Of u nu een bouwvergunning, kapvergunning of sloopvergunning nodig heeft: ze vallen tegenwoordig allemaal onder de omgevingsvergunning. Wel zo handig!

Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u bouwplannen, wilt u een functie wijzigen of iets anders? En vraagt u zich af of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is?

Volg het stappenplan. U ziet dan meteen of u in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning.

Vergeet ook niet om uw buren te informeren over uw plan.

Stap 1: Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt zelf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunning check doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Wanneer uw plan niet vergunningsvrij blijkt, onderzoek dan of u het plan kunt aanpassen zodat het wel vergunningsvrij is. Als dat zo is, dan kan u dat minder tijd en geld kosten. Een plan dat omgevingsvergunning vrij is, moet nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen die aan gebouwen gesteld zijn, zoals bv. Het Besluit bouwwerken leefomgeving en het burenrecht.

Heeft u de vragenlijst van de vergunning check ingevuld maar komt u er niet uit of twijfelt u of uw plan vergunningsvrij is? U kunt uw vraag stellen via telefoonnummer 14 0516 of ons contactformulier. U kunt dan een conceptaanvraag doen om uw plan te verkennen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Let op: niet voor elke activiteit is op dit moment een vergunningencheck beschikbaar. Check dus altijd de regels van het omgevingsplan of neem contact op met het team vergunningen.

Stap 2: Conceptaanvraag indienen

Wilt u eerst de kansen van uw omgevingsvergunning goed inschatten? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Dan weet u van tevoren:

  • Of uw project binnen de regels van het omgevingsplan past;
  • Hoe de welstandscommissie uw project zal beoordelen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de conceptaanvraag. Maar het geeft u wel een beeld van uw kansen.

Wat moet u aanleveren?

Voor een conceptaanvraag levert u het volgende aan:

  • Een situatietekening van het perceel. Daarop is alle bebouwing te zien: zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering).
  • Een korte omschrijving van het gebruik van gebouwen: zowel in de bestaande als de nieuwe toestand.
  • Gevelaanzichten van de gebouwen die gewijzigd worden: zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering en gebruikte kleuren/materialen).
  • Plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie.

U dient uw conceptaanvraag in via het Omgevingsloket.

Omgevingstafel

Vanwege de omvang/complexiteit van het plan is het mogelijk dat verkenning en begeleiding nodig is vanuit ons of externe experts. Wanneer uw plan wenselijk is, wordt u door ons uitgenodigd voor de omgevingstafel. Wij gaan dan met u in gesprek om te komen tot een optimaal en haalbaar plan. Na behandeling aan de omgevingstafel ontvangt u van ons een indieningsadvies.

Stap 3: Vertel de omgeving over uw plan

Uw bouwwerk kan invloed hebben op de mensen en bedrijven in de omgeving. Daarom vragen wij u om altijd in gesprek te gaan met uw omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plan te horen. Hoe u dit kunt aanpakken leest u in de handreiking participatielink naar pdf bestand . Wanneer u geen omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u beginnen met bouwen.

Let op: voor een aantal situaties is participatie bij uw aanvraag verplicht. U vindt de lijst op de website officielebekendmakingen.nl. In dat geval controleren we of er op de juiste manier rekening wordt gehouden met uw omgeving. We kunnen dan besluiten om uw aanvraag wel of (nog) niet in behandeling te nemen.

Stap 4: Aanvraag indienen bij de gemeente

Online: ga naar het Omgevingsloket online.

Let op: mogelijk moet u hier meer gegevens aanleveren zoals een BENG-berekening, constructieberekening, AERIUS berekening of een quickscan flora en fauna.

Stap 5: Bericht van ontvangst en publicatie

Wij sturen u een bericht van ontvangst. Ook publiceren we uw aanvraag op de Gemeentepagina.

We controleren ook of uw aanvraag compleet is. Ontbreken er nog stukken? Dan hoort u dat van ons. Dan geven we ook aan binnen welke termijn u ze moet aanleveren.

Stap 6: Beoordeling

We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk. We checken of de aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kijken we naar regels uit het tijdelijk omgevingsplan en de welstandsnota.

Gaat u bouwen? Uw bouwwerk moet voldoen aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Let op: sommige initiatieven kunnen niet verleend worden met een omgevingsvergunning. Soms is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Zie voor meer informatie de pagina over het Omgevingsplan.

De gemeenteraad heeft een aantal gevallen aangewezen waarvoor bindend adviesrecht van de raad nodig is. Dit houdt in dat de gemeenteraad een advies geeft over uw plan waar het college zich aan moet houden. Dit kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd van uw aanvraag om omgevingsvergunning. Voor deze gevallen geldt ook de verplichting tot participatie met de omgeving. Op de website van de gemeenteraad kunt u de lijst met bouwwerken zien waarvoor bindend adviesrecht van de raad nodig is.

Stap 7: Uitslag

We laten u binnen 8 weken na uw aanvraag weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Tenzij:

  • Er stukken ontbraken; de tijd die u nodig heeft om die aan te leveren, tellen we bij de beslistermijn op.
  • U een ingewikkeld project heeft; dan kunnen we de termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

We publiceren ons besluit op de Gemeentepagina. Anderen (bijvoorbeeld uw buren) hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Doen ze dat niet, is uw vergunning na deze termijn onherroepelijk.

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen een verstrekte omgevingsvergunning?

Ja. Binnen 6 weken nadat wij ons besluit publiceren op de Gemeentepagina. U vindt de Gemeentepagina hier. Bekijk hier hoe u bezwaar kan maken.

Kan ik een omgevingsvergunning inzien?

Als u bezwaar maakt tegen een vergunning, mag u deze inzien.

Wat is de geldigheidstermijn van een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning heeft geen geldigheidsduur en is dus in principe onbeperkt geldig.

Wel kunnen we de vergunning intrekken. Dit gebeurt eigenlijk alleen als de vergunninghouder geen gebruik maakt van de vergunning binnen 1 jaar nadat deze verleend is en zonder dat de vergunninghouder daarvoor een goede reden heeft. Voordat een vergunning wordt ingetrokken, zullen we altijd eerst met u overleggen.

IPPC Vergunningen

Voor het inzien van IPPC vergunningen kunt u contact opnemen via vergunningen@owo-gemeenten.nl of bellen naar 140516.

Heeft u gevonden wat u zocht?