In bestemmingsplannen staat welke grond waarvoor bedoeld is. In principe moet u zich daaraan houden. Maar u kunt ook een verzoek indienen om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als u ergens wilt wonen waar dit niet toegestaan is. Of als u plannen heeft om een nieuw bedrijf te vestigen op een locatie die daar niet voor bestemd is.

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u een bestemming wijzigen? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen.

Kosten

De kosten voor een bestemmingsplanprocedure kunnen variëren. Een nieuw bestemmingsplan maken kost bijvoorbeeld meer dan een wijzigingsplan maken.

Soms is een bestemmingsplan(wijziging) niet nodig. Dan kan er op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning voor het onderdeel ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ worden verleend.

Zie voor een kostenoverzicht de tarieventabel bij de legesverordening. Let op: deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.

Procedure

Een bestemmingsplan ligt minimaal 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Daarna neemt de Raad een besluit over het plan.

Een wijziging in een bestemmingsplan ligt eveneens minimaal 6 weken ter inzage voor zienswijzen. Daarna neemt het College een besluit over de wijziging.

Na vaststelling geldt er voor  beide plannen een beroepstermijn van 6 weken. Tijdens deze periode kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak.

Duur

Bestemmings- en wijzigingsplannen kosten veel doorlooptijd. Normaal gesproken kost het opstellen van een bestemmingsplan 1 tot 2 maanden.

Vervolgens moet het plan beoordeeld en goedgekeurd worden door ons. Pas daarna kan het in de procedure (zie hierboven). In het gunstigste scenario duurt deze circa 6 maanden. Bij zienswijzen en/of beroep kan het veel langer duren.

Eerste een principeverzoek aanvragen

Wilt u vooraf zekerheid of uw verzoek kans van slagen heeft? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Zo voorkomt u teleurstellingen of extra kosten.

Een principeverzoek geeft u ook duidelijkheid over:

  • de procedure (wel/geen ruimtelijke onderbouwing aanleveren, planschade, uitvoeren onderzoeken);
  • de kosten (leges, eventuele kosten aanpassing infrastructuur, etc).

Let op: u kunt geen rechten ontlenen aan de uitspraak over uw principeverzoek.

Uw mening over nieuwe bestemmingsplannen

Regelmatig brengen we nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingsplannen  in procedure. Daar kunt u uw zienswijze over geven: binnen 6 weken nadat wij het ontwerpbestemmingsplan hebben gepubliceerd. Dat doen we via de Staatscourant, in ons gemeentenieuws, de Nieuwe Ooststellingwerver en de Griffioen.

Wij nemen alle ontvankelijke zienswijzen mee voordat wij een bestemmingsplan vaststellen. Bent u het daarna niet eens met het plan? Dan kunt u wederom binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen inzien

U kunt bestemmingsplannen en definitieve uitgebreide omgevingsvergunningen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

De bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen die op deze pagina staan, zijn in procedure. De plannen die definitief zijn, staan op de website ruimtelijkeplannen.nl. De actuele status van de bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen kunt u vinden door erop te klikken: