Past je plan in het omgevingsplan?

Je hebt een plan voor een ruimtelijke ingreep (je wilt bijvoorbeeld een nieuw huis bouwen). Je wilt dan weten of het is toegestaan om het plan uit te voeren en wat daarvoor geregeld moet worden. Als je plan in het omgevingsplan past, is het meestal voldoende om een omgevingsvergunning aan te vragen. Voor eenvoudige plannen is soms geen vergunning nodig. Op de pagina Omgevingsplan wijzigen staat een stappenplan om te achterhalen wat voor jouw situatie nodig is. 

Als je plan niet past in het omgevingsplan, heb je een omgevingsvergunning nodig waarmee wordt afgeweken van het omgevingsplan. Of moet je een verzoek doen om het omgevingsplan te wijzigen. Voordat je kosten maakt in de voorbereiding op zo’n procedure, kan het verstandig zijn om een principeverzoek in te dienen. 

Wat is een principeverzoek?

Het principeverzoek is géén officiële aanvraag. Het is slechts een verzoek om te bekijken of de gemeente in principe bereid is om een procedure voor jouw plan te starten. Als het plan goed past in de omgeving en voldoet aan beleid en regelgeving, is de kans groot dat je een positieve principe-uitspraak krijgt. Je kunt met het antwoord op het principeverzoek beoordelen of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen of een verzoek om wijziging van het omgevingsplan in te dienen. 

Je krijgt een schriftelijk antwoord op je verzoek. Dit antwoord is een principe-uitspraak van het college van B&W. Het antwoord is dus geen besluit dat voor bezwaar en beroep vatbaar is. Aan de principe-uitspraak kunnen geen rechten ontleend worden. In de brief die je van ons krijgt, leggen we uit hoe de procedure verder verloopt.

Het indienen van een principeverzoek is niet verplicht. Je kunt ook direct een aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan indienen. Om een inschatting te krijgen of de gemeente bereid is om een procedure te starten voor jouw plan, raden wij aan om een principeverzoek in te dienen.

Wat kost het aanvragen van een principeverzoek?

Voor het behandelen van een principeverzoek brengen wij kosten in rekening. Die zijn in 2024 € 386,-. Als je binnen twee jaar na de principe-uitspraak een aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan indient, wordt dit bedrag afgetrokken van het bedrag dat je moet betalen voor de aanvraag. 

Wat moet je doen?

Via het Omgevingsloket kun je een vergunningcheck doen. Als je géén omgevingsvergunning nodig hebt (vergunningsvrij) of je plan voldoet aan het omgevingsplan en met een omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd, hoef je geen principeverzoek in te dienen.

Is het voor jouw plan wel nodig om van het omgevingsplan af te wijken? Dien dan een principeverzoek in. We raden je aan het plan in deze stap ook met eventuele belanghebbenden te bespreken. Jouw plan kan invloed hebben op mensen en bedrijven in de omgeving. Daarom vragen wij om altijd in gesprek te gaan met de omgeving. Je buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over jouw plan te horen. Hoe je dit kunt aanpakken lees je in de handreiking participatie.

Je kunt via dit formulier online een principeverzoek indienen. Bij het verzoek moet je een motivering van het plan en een duidelijke situatieschets aanleveren. Je vindt hier onder een toelichting op het formulier. Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact met ons op.

Online een principeverzoek indienen

Je kunt hieronder het formulier ook downloaden en ingevuld per post opsturen naar Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Let op: je kunt alleen een principeverzoek alleen via het online formulier of het formulier per post indienen.

Nadat je een principeverzoek hebt ingediend, begint de formele behandeling van het principeverzoek. Je krijgt van ons een bevestiging en een factuur voor de kosten. Pas na ontvangst van dit bedrag start de (inhoudelijke) behandeling van je verzoek. Je kunt binnen 6 tot 12 weken een principe-uitspraak van het college van B&W verwachten.

Na de beoordeling van het plan ontvang je  een reactie. Is deze positief? Dan kun je jouw plan verder (laten) uitwerken.

Procedure na principeverzoek

Bij een positief besluit van het college van B&W, gaat een planologische procedure niet meteen van start. Je dient hiervoor een aanvraag in. Het kan zijn dat het college van B&W je bij de principe-uitspraak een aantal aandachtspunten meegeeft. Samen met de gemeente verwerk je deze aandachtspunten in je plan. 

Na de beoordeling van je principeverzoek krijg je een reactie van de gemeente. Ook bij een positieve reactie, mag je het plan nog niet direct uitvoeren. De reactie betekent alleen dat de gemeente positief staat tegenover het opstarten van een procedure voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan. Soms worden aan de instemming voorwaarden verbonden, waarmee je rekening moet houden bij het verder uitwerken van het plan en de voorbereiding op de procedure. Als je het plan verder hebt uitgewerkt kun je een omgevingsvergunning aanvragen of een aanvraag doen tot wijziging van het omgevingsplan. Een omgevingsvergunning kun je aanvragen via het Omgevingsloket. Een aanvraag voor het wijzigen van het omgevingsplan kan  per post via een getekend verzoek tot wijziging van het omgevingsplan. Met de aanvraag start de planologische procedure.

Waar moet je rekening mee houden?

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan wordt na een positief principebesluit niet automatisch toegekend. Participatie vooraf aan de procedure kan leiden tot ander inzicht. Ook kan beleid of wetgeving wijzigen. Tijdens de planologische procedure kunnen zienswijzen worden ingediend en kunnen adviesorganen advies uitbrengen op jouw plan. De ingebrachte zienswijzen en adviezen wegen mee bij de uiteindelijke beslissing op je aanvraag. De heroverweging kan leiden tot aanpassing of weigering van het besluit. 

Schade

Een omgevingsvergunning of wijziging van het omgevingsplan kan schade veroorzaken in de omgeving. De waarde van het onroerend goed op de gronden waarvan de regels zijn veranderd kan minder waard worden, maar ook omwonenden en andere belanghebbenden kunnen schade (denken te) ondervinden van de verandering. Het kan zijn dat de gemeente een belanghebbende die schade lijdt een tegemoetkoming in die schade moet geven. Omdat de gemeente in dit geval niet de initiatiefnemer van de verandering is, moet jij (of een eventuele andere initiatiefnemer) een verhaalscontract ondertekenen. Met dit contract verklaar je dat je het eventueel optredende nadeel compenseert. Zo’n contract wordt vooraf aan de ter inzage legging van een ontwerpbesluit ondertekend.

Twee jaar

Een principe-uitspraak van het college van B&W is twee jaar geldig. Binnen deze termijn verwachten wij dat je een formele, compleet ingediende aanvraag omgevingsvergunning of wijziging omgevingsplan bij ons kunt indienen. Als je binnen die termijn geen gebruik maakt van de uitspraak, moet je om een nieuwe uitspraak vragen. Je betaalt dan opnieuw de kosten. Ook moet je er dan rekening mee houden dat het college van B&W (bijvoorbeeld door tussentijds gewijzigd beleid) een andere uitspraak kan doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?