Kan ik als particulier een aanvraag indienen?

Nee, alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. U kunt dus alleen als vereniging of stichting een aanvraag doen.

Wat is er anders?

  • Er is een beperking tot één aanvraag per initiatiefnemer per ronde.
  • Zich herhalende activiteiten krijgen geen subsidie als al twee keer een gemeentelijke subsidie is verstrekt;
  • Door een toegevoegd criterium gaat de adviescommissie de hoogte van de gevraagd subsidie afwegen tegen het verwachte maatschappelijk en/of sociaal en/of leefbaarheidseffect.
  • Verantwoorden van subsidies gaat voortaan met een vast formulier. Resultaten moeten volgens dit format worden beschreven en kunnen worden gepubliceerd op een pagina met meer projectresultaten van Het Fonds.
  • Er is geen pitchmoment meer. Wel wel zijn er drie inloopmomenten op: 30 mei, 4 & 5 juli, van 19.00 tot 21.00 uur in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Oosterwolde.

Hoe werkt het pitchmoment?

Er is in 2022 geen pitchmoment. Wel zijn er drie inloopmomenten op: 30 mei, 4 & 5 juli, van 19.00 tot 21.00 uur in de ontvangsthal van het gemeentehuis in Oosterwolde.

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Het budget  wordt onderverdeeld in kleine en grote projecten.

  • Voor projecten van €0 tot en met €10.000 euro is in totaal €50.000,- beschikbaar.
  • Voor projecten vanaf €10.001,-  tot maximaal €25.000 is dat bedrag in totaal €95.000,-.

Hoe werkt de beoordeling?

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de projecten aan de hand van de toetsingscriteria en verdeelsystematiek van punten zoals omschreven in de subsidieregeling Het Fonds 2018-2021. Leden van de adviescommissie beoordelen ieder voor zich elke aanvraag afzonderlijk. Het gemiddelde van het totaal aantal punten van de adviescommissie leden bepaald de uiteindelijke score en rangschikking. Die commissie adviseert het college, dat uiteindelijk besluit.

Kan ik als ondernemer ook subsidie aanvragen?

Nee, u mag als indiener geen winstoogmerk hebben.

Wat zijn de termijnen?

Kleine initiatieven moeten binnen 12 maanden na subsidiebeschikking zijn afgerond. Grote initiatieven moeten binnen 24 maanden na subsidiebeschikking zijn afgerond.

Activiteiten die al gestart zijn voor de datum van indiening van de aanvraag komen niet voor subsidie in aanmerking.

Wie zitten er in de onafhankelijke adviescommissie?

De adviescommissie bestaat uit:

  • Wim Plekkenpol, oud-wethouder van Weststellingwerf, als voorzitter van de adviescommissie.
  • Henk van Hooft, voorzitter van de Stuurgroep regionaal landschap Drents Friese Grensstreek.
  • Léan Delfos, docent en programmamanager bij Hanzehogeschool Groningen, opleiding Management in de zorg.

Mag het project gemeentegrens overschrijdend zijn?

Het is belangrijk dat de focus op Ooststellingwerf ligt. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.

Is cofinanciering toegestaan?

De mate waarin gebruik wordt gemaakt van cofinanciering is een toetsingscriterium. Kijk  dus zeker naar deze mogelijkheden. Geef in de aanvraag duidelijk aan welke andere financiering u gebruikt in het project. 

Is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van het project of het voortbestaan van het idee?

Nee. Het is een eenmalige subsidie. De gemeente draagt in de toekomst dus niet de lasten van het project. Na de toekenning bent u als initiatiefnemer verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit heeft u als indiener al eerder uitgewerkt,  want dit hoort bij de aanvraagprocedure.

Het kan zijn dat een beheerovereenkomst moet worden opgesteld als u uw project wil realiseren in de openbare ruimte. Is dit het geval, neem dan vroegtijdig contact op. Zonder afstemming vooraf nemen wij uw aanvraag namelijk niet in behandeling.

Moet ik ook verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie ?

Ja , na afloop van het project met het verantwoordingsformulier. Bij subsidiebedragen tot €10.000 vragen we u om informatiemateriaal aan te leveren dat we op onze website kunnen publiceren. Bij hogere bedragen moet u ook een financiële verantwoording aanleveren. Hoe dat  precies moet leest u in de subsidiebeschikking. Daarnaast vragen wij u om bij de uitvoering van het project aan te geven dat het project mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Ooststellingwerf. Bijvoorbeeld in flyers, in advertenties of met een bord.