Technologische ontwikkelingen in samenhang met een steeds meer digitale overheid stellen nieuwe eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De gemeente Ooststellingwerf is zich hiervan bewust en zorgt dat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld als u een dienst aanvraagt, zoals een vergunning, subsidie of een voorziening. Wanneer u hier gebruik van maakt mag u verwachten dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wetten:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Wet politiegegevens (Wpg)
 • Besluit politiegegevens (Bpg)
 • Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren (Bpg boa)

De wetgeving schrijft algemene regels voor waaraan de gemeente Ooststellingwerf zich moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het nauwkeurig omgaan met persoonsgegevens en zijn op deze manier in aanvullend beleid uitgewerkt.

Uitgangspunten

De gemeente Ooststellingwerf draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te garanderen houdt de gemeente zich aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Er is inzichtelijk in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Bijbehorende informatie moet eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Grondslag en doelbinding

De gemeente Ooststellingwerf zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een gerechtvaardigde grondslag verwerkt.

Minimale gegevensverwerking

De gemeente Ooststellingwerf streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Subsidiariteit

Inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoner wordt zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokken moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de verwerking plaatsvindt.

Register van verwerkingsactiviteiten

De gemeente Ooststellingwerf kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een register van verwerkingsactiviteiten bij. In dit register is vastgelegd:

 • wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
 • wat het doel is van de gegevensverwerking;
 • grondslag van de verwerking;
 • wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
 • de eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
 • de bewaar- en vernietigingstermijnen;
 • categorieën van gegevens die worden doorgegeven buiten de EU;
 • de getroffen beveiligingsmaatregelen.    

Aanvullend op de AVG wordt voor politiegegevens de volgende informatie opgenomen in het register:

 • toekenning van autorisaties;
 • herkomst van gegevens.

Verwerkers/ontvangers

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt de gemeente Ooststellingwerf in sommige gevallen gebruik van diensten van derden. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Een overzicht van alle aangesloten partijen staat in het register van verwerkingsactiviteiten.

Rechten van betrokkenen

Degene die betrokken is bij de gegevensverwerking heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. U kunt uw verzoek ook schriftelijk of via DigiD indienen. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Gemeente Ooststellingwerf gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Informatiebeveiliging

Gemeente Ooststellingwerf neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, in overeenstemming met de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

OWO-samenwerking

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben de krachten gebundeld en vastgelegd in de bestuursovereenkomst OWO 2015. De samenwerking is gericht op een optimale dienstverlening aan de burger, een efficiënt werkende ambtelijke organisatie, betere kwaliteit, een verminderde kwetsbaarheid en een stevige positie in de regio. Ter uitvoering van deze overeenkomst worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerkt bij de OWO-onderdelen BOSD en BVI (Ooststellingwerf), PSA, FA, I&A, DIV, Verzekeringen, Inkoop en BI (Weststellingwerf) en VTH (Opsterland).

De gemeenten hechten grote waarde aan het beschermen van deze persoonsgegevens. Om die reden leggen partijen in de Regeling Gezamenlijke Verantwoordelijkheid de wederzijdse verantwoordelijkheden vast.

De gemeenten doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij wordt gehouden aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@ooststellingwerf.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden in ons Privacybeleid. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op.

Petra Werkman

Petra Werkman

Klantcontactmedewerker