9 maart 2020

Op 9 maarti j.l. vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein Oosterwolde (ASDO). Hieruit de volgende Nieuwsflitsen:

 • De agenda bevatte veel stukken die ter informatie waren gestuurd, zoals:
  • Evaluatie opbouwwerk met als titel “Bewoners aan het woord”. Aan de hand van zes verhalen van bewoners van de dorpen en een wijk in Oosterwolde waar de pilot opbouwwerk plaatsvond werd een beeld gegeven van hoe er  de afgelopen tijd is gewerkt, wat het heeft opgeleverd en wat nu nodig is.
  • De monitor jeugd, waarin evenals in voorgaande jaren aan de hand van cijfers inzicht wordt gegeven in het gebruik van de jeugdhulp. Tevens wordt inzicht gegeven in de effecten van de maatregelen die de afgelopen 1,5 jaar zijn getroffen om grip te krijgen op de uitgaven van de jeugdhulpverlening.  Klanttevredenheid, kwaliteit (waaronder wachttijden, effectiviteit en preventie) kosten vormen de hoofdlijnen van deze monitor.
   Vertegenwoordigers van de themagroep jeugd van de Adviesraad zullen met de desbetreffende beleidsambtenaar hierover nader in gesprek gaan
  • Op 23 maart is de eerste van twee bijeenkomsten in het kader van het deelplan “Mensen doen mee aan het maatschappelijk leven”. Het gaat daarbij om de vraag hoe samen te zorgen dat er een goed aanbod van culturele- en sociale activiteiten is en blijft in de gemeente Ooststellingwerf. Twee leden van de Adviesraad zullen beide bijeenkomsten bijwonen. Omdat niet duidelijk was aan welke organisaties/groepen de uitnodiging was verstuurd, pleit  de Adviesraad er voor dat de gemeente haar in de toekomst tijdig een overzicht verstrekt van uit te nodigen stakeholders.
  • Op 2 april is er informatiebijeenkomst over wat de nieuwe inburgeringswet van de gemeente vraagt en hoe de gemeente dat wil gaan invullen. Ook enkele leden van de Adviesraad Oosterwolde zullen deze bijeenkomst bijwonen.
  • Per 1 januari 2020 zijn de OWO-gemeenten gestart met een nieuwe WMO-overeenkomst. Op 16 april zal hierover overleg zijn met een afvaardiging van  gecontracteerde zorgaanbieders en adviesraden. Enkele leden van deze Adviesraad zullen aan dit overleg deelnemen.
  • De bijeenkomsten over het eerste deelplan “Mensen participeren duurzaam op de arbeidsmarkt” zijn inmiddels afgerond. In twee werkgroepen zullen twee ideeën verder worden uitgewerkt. De uitkomsten daarvan worden 21 april gepresenteerd. Nadat het deelplan is opgesteld zal de Adviesraad hierover een advies uitbrengen aan het College.
  • Evaluatie samenhangende aanpak statushouders. Besloten is om dit stuk volgende vergadering te agenderen en te bespreken. Dit ter voorbereiding van een advies van de Adviesraad aan het  College.

10 februari 2020

Op 10 februari j.l. vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Hieruit de volgende Nieuwsflitsen:

 • Wethouder Verhagen en de nieuwe manager van het gebiedsteam, mevrouw Lea Limonard informeerden de ASD over de doorontwikkeling van het Gebiedsteam en gingen in op vragen van de Adviesraad.
 • Beleidsmedewerker Arjen Bouland informeerde ons over diverse zaken:
  • Het aantal vragen voor hulp in de huishouding stijgt; de kosten ook. Op dit moment wordt nog bekeken hoe dit komende tijd zal worden vorm gegeven. Binnenkort zal een totaalpakket aan de ASDO worden voorgelegd.
  • Evaluatie Drive, het vervoersconcept waarbij vrijwilligers inwoners naar dagbesteding brengen, met taxibusjes voor leerlingenvervoer van taxi Kort, op het moment dat die busjes niet in gebruik zijn. Het college heeft besloten om in 2020 het vervoersproject DRIVE te continueren, de samenwerking met Plusbus, Griffioenbus en ANWB automaatje te onderzoeken en om DRIVE om te bouwen naar een vangnetfunctie/vorm van sociaal vervoer voor de lage inkomens. 
  • Indicatie vrije dagbesteding. Een gesprek hierover volgt met Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en Waskemeer en met zorgaanbieders.

Cliënt ervaringsonderzoek

3x per jaar zullen cliënten door bureau Magis gevraagd worden naar hun ervaringen.

 1. 4 weken na contact met  gebiedsteam
 2. Na 3 maanden m.b.t. begeleiding zorgaanbieder
 3. Na 9 maanden naar effect begeleiding zorgaanbieder.

WMO-hulpmiddelen

De gemeenten Heerenveen, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf hebben vanaf 1      januari 2017 een overeenkomst voor de Wmo-hulpmiddelen met het Hulpmiddelencentrum (HMC). De gemeenten constateerden gedurende de overeenkomst dat het HMC niet voldoet aan de gestelde contractuele eisen. Besloten is om de overeenkomst met het HMC niet te verlengen. Om partijen de gelegenheid te geven een adequate overdracht te organiseren zal de overeenkomst worden gecontinueerd tot 1 oktober 2020. Dit betekent dat een Europese aanbestedingsprocedure zal worden opgestart waarbij een nieuwe overeenkomst wordt afgesloten per 1 oktober 2020.

 • Vertegenwoordigers van de Adviesraad bezochten medio december de eerste bijeenkomst over het eerste deelprogramma waar de gemeente mee wil starten: “Mensen participeren duurzaam op de arbeidsmarkt”. Advisering door de ASD over het deelprogramma zal volgens planning in mie of juni plaatsvinden.
 • Vertegenwoordigers van de ASDO zullen op 18 februari deelnemen deel nemen aan de bijeenkomst over de vraag hoe het VN-verdrag over toegankelijkheid voor mensen met een handicap in onze gemeente vorm heeft gekregen.

Tenslotte: het werkplan 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein is te lezen of te downloaden via de website van de Adviesraad Sociaal Domein door te klikken op Download verslagen, plannen en besluitenlijsten van de Adviesraad.

11 november 2019 

Op 11 november vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein Ooststellingwerf. (ASDO) Hieruit de volgende nieuwsflitsen.

In deze vergadering van de adviesraad informeerde de manager Sociaal Domein de Adviesraad over de verdere voortgang:  

Op 15 oktober j.l. heeft de Raad de Visie op Samenleven vastgesteld. Hierin staan vier gemeentelijke opgaven centraal (Meedoen, Samenleven, Gezondheid en Goed opgroeien). Deze zijn vertaald in een reeks van maatschappelijke effecten. Voor deze maatschappelijke effecten zullen jaarlijks samen met de inwoners deelprogramma’s worden gemaakt in de vorm van concrete doelen, meetinstrumenten en projecten/activiteiten. De inschatting is dat dit proces per deelprogramma ongeveer een half jaar in beslag neemt. Zodra een deelprogramma is goedgekeurd door de gemeenteraad volgt de uitvoering daarvan. Het streven is om in 2020 te voorzien vijf deelprogramma’s

Dit zijn:

- Mensen participeren duurzaam op de arbeidsmarkt.

- Mensen doen mee aan het maatschappelijk leven.

- Mensen maken gebruik van de sociale, culturele en sportinfrastructuur.

- Mensen ervaren dat rekening wordt gehouden met het proces van ouder worden.

- Jeugdigen en ouders voelen zich ondersteund bij het opvoeden en opgroeien.

Het eerste deelprogramma waar de gemeente mee wil starten is: “Mensen participeren duurzaam op de arbeidsmarkt”. Om hieraan invulling te geven zal de gemeente binnenkort in gesprek gaan met stakeholders (personen en/of groepen/partijen die hierbij van belang zijn).

 • Een vertegenwoordiging van de ASDO zal deelnemen aan de eerste gespreksbijeenkomst m.b.t. dit deelprogramma.
 • Op 25 november al de themagroep jeugd van de ASDO kennismaken en in overleg gaan met de collega’s uit Opsterland.
 • Op 2 december is er in OWO verband een voorzittersoverleg van de verschillende adviesraden.
 • Op 9 december neemt de ASDO deel aan een trainingsprogramma van de landelijke Koepel Adviesraden Sociaal Domein over ondermeer technieken en handvatten die kunnen leiden tot versterking van de rol en de advisering van de adviesraad.    

14 oktober 2019


Jaarverslag buurtsport 
Aan de hand van zes taakgebieden wordt per taakgebied beschreven wat de huidige stand van zaken is, welke resultaten zijn behaald en of de vooraf bepaalde doelstellingen zijn behaald. Hierbij wordt steeds een link gelegd naar de beleidsdoelen uit de visienota sport en bewegen. Tevens biedt dit jaarverslag een uitgebreid overzicht van de in 2018 uitgevoerde activiteiten.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft met belangstelling kennisgenomen van dit jaarverslag. De gekozen weergave geeft tot op zekere hoogte inzichtelijk weer wat is bereikt. De resultaten en de gehaalde doelen zijn echter niet altijd in meetbare termen weergegeven. Het is de adviesraad niet altijd duidelijk waarom borging door inzet buurtsportcoaches noodzakelijk is. 
Uit dit jaarverslag (en ook uit andere signalen die de adviesraad bereikten) blijkt dat de buurtsportcoaches veel  goed uitvoerend werk verrichten. 

Samenhangende aanpak statushouders
Op 26 september 2019 heeft een delegatie van de Adviesgroep Sociaal Domein een gesprek gehad met mevrouw Eizinga over de samenhangende aanpak statushouders. Mevrouw Eizinga is tijdelijk als kwartiermaker aangesteld om dit proces gestalte te geven. Gesproken is over cijfers van het aantal opgevangen statushouders, de aanpak van sleutelpersonen, de kennisvergroting transcultureel werken gebiedsteam, het project Taalplein van de bibliotheek, vrijwilligers begeleiding statushouders en nieuwe wetgeving. 
In november 2019 wordt de tussentijdse evaluatie Samenhangende aanpak statushouders verwacht. 
De ASDO zal dan om advies gevraagd worden. 


Visie op Samenleven 2020-2024
Op 10 september 2019 heeft de Adviesraad een advies uitgebracht aan het College van B&W over de voorgenomen “Visie op Samenleven”.  Hierin adviseerde de ASDO om zo spoedig mogelijk de Visie te vertalen in een programmaplan en deelprogramma’s en om aan te geven hoe in het verloop van het proces het verdere tijdpad er uit ziet. Tevens adviseerde de ASDO om regelgeving en aanvraagprocedures proportioneel aan de aanvraag te maken, ofwel: kleine aanvraag, simpele en snelle procedures. In haar advies vroeg de ASDO voorts aandacht van het College voor de communicatie met de inwoners, instellingen etc. Tenslotte gaf de ASDO aan dat de in de Visie opgenomen doelenboom inwisselwerking ruimte dient te bieden voor wijzigingen/aanpassingen de loop van het proces van de vertaling naar deelprogramma’s.
De Visie op Samenleven is op 15 oktober 2019 unaniem door de Raad aangenomen.

Van het College van B&W werd inmiddels een uitgebreide reactie ontvangen op het door de Adviesraad uitgebrachte advies. In haar reactie geeft het College aan dat zij na vaststelling van de visie door de gemeenteraad de uitwerking en uitvoering van de visie gefaseerd zal oppakken: In november wordt bepaald hoe en met wie welke deelprogramma’s in 2020 worden opgepakt. De komende jaren worden dan telkens nieuwe deelprogramma’s opgepakt waardoor uiteindelijk in 2024 alle deelprogramma’s zijn uitgezet. 
Het College onderschrijft het belang van het door de ASDO geadviseerde proportionele aanpak. M.b.t. de communicatie geeft het College aan deze doorlopend af te stemmen op de groep die zij wil bereiken en het onderwerp dat aan de orde is. Bij het maken van deelprogramma’s en voor het gebiedsteam zal wel een apart communicatieplan worden gemaakt. Tevens blijkt uit de reactie van het College dat de doelenboom uitgangspunt maar “niet in beton gegoten” is.

Taskforce Grip op het Sociaal Domein fase 2 (jeugd)
Op 10 september 2019 heeft de Adviesraad een advies uitgebracht aan het College over de Taskforce Grip op het Sociaal Domein fase 2 (jeugd). Het advies richt zich op zich op de voorgestelde beleidsmaatregelen en adviseert om te blijven investeren in laagdrempelige toegang, integraal werken, inzet van eigen kracht en eigen netwerk en preventie. Wel plaatst zij bij een aantal voorgestelde maatregelen kanttekeningen. Inmiddels heeft de gemeente op het advies gereageerd. Op grond hiervan heeft de adviesraad in een brief aan het College gestuurd nog enkele aanvullende vragen gesteld over mogelijke uitbreiding van taken van het gebiedsteam, normering van bepaalde trajecten en crisisopvang. 

Werkplan 2020

De Adviesraad is thans bezig met het opstellen van haar werkplan 2020. In de volgende Nieuwsflits komt zij hier op terug.  
 

9 september 2019

 • De heer Wietze Douwsma is benoemd als nieuw lid van de Adviesraad Sociaal Domein. . Wietze neemt plaats in de themagroep ‘Participatie en Leefbaarheid’.
 • Wethouder Bos informeerde de ASD over de herstructurering van Caparis. 
 • Vertegenwoordigers van de Adviesraad bezoeken op 12 september de bijeenkomst over de inkoopprocedure OWO-gemeenten WMO-ondersteuning 2020 en verder.  Vertegenwoordigers van de OWO gemeenten en potentiële aanbieders van diensten in het kader van de WMO verlening afnemers bespreken dan de concept inkoop overeenkomst. 
 • Wethouder Verhage en beleidsambtenaar Katja Moesker informeerden de ASD over de stand van zaken over de “Visie op Samenleven” en gingen in op vragen van de Adviesraad.
 • Besluitvorming in de gemeenteraad over “De Visie op Samenleven” zal op 15 oktober plaatsvinden. De Adviesraad zal vóór 1 oktober haar advies over “de Visie op Samenleven” naar het College van B&W sturen, zodat de gemeenteraad dit advies bij haar besluitvorming kan betrekken. 
 • De Adviesraad heeft een ongevraagd advies vastgesteld en naar het College gestuurd over de ontvangstbevestiging die die de gemeente verzendt naar mensen die een verzoek tot kwijtschelding doen. Het doel van dit advies is om te komen tot een klantgerichte kwaliteitsverbetering van de in dit verband door de gemeente gehanteerde procedure.
 • De Adviesraad heeft voorts een advies opgesteld voor het College over de rapport Taskforce Grip op het Sociaal Domein fase 2 (jeugd) van de gemeente .  
 • Op verzoek zal de Adviesraad een reactie zenden aan de desbetreffende beleidsambtenaar over de Rapportages van het Cliëntonderzoek WMO en Jeugdwet 2018. 

17 juni 2019

Website

Met de afdeling communicatie is overleg gepleegd over de toegankelijkheid van de website.

Concept rapport Visie Sociaal Domein

Met betrokken ambtenaren is gesproken over het concept rapport Visie Sociaal Domein. Dit concept rapport is ook geagendeerd voor de Raadscommissie Samenleving van 19 juni.

De reacties van beide overleggen worden verwerkt in een definitief rapport en aan het College van B&W voorgelegd. De ASDO zal hoopt haar advies op de definitieve versie van het rapport in haar eerst volgende vergadering (9 september) te kunnen vaststellen.    

Grip op het Sociaal Domein

Op 20 juni zal een vertegenwoordiging van de ASDO deelnemen aan en ambtelijk overleg met de gemeente over het eerste deelrapport van de Task Force Grip op het Sociaal Domein. In dit deelrapport is onderzoek gedaan naar (gebruik en kosten) van de jeugdhulp.

8 april 2019


Website
De afdeling communicatie heeft de ASDO verzocht verbeterpunten aan te dragen voor de gemeentelijke website. De ASDO heeft 3 leden gekozen om hierover met de afdeling in gesprek te gaan. 

Regelingenwijzer 2019 c.a.
Tijdens de vergadering werd de regelingenwijzer 2019 en bij behorende brochures uitgereikt. De ASDO complimenteert de gemeente hierover. I.v.m. de participatiemaatschappij benadrukt zij het belang ervan dat alle inwoners van Ooststellingwerf hiervan kennis nemen.

Voor in de toekomst acht de ASDO het van belang om waar het gaat om het vragen van kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen in de brochures (reeds) expliciet aan te geven welke deadlines hiervoor gelden.    

Advies uitgangspuntennotitie inkoop WMO 2020
De ASDO stemt in met deze Uitgangpuntennotitie. De ASDO vraagt bij verdere uitwerking van de uitgangspuntennotitie aandacht voor scholing van cliënten/mantelzorgers voor aanvraag en verantwoording van PGB’s. Ook vraagt zij aandacht voor het voorkomen van fraude door malafide bureaus. Tenslotte acht de ASDO naast een aanbod van algemeen toegankelijke voorzieningen, het gewenst dat er ruimte blijft voor de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. 

Cliënt ervaringsonderzoek 2017 en 2018
De gemeente geeft in een reactie op het eerder gedane advies van de ASDO over het cliënt ervaringsonderzoek 2017aan dat zij het advies om een andere onderzoeksbureau in de arm te nemen, overneemt.

Ook is het voorstel van de ASDO om in het cliënt ervaringsonderzoek jeugd 2018 expliciet vragen naar de lengte van de wachttijden en hulp buiten schooltijd op te nemen, overgenomen.

Hoewel de gemeente eerder had aangegeven dat zij half maart de ASDO zou uitnodigen om mee te denken over de vervolgstappen en om een kritische blik te werpen op de onderzoeksvragen voor 2018, heeft een dergelijke uitnodiging de ASDO tot op heden nog niet bereikt. 

De ASDO betreurt deze trage gang van zaken, omdat opnieuw resultaten van het onderzoek naar het zich laat aanzien eerst na de grote vakantie verwacht kunnen worden.

Jaarverslag 2018
De ASDO heeft haar jaarverslag 2018 vastgesteld. Dit verslag wordt nu naar het College van B&W gestuurd. Na ontvangst zal het jaarverslag ook op de website geplaatst worden.

11 februari 2019


Visie ontwikkeling Sociaal Domein
Vertegenwoordigers van de Adviesraad zullen ook de komende tijd de Wijk/Dorpsgesprekken bijwonen. Deze zijn nog in: Waskemeer, 25 februari om 20.00 uur in het Dorpshuis en op 14 maart Oosterwolde Zuid,  locatie Scala- de Kompaan om 19.30 uur.
De gemeente heeft in opgaveteams samengesteld die thema’s gaan uitwerken voor de verdere invulling van de Visie Sociaal Domein. Deze thema’s zijn: Meedoen en regie over eigen leven; Samenleven, vitale buurten en dorpen; Gezondheid en Goed opgroeien. In de periode van eind januari tot begin april zijn 4 terugkoppelmomenten gepland (29-01, 12-03, 26-03 en 02-04). Vertegenwoordigers van de Adviesaard hebben inmiddels de eerste bijeenkomst bijgewoond. Op 12 maart wordt aan de hand van de zeer uitgebreide inventarisaties op de genoemde terreinen bekeken welke effecten men wil nastreven.  


Eenzaamheid
Op 4 maart organiseert de gemeente op het gemeentehuis een avond over eenzaamheid. Aan de hand van enkele workshops zal dan gewerkt worden aan de vraag: “hoe gaan we er mee om?” Een eerder verzoek van de Adviesraad aan de gemeente om extra uren uit te trekken in het takenpakket van huishoudelijke hulpen voor persoonlijke aandacht voor de cliënt, werd niet als zodanig gehonoreerd . Wel blijkt uit de uitgebreide reactie van de gemeente dat zij met de aanbieders en de gemeenten in OWO-verband (Oost- en West Stellingwerf en Opsterland) heeft afgesproken, dat ingezet wordt op scholings/deskundigheidsbevordering van de hulpen die in dienst komen. De ASDO besloot na uitvoerige discussie om de komende tijd te monitoren of en in hoeverre de voornemens van de gemeente leiden tot een betere signalering door zorgaanbieders en huishoudelijke hulpen van eenzaamheid.

Cliënt ervaringsonderzoek Jeugdhulp 2017en WMO cliënt ervaringsonderzoek
De gemeente geeft in een reactie op het eerder gedane advies van de ASDO aan dat zij het advies om een andere onderzoeksbureau in de arm te nemen, overneemt. Ook wordt het voorstel van de ASDO om in het cliënt ervaringsonderzoek jeugd 2018 expliciet vragen naar de lengte van de wachttijden en hulp buiten schooltijd op te nemen, overgenomen. Half maart al de ASDO uitgenodigd worden om mee te denken over de vervolgstappen en om een kritische blik te werpen op de onderzoeksvragen. Tijdens deze bijeenkomst zullen dan ook eerdere aanbevelingen van de ASDO over het cliënt ervaringsonderzoek WMO besproken worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?