Handhaving en controle

De gemeente controleert bedrijven en inwoners en houdt toezicht op bouw- en sloopwerkzaamheden, het verwijderen van asbest en het naleven van milieuregels.

Soorten handhaving

Bouwhandhaving

Iedereen die bouwt of sloopt, moet zich aan de regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan, het bouwbesluit, de bouwverordening en de verleende vergunning. Als iemand zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente handhaven. Bijvoorbeeld als iemand geen omgevingsvergunning heeft gekregen, maar toch gaat (ver)bouwen. Of als er andere werkzaamheden worden uitgevoerd dan waarvoor de vergunning is gegeven. Ziet of weet u dat dit gebeurt? Doe dan een verzoek om handhaving. 

Wilt u wat anders doen dan waarvoor u een vergunning hebt gekregen?

Laat ons dat dan weten. Dat doet u door contact op te nemen. U moet dat doen vóórdat u de wijzigingen uitvoert. Als u het ons laat weten, dan kijken we eerst of we het voor de wet mogelijk kunnen maken.

Als u zonder omgevingsvergunning bouwt of als u toch wat anders doet dan waarvoor u een vergunning hebt gekregen, dan kan een bouwtoezichthouder de werkzaamheden stoppen. Dat doet de bouwtoezichthouder met een bouwstop. Het kan zijn dat de werkzaamheden meteen stopgezet moeten worden. De nieuwe vergunningsaanvraag kost extra geld omdat er niet aan de wet gehouden is. Als de vergunning wordt geweigerd, moet u het illegale bouwwerk afbreken.

Milieuhandhaving

De gemeente controleert of mensen en bedrijven zich houden aan de milieuregels houden en of deze worden overtreden. Deze regels zijn er om het milieu te beschermen. Ondanks dat we regelmatige controleren kan het zijn dat u overlast heeft van een bedrijf of een persoon. Ook kunt u er getuige van zijn dat een bedrijf of persoon bewust of onbewust de milieuregels overtreedt. U kunt dan een verzoek om handhaving doen.

Handhaving brandveiligheid

De gemeente en brandweer Fryslân controleert of gebouwen brandveilig zijn. Dit wordt zowel bij bestaande als nieuwe gebouwen gedaan. De eisen vanuit het Bouwbesluit en de voorschriften vanuit de omgevingsvergunning bepalen de inhoud van de brandveiligheidscontroles.

Toezicht op het verwijderen van asbest

Wij vinden het belangrijk dat asbest goed verwijderd wordt. Het is strafbaar om asbest zonder toestemming of niet goed te verwijderen. Asbest zonder toestemming verwijderen is zelfs een misdrijf. Op de pagina asbest verwijderen staat hierover meer.

Handhavingsverzoek

Denkt u dat mensen of bedrijven zich niet aan de landelijke en/of gemeentelijke wet- en regelgeving houden? Dan kunt u een handhavingsverzoek inleveren.

Handhavingsverzoek anoniem doen

Wij doen niets met anonieme handhavingsverzoeken. Want bij een handhavingsverzoek is het belangrijk dat degene die het indient er een direct belang bij heeft dat mensen of bedrijven zich aan de regels houden. Bijvoorbeeld: in het café beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open of een bedrijf op korte afstand van uw woning maakt meer geluid dan mag.

Besluit binnen 8 weken

De gemeente besluit binnen 8 weken over uw verzoek. Als het niet mogelijk is om binnen 8 weken een besluit te nemen, dan kan het langer duren. Een handhavingsverzoek kan een langlopende juridische procedure zijn waar bezwaar en beroep tegen gegeven kan worden.

Schriftelijk handhavingsverzoek

De gemeente Ooststellingwerf neemt geen e-mailberichten als handhavingsverzoek in behandeling. Op grond van artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Verordening nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Ooststellingwerf 2015 kunnen handhavingsverzoeken alleen langs schriftelijke weg worden ingediend via briefwisseling.

Een handhavingsverzoek indienen kan alleen schriftelijk en met vermelding van de onderstaande gegevens:

  • Uw eigen naam
  • Uw adres en woonplaats
  • Uw handtekening
  • Een concrete beschrijving van de kwestie of situatie
  • De locatie waar de kwestie of situatie zich voordoen
  • Waarom u denkt dat er regels overtreden worden.

Uw ondertekende brief met verzoek om handhaving stuurt u naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf,
t.a.v. Team juridische Handhaving afdeling OWO-VTH,
Postbus 38, 8430 AA in Oosterwolde.

De gevolgen van het niet houden aan de regels

Boetes

De gemeente Ooststellingwerf kan boetes geven als iemand overlast veroorzaakt of een milieuregel overtreedt. Bijvoorbeeld door loslopende honden of het storten of verbranden van afval. Deze boete heet een bestuurlijke strafbeschikking (BSB). De bestuurlijke strafbeschikkingen worden aangekondigd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente. Meer informatie over boetes staat op de wesite van het Centraal Justitieel Incassobureau en de website van het Openbaar Ministerie.

Dwangmiddelen

Bij overtredingen of ongewenste situaties krijgt een overtreder de gelegenheid om het ongedaan te maken. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente dwangmiddelen toepassen:

  • Last onder bestuursdwang: de gemeente beëindigt de ongewenste situatie door zelf in te (laten) grijpen. De kosten hiervan zijn voor de overtreder.
  • Last onder dwangsom: de overtreder wordt verplicht om binnen een bepaalde termijn iets te doen of na te laten. Als dit niet gebeurt, kost dat de overtreder geld (dwangsom).

Vergunningen, toezicht- en handhavingsbeleid

De gemeente heeft het meeste aandacht voor de taken waar de risico’s het grootst zijn of waar de regels het slechtst worden nageleefd. Dat staat in het Vergunningen, toezicht- en handhavingsbeleid.

De Friese omgevingsdienst (FUMO) doet de meeste milieucontroles. Bij de FUMO kunt u digitaal een melding indienen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over handhaving en controle? Stuur dan een mail naar gemeente@ooststellingwerf.nl en vermeld bij het onderwerp: vraag over handhaving.

Heeft u gevonden wat u zocht?