Of u nu een bouwvergunning, kapvergunning of sloopvergunning nodig heeft: ze vallen tegenwoordig allemaal onder de omgevingsvergunning. Wel zo handig!

Wijzigingen procedures bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen door invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat (vooralsnog) op 1 juli 2023 in.  

De Omgevingswet brengt tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Zo wordt het overzichtelijker en eenvoudiger.

Vanaf dan is een omgevingsplan de manier om vast te leggen wat er mag in de omgeving. De huidige plannen met bouw- en gebruiksregels (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat plan blijft in gebruik tot er een nieuw omgevingsplan voor in de plaats komt. De gemeente moet overal omgevingsplannen volgens de nieuwe planopzet maken

Overgangsperiode

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (30 juni 2023) mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Of een beheersverordening vaststellen. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken een omgevingsplan zijn.

Overleg op tijd

De datum van inwerkingtreding lijkt ver weg, maar er is een lange voorbereiding nodig voordat een ontwerpplan klaar is en ter inzage kan; vaak meer dan een half jaar. Bereidt u zo’n plan voor, zorg dan dat u op tijd met de gemeente overlegt. We kunnen de verschillende opties en mogelijkheden met u bespreken. Is een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan onder de huidige wetgeving nog haalbaar of is het verstandiger een omgevingsplan op te stellen. Daarnaast is een omgevingsvergunning mogelijk een alternatief voor een omgevingsplan.

De kans is dus aanwezig dat het ontwerp niet vóór 1 juli 2023 ter inzage gelegd kan worden. Als dat het geval is, kan het plan niet meer in procedure worden gebracht. Voor de planontwikkeling moet dan alsnog een omgevingsplan volgens de eisen uit de Omgevingswet worden gemaakt. Dit zorgt voor meer werk, extra kosten en vertraging.

Procedure omgevingsvergunning verandert

Let op dat de procedure voor een omgevingsvergunning ook verandert. De uitgebreide procedure wordt korter en anders. Er komt meer nadruk op het werk vooraf (onderbouwing en afstemming) en op participatie met de omgeving. 

Een vergunningaanvraag die vóór 1 juli 2023 wordt ingediend, valt onder de huidige wetgeving (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe wetgeving (Omgevingswet).

Voor meer informatie over de nieuwe Omgevingswet kunt u kijken op Hoofdlijnen Omgevingswet - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)(externe link) of contact opnemen met de gemeente.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen?

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Die vraagt u aan via het Omgevingsloket online. In andere gevallen heeft u misschien geen vergunning nodig. Als het om een kleine verbouwing aan uw huis gaat, bijvoorbeeld (zoals een dakkapel of zonnepanelen).

Wij raden u aan om altijd eerst de vergunningcheck te doen op Omgevingsloket online.(externe link)

Komt u er niet uit? Dan kunt u langskomen op het gemeentehuis op maandag of donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur. U moet hiervoor een afspraak maken.(externe link) 

Procedure

U doorloopt in grote lijnen de volgende stappen:

Stap 1: aanvraag indienen bij de gemeente

U kunt uw aanvraag op papier of online indienen:

Online: ga naar Omgevingsloket(externe link) online.

Op papier: Stel een papieren formulier samen op omgevingsloket.nl(externe link). Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

* Wanneer u uw aanvraag online indient, komt deze direct bij ons in het systeem en wordt deze sneller in behandeling genomen.

Stap 2: bericht van ontvangst en publicatie

Wij sturen u een bericht van ontvangst. Ook publiceren we uw aanvraag op de Gemeentepagina.

We controleren ook of uw aanvraag compleet is. Ontbreken er nog stukken? Dan hoort u dat van ons. Dan geven we ook aan binnen welke termijn u ze moet aanleveren.

Stap 3: beoordeling

We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk. We checken of de aanvraag aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kijken we naar regels uit het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Gaat u bouwen? Dan toetsen we uw aanvraag ook aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).

Stap 4: uitslag

We laten u binnen 8 weken na uw aanvraag weten of u een omgevingsvergunning krijgt. Tenzij:

  • Er stukken ontbraken; de tijd die u nodig heeft om die aan te leveren, tellen we bij de beslistermijn op.
  • U een ingewikkeld project heeft; dan kunnen we de termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

We publiceren ons besluit op de Gemeentepagina. Anderen (bijvoorbeeld uw buren) hebben dan 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Doen ze dat niet, is uw vergunning na deze termijn onherroepelijk.

Conceptaanvraag indienen

Wilt u eerst de kansen van uw omgevingsvergunning goed inschatten? Dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Dan weet u van tevoren:

  • Of uw project binnen de regels van het bestemmingsplan past;
  • Hoe de welstandscommissie uw project zal beoordelen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de conceptaanvraag. Maar het geeft u wel een beeld van uw kansen.

Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden. Alleen als we een welstandsbeoordeling moeten laten doen, rekenen we de kosten aan u door. Zie ook het aanvraagformulier.

Wat moet u aanleveren?

Voor een conceptaanvraag levert u het volgende aan:

  • Een situatietekening van het perceel. Daarop is alle bebouwing te zien: zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering).
  • Een korte omschrijving van het gebruik van gebouwen: zowel in de bestaande als de nieuwe toestand.
  • Gevelaanzichten van de gebouwen die gewijzigd worden: zowel in de bestaande toestand als in de nieuwe toestand (op schaal en voorzien van maatvoering en gebruikte kleuren/materialen).

Conceptaanvraag indienen

Download het formulier, vul het in en stuur het naar vergunningen@owo-gemeenten.nl. Uiteraard inclusief de benodigde tekeningen en stukken.

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen een verstrekte omgevingsvergunning?

Ja. Binnen 6 weken nadat wij ons besluit publiceren op de Gemeentepagina. U vindt de Gemeentepagina hier. Bekijk hier hoe u bezwaar kan maken.

Kan ik een omgevingsvergunning inzien?

Als u bezwaar maakt tegen een vergunning, mag u deze inzien.

Wat is de geldigheidstermijn van een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning heeft geen geldigheidsduur en is dus in principe onbeperkt geldig.

Wel kunnen we de vergunning intrekken. Dit gebeurt eigenlijk alleen als de vergunninghouder geen gebruik maakt van de vergunning binnen 1 jaar nadat deze verleend is en zonder dat de vergunninghouder daarvoor een goede reden heeft. Voordat een vergunning wordt ingetrokken, zullen we altijd eerst met u overleggen.

IPPC Vergunningen

Voor het inzien van IPPC vergunningen kunt u contact opnemen via vergunningen@opsterland.nl of bellen naar 140516.

Heeft u gevonden wat u zocht?