Wijzigingen procedures bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen door invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in

De Omgevingswet brengt tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet.

Onderdeel van de Omgevingswet is een omgevingsplan. Vanaf 1 januari is een omgevingsplan de manier om vast te leggen wat er mag in de omgeving. De huidige plannen met bouw- en gebruiksregels (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat plan blijft in gebruik tot er een nieuw omgevingsplan is. De gemeente moet overal omgevingsplannen volgens de nieuwe planopzet maken.

Overgangsperiode

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (31 december 2023) mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Of een beheersverordening vaststellen. Vanaf 1 januari 2024 mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken een omgevingsplan zijn.

Werkwijze tot 1 januari 2024

Het kost tijd om een ontwerpplan te maken dat ter inzage kan.  De planfase voor een ontwerp is de conceptfase. Het conceptplan is de eerste versie van een plan dat wij van een initiatiefnemer ontvangen. Conceptversies van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, die na 1 juli 2023 worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling. Vanaf die datum moeten dat concepten zijn voor een omgevingsplan, zoals bedoeld onder de Omgevingswet.

Voor plannen die tijdig als concept zijn ingediend, doen wij ons uiterste best om voor 31 december  2023 een ontwerpplan ter inzage te leggen. Een garantie kunnen wij niet geven, omdat verschillende factoren bepalen of die datum ook gehaald kan worden. Denk aan de kwaliteit van het aangeleverde concept, de snelheid en kwaliteit in gevraagde aanpassingen, snelheid in het advies van de provincie, beschikbare capaciteit van de gemeente, complexiteit van het plan, eventueel benodigde overeenkomsten, etc.

De voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan zijn:

  • er is een principeverzoek ingediend voor het initiatief en daarop heeft het college van burgemeester en wethouders een positief principebesluit genomen;
  • het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
  • de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de daarbij benodigde onderzoeksrapporten;
  • het conceptplan is uiterlijk 1 juli 2023 ingediend.

Werkwijze na 1 juli 2023

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Als voor uw plan geen bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer kan worden gemaakt en een omgevingsvergunning geen optie is, begeleiden we het project op een andere passende wijze. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden voor uw initiatief. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact met ons op.

Overleg op tijd

We kunnen de verschillende opties en mogelijkheden met u bespreken. Zorg er voor dat u op tijd met de gemeente overlegt.

Procedure omgevingsvergunning verandert

Let op dat de procedure voor een omgevingsvergunning ook verandert. De uitgebreide procedure wordt anders. Er komt meer nadruk op het werk voor indiening van de vergunningaanvraag  (onderbouwing en afstemming) en op participatie met de omgeving. 

Een vergunningaanvraag die vóór 1 januari 2024 wordt ingediend, valt onder de huidige wetgeving (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe wetgeving (Omgevingswet).

Voor meer informatie over de nieuwe Omgevingswet kunt u kijken>op Hoofdlijnen Omgevingswet - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)(externe link) of contact opnemen met de gemeente.

Wat is een principeverzoek?

Wilt u een verzoek in dienen om af te wijken van de regels ruimtelijke ordening? Dan kunt u vooraf een principeverzoek indienen om een inschatting te krijgen van de kansen van uw verzoek.

Een principeverzoek is niet hetzelfde als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het principeverzoek is géén officiële aanvraag. Het is slechts een verzoek om te bekijken of de gemeente op hoofdlijnen bereid is om medewerking te verlenen aan uw plan. Als uw plan past in de omgeving en past binnen beleid en regelgeving, kan het college van B&W medewerking verlenen aan het verkrijgen van een afwijking, wijziging of herziening van de geldende regels. Hiervoor is een planologische procedure nodig. Dit kan een omgevingsvergunning zijn, maar ook een bestemmingsplanwijziging of –herziening. 

U kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen en/of een verzoek om herziening of wijziging van het bestemmingsplan in te dienen. Aan de principe-uitspraak kunnen geen rechten ontleend worden.

U krijgt een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Dit antwoord is een principe-uitspraak van het college van B&W. Het antwoord is dus geen besluit dat voor bezwaar en beroep vatbaar is. In de brief die u van ons ontvangt, leggen we uit hoe de procedure verder verloopt.

Het indienen van een principeverzoek is niet verplicht. U kunt ook direct een aanvraag voor een omgevingsvergunning, wijziging of herziening van het bestemmingsplan indienen. Om een inschatting te krijgen of de gemeente bereid is om medewerking te verlenen aan uw plan, raden wij u wel aan om een principeverzoek in te dienen.

Wat kost het aanvragen van een principeverzoek?

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bent u leges verschuldigd. De leges (2023) bedragen € 316,40. U ontvangt hiervoor een nota van de gemeente. Als u binnen twee jaar na de principe-uitspraak een aanvraag voor de afwijking, wijziging of herziening van de ruimtelijke regels indient, wordt het bedrag dat u betaald heeft aan leges voor het principeverzoek afgetrokken van het bedrag aan leges dat u moet betalen voor de aanvraag. Let op: een principeverzoek wordt pas in behandeling genomen na betaling van de leges.

Wat moet u doen?

Via het Omgevingsloket online(externe link) kunt u een vergunningcheck doen. Als u géén omgevingsvergunning nodig heeft (vergunningsvrij) of uw plan met een omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd, hoeft u geen principeverzoek in te dienen.

Is het voor uw plan wel nodig om van de regels ruimtelijke ordening af te wijken? Dien dan een principeverzoek in. 

U kunt via dit formulier online een principeverzoek indienen. Bij het verzoek dient u een motivering van uw plan en een duidelijke situatieschets aan te leveren. U vindt hier onder een toelichting op het formulier. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact met ons op.

Online een principeverzoek indienen

U kunt u hieronder het formulier ook downloaden en per post opsturen naar Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Let op: u kunt alleen een principeverzoek alleen via het online formulier of met het formulier per post indienen.

Nadat u een principeverzoek heeft ingediend, begint de formele behandeling van uw principeverzoek. U krijgt van ons een bevestiging en een nota voor de leges. Pas na ontvangst van de leges start de (inhoudelijke) behandeling van uw verzoek. U kunt binnen 6 tot 12 weken een principe-uitspraak van het college van B&W verwachten.

Na de beoordeling van uw plan ontvangt u een reactie. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken.

Procedure na principeverzoek

Bij een positief besluit van het college van B&W, gaat een planologische procedure niet meteen van start. U dient hiervoor een aanvraag in. Het kan zijn dat het college van B&W u bij de principe-uitspraak een aantal aandachtspunten meegeeft. Samen met de gemeente verwerkt u deze aandachtspunten in uw plan. We raden u aan uw plan in deze stap ook eventuele belanghebbenden te bespreken.

U kunt een aanvraag omgevingsvergunning of wijziging of herziening van de regels ruimtelijke ordening indienen. Een aanvraag omgevingsvergunning kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl(externe link). Een aanvraag voor het wijzigen of herzien van het bestemmingsplan kunt  u per post doen via een getekend verzoek tot herziening van het bestemmingsplan.  Met de aanvraag start de planologische procedure.

Waar moet u rekening mee houden?

Een principeverzoek is niet hetzelfde als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het principeverzoek is dus géén officieel verzoek. Het is slechts een verzoek om te bekijken of de gemeente bereid is om medewerking te verlenen aan uw plan. U kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen en/of een verzoek om herziening of wijziging van het bestemmingsplan in te dienen. Aan de principe-uitspraak kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

Een aanvraag voor het afwijken, wijzigen of herzien van de regels ruimtelijke ordening wordt na een positief principebesluit niet automatisch gehonoreerd. Tijdens de planologische procedure kunnen zienswijzen worden ingediend en kunnen adviesorganen advies uitbrengen op uw plan. De ingebrachte zienswijzen en adviezen wegen mee bij de uiteindelijke beslissing op uw aanvraag.

Schade
Het afwijken, wijziging of herzien van de regels ruimtelijke ordening kan schade veroorzaken. De waarde van het onroerend goed op de gronden waarvan de regels zijn veranderd kan minder waard worden, maar ook omwonenden en andere belanghebbenden kunnen schade (denken te) ondervinden van de verandering. Het kan zijn dat de gemeente een belanghebbende die schade lijdt een tegemoetkoming in die schade moet toekennen. Omdat de gemeente in dit geval niet de initiatiefnemer van de verandering is, dient u (of een eventuele andere initiatiefnemer) een verhaalscontract planschade te ondertekenen. Met dit contract verklaart u dat u mogelijke planschade voor uw rekening neemt.

Twee jaar
Een principe-uitspraak van het college van B&W is twee jaar geldig. Binnen deze termijn verwachten wij dat u een formele, compleet ingediende aanvraag omgevingsvergunning of wijziging bestemmingsplan bij ons kunt indienen. Als u binnen die termijn geen gebruik maakt van de uitspraak, moet u om een nieuwe uitspraak vragen. U betaalt dan opnieuw leges. Ook moet u er dan rekening mee houden dat het college van B&W (bijvoorbeeld door tussentijds gewijzigd beleid) een andere uitspraak kan doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?