Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Wilt u gronden of gebouwen gebruiken, kijk dan eerst of dit past binnen het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan. U kunt dit inzien bij de gemeente. Blijkt het in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan, dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een woning als kantoor wil gebruiken, terwijl het gebouw volgens het plan een woonbestemming heeft.

Let op! Hebt u ook al een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een bouwwerk? Dan hoeft u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen. U kunt dit aangeven op hetzelfde formulier waarmee u de omgevingsvergunning voor bouwen heeft aangevraagd.

Hoe werkt het?

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien welke ruimtelijke plannen gelden voor uw locatie. U kunt de plannen ook inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • bestemmingsplan
 • een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan
 • beheersverordening
 • exploitatieplan
 • regels op grond van de provinciale verordening
 • regels op grond van een AMvB, bijvoorbeeld een van de projecten uit de Crisis- en herstelwet
 • regels van het voorbereidingsbesluit

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

De gemeente legt voor elk gebied een bestemmingsplan vast. Hierin staat voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied de bestemming ‘wonen’. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

In de volgende situaties hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig voor strijdig gebruik:

 • U woont in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is (tot 1 oktober 2010 was hiervoor een woonvergunning voor vereist).
 • U gebruikt de openbare ruimte als privé tuin (hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar).
 • U start een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning.
 • U gebruikt een woning als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek, of magazijn.
 • U gebruikt weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • U gebruikt een recreatiewoning als woning.

Wat moet ik doen?

Neem altijd eerst contact op met de gemeente om te kijken of het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Is het strijdige gebruik de enige activiteit waarvoor u de omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u de omgevingsvergunning online aanvragen via Omgevingsloket online. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig.

Soms valt het strijdige gebruik samen met een andere activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dit geval hoeft u de omgevingsvergunning maar 1 keer aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

Geef in uw aanvraag om een omgevingsvergunning het volgende aan:

 • Gegevens en documenten over het huidige gebruik.
 • Een beschrijving van het door u beoogde gebruik.
 • Gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening.
 • Een beschrijving hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (indien van toepassing).
 • Een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand. Zo nodig moet u hiervan een bouwtekening overleggen.
 • De redenen waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het exploitatieplan.

Hoe lang duurt het?

Bij een gewone aanvraag beslist de gemeente binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Strijdig gebruik zonder omgevingsvergunning

Het Besluit omgevingsrecht noemt enkele uitzonderingen wanneer u voor het strijdige gebruik van uw grond of gebouw géén omgevingsvergunning nodig hebt. Elke activiteit die betrekking heeft op gewoon onderhoud, is volgens dit besluit omgevingsvergunningsvrij.

Voor evenementen mag u zonder omgevingsvergunning een bouwwerk of grond gebruiken als het gebruik minder is dan 3x per jaar en minder dan 15 dagen achter elkaar.

Inpassingsplannen

Ook het rijk en de provincie zijn bevoegd om een bestemmingsplan te maken. Dit worden inpassingsplannen genoemd. Voor gebruik van uw gebouw of grond in strijd met een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan kunt u ook een omgevingsvergunning nodig hebben. U kunt de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De gemeente weet of er nog inpassingsplannen van toepassing zijn op uw gebouw of grond.

Water

Waterrijke gemeentes kunnen een speciaal bestemmingsplan hebben voor het water. Voor het aanleggen van een woonboot of hotelboot hebt u dan zowel een ligplaatsvergunning als een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker