestaande voorwaarden voor een financiering uit het fonds, bij verduurzaming nog drie aanvullende voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn ontleend aan de zogenaamde restauratieladder.

Deze voorwaarden zijn:

 1. De eigenaar schakelt een deskundige in met kennis van monumenten (incl. interieurs) en verduurzaming/bouwkunde.
 2. De monumentale waarde van het pand worden door de ingreep niet in onevenredige mate geschaad;
 3. Streef naar behoud van de historische waardevolle indeling, materiaal, afwerking en beeld.

Meer informatie over verduurzaming van monumenten kunt u vinden op de website van De Groene Menukaart.

Subsidie voor restauratie en onderhoud van Gemeentelijke monumenten

Wanneer u eigenaar bent van een gemeentelijk monument kunt u op grond van de Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Ooststellingwerf subsidie aanvragen voor restauratie en onderhoudswerkzaamheden aan uw pand. Het is raadzaam uw plannen vooraf te overleggen met een medewerker van de afdeling Ruimte via telefoonnummer: 14 0516.

De eventueel toe te kennen subsidie bedraagt 25% van de door de gemeente subsidiabel geachte kosten met een maximum van € 7.500,-. Een subsidiebedrag van minder dan € 250,- wordt niet uitgekeerd. Voor de subsidieregeling geldt "op is op".

Wat moet ik doen?

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Daarna kunt u het Aanvraagformulier gemeentelijke subsidie voor monumenten of projecten invullen.

Wat moet ik meenemen?

Gemeentelijk monument

Stuur bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee naar de gemeente:

 • gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel
 • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau)
 • technische omschrijving van de werkzaamheden
 • foto’s van de bestaande situatie
 • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100)
 • meerjarenplan voor het onderhoud met begroting van de kosten

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument moet u bij het aanvraagformulier een periodiek instandhoudingsplan (pip) voor 6 jaar indienen bij Monumenten.nl.

Subsidies rijksmonumenten

De rijksoverheid wil de zorg voor beschermde monumenten stimuleren. Ze doet dit onder andere door een deel van het onderhoud en restauratie van een monument te betalen. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u daarvoor een subsidie aanvragen. Er is een subsidie voor woningen en een subsidie voor niet-woningen. De subsidies zijn elk jaar in een bepaalde periode aan te vragen. Voor woningen loopt deze periode van 1 maart tot en met 30 april. Voor niet-woningen is de periode van 1 februari tot en met 31 maart.

 Meer informatie:

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker