Omgevingswet

In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen. Voorlopig verandert de inhoud van de regels in Ooststellingwerf niet, de regels zijn alleen gebundeld onder de omgevingswet.

Voor wie is de Omgevingswet?

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 is naast de Omgevingswet ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de Wkb. 

De Omgevingswet uitgelegd:

Wat er verandert

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Ooststellingwerf. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de gemeente en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving in Ooststellingwerf. Die regels staan nu nog in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u straks op één plek: in het Omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningcheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan.

De Omgevingsvisie

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten een Omgevingsvisie hebben. Er is een Omgevingsvisie vastgesteld waarin het de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon-, werk-, en leefomgeving op de langere termijn schetst. De Omgevingsvisie is de visie van de gemeente op onze leefomgeving. De Omgevingsvisie vervangt onze gemeentelijke structuurvisie. De Omgevingsvisie laat zien wat ons toekomstbeeld is voor de gemeente. In het toekomstbeeld kijken we ver vooruit, een jaar of 15.

De visie geeft ook aan welke ambities we hebben en met welke opgaven we aan de slag gaan. Deze opgaven zijn de eerste stappen in de komende jaren. De opgaven helpen ons om onze ambities te realiseren.

Veelgestelde vragen

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wie gaat er aan de slag met de Omgevingswet?

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. De komende jaren werken we aan een omgevingsplan. Waar dat kan bieden we ruimte voor initiatief door regels globaler te beschrijven. Door plannen globaler te beschrijven ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in bepaalde situaties wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie). De gemeente krijgt dan een meer adviserende en toetsende rol.

Wat merk ik van de Omgevingswet?

Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U kunt daar ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.  
De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in uw gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wat betekent participatie in de Omgevingswet?

Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van u of uw buren. U kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat noemen we participatie.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen in de stad. En als u een vergunning aanvraagt, moet u als initiatiefnemer aangeven of u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen heeft betrokken, hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij als ondernemer?

De nieuwe Omgevingswet voegt onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Crisis- en herstelwet samen. Ondernemers krijgen met deze wet te maken als zij iets willen veranderen in de ‘fysieke omgeving’. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwprojecten, een bestaand pand ombouwen of een nieuwe bedrijfsactiviteit starten in een bestaand pand. 

Op het Ondernemersplein van de KVK vindt u alle relevante informatie voor u als ondernemer.