In bestemmingsplannen staat welke grond waarvoor bedoeld is.  Bestemmingsplannen zijn juridisch bindend. Alle bestemmingsplannen zijn in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Wijzigingen procedures bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen door invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat (vooralsnog) op 1 juli 2023 in.  

De Omgevingswet brengt tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Zo wordt het overzichtelijker en eenvoudiger.

Vanaf dan is een omgevingsplan de manier om vast te leggen wat er mag in de omgeving. De huidige plannen met bouw- en gebruiksregels (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat plan blijft in gebruik tot er een nieuw omgevingsplan voor in de plaats komt. De gemeente moet overal omgevingsplannen volgens de nieuwe planopzet maken

Overgangsperiode

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (30 juni 2023) mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Of een beheersverordening vaststellen. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken een omgevingsplan zijn.

Werkwijze tot 1 februari 2023

De datum van inwerkingtreding lijkt ver weg, maar er is een lange voorbereiding nodig voordat een ontwerpplan klaar is en ter inzage kan. De planfase vooraf aan een ontwerp is de conceptfase. Het conceptplan is de eerste versie van een plan dat wij van een initiatiefnemer ontvangen. Conceptversies van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, die na 1 februari 2023 worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling. Vanaf die datum moeten dat concepten zijn voor een omgevingsplan, zoals bedoeld onder de Omgevingswet.

Voor plannen die tijdig als concept zijn ingediend, doen wij ons uiterste best om voor 1 juli 2023 een ontwerpplan ter inzage te leggen. Een garantie daarop kunnen wij niet bieden, omdat diverse factoren bepalen of die datum ook gehaald kan worden. Denk daarbij aan de kwaliteit van het aangeleverde concept, de snelheid en kwaliteit in gevraagde aanpassingen, snelheid in het advies van de provincie, beschikbare capaciteit van de gemeente, complexiteit van het plan, eventueel benodigde overeenkomsten, etc.)

De voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan zijn:

  • er is  een pricipeverzoek ingediend voor het initiatief en daarop heeft het college van burgemeester en wethouders een positief principebesluit genomen;
  • het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
  • de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de daarbij benodigde onderzoeksrapporten;
  • het conceptplan is uiterlijk 1 februari 2023 ingediend.

Werkwijze na 1 februari 2023

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Als voor uw plan geen bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer kan worden gemaakt en een omgevingsvergunning geen optie is, begeleiden we het project op een andere passende wijze. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden voor uw initiatief. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact met ons op.

Na 1 juli 2023 gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Overleg op tijd

We kunnen de verschillende opties en mogelijkheden met u bespreken. Zorg er voor dat u op tijd met de gemeente overlegt.

Procedure omgevingsvergunning verandert

Let op dat de procedure voor een omgevingsvergunning ook verandert. De uitgebreide procedure wordt  anders. Er komt meer nadruk op het werk vooraf (onderbouwing en afstemming) en op participatie met de omgeving. 

Een vergunningaanvraag die vóór 1 juli 2023 wordt ingediend, valt onder de huidige wetgeving (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe wetgeving (Omgevingswet).

Voor meer informatie over de nieuwe Omgevingswet kunt u kijken op Hoofdlijnen Omgevingswet - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)(externe link)(externe link) of contact opnemen met de gemeente.

Uw mening over nieuwe bestemmingsplannen

Regelmatig brengen we nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingsplannen in procedure. Daar kunt u uw zienswijze (mening) over geven: binnen 6 weken nadat wij het ontwerpbestemmingsplan hebben gepubliceerd. Dat doen we via de Staatscourant(externe link) en via de Gemeentepagina. Richt uw zienswijze aan de raad van de gemeente Ooststellingwerf, Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde. Vermeld in het onderwerp van uw zienswijze om welk ontwerpbestemmingsplan het gaat.

Wij nemen alle zienswijzen, die tijdens de terinzagelegging zijn binnengekomen, mee voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Bent u het daarna niet eens met het plan? Dan kunt u wederom binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

De bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen die in procedure zijn, staan op de website Officiële bekendmakingen(externe link). Ook staan ze kort op de Gemeentepagina.

Bestemmingsplan veranderen

Wilt u een bestemmingsplan herzien of wijzigen? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. Wij raden u aan hiervoor eerst een principeverzoek in te dienen.

Kosten

De kosten voor een bestemmingsplanprocedure kunnen variëren.  Soms is een bestemmingsplanwijziging of -herziening niet nodig. In overleg met de betrokken ambtenaar bepaalt u welke procedure voor u het meest geschikt is.

In de tarieventabel bij de legesverordening(externe link) zit een overzicht van de kosten voor de verschillende procedures. Let op: deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.

Hoe lang duurt het?

Het wijzigen of herzien van een bestemmingsplan kost veel tijd. Ga ervan uit dat u minstens een jaar bezig bent, voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Bij zienswijzen en/of beroep kan het veel langer duren.