We spraken in 2019 veel inwoners over hun kijk op samenleven in Ooststellingwerf. We deden dat bijvoorbeeld tijdens dorpsgesprekken, hackathons, 1-op-1 gesprekken, vlogs met jongeren. Heeft u ook meegeholpen? Dan heel erg bedankt voor uw inbreng! Mede op basis van de gesprekken hebben we een Visie op Samenleven gemaakt. Uit de gesprekken kwamen in de dorpen al activiteiten en initiatieven van de grond. Deze helpen we waar nodig verder met advies, hulp en/of geld. 

Wethouder Esther Verhagen: “Het is fantastisch om te zien wat mensen allemaal doen om onze dorpen en wijken prettig leefbaar te houden. Er is enorm veel energie wat leidt tot activiteiten en initiatieven die van de grond komen. Inwoners weten vaak heel goed hoe ze met elkaar willen wonen en leven in hun dorp en wijk. Als gemeente willen we dat alleen maar aanmoedigen en helpen we desgewenst verder met advies, hulp en soms ook met geld."

Doe-agenda's

In de Visie op Samenleven 2020-2024 staan vijftien maatschappelijke effecten centraal. In de doelenboom uit de Visie op Samenleven staan deze effecten op een rij. Per maatschappelijk effect uit de doelenboom maken we samen met de samenleving een overzicht van inspanningen die een ieder gaat leveren om het betreffende effect te realiseren. Dit ‘pakket’ aan inspanningen noemen we een doe-agenda. Eerder werd dit ook wel deelprogramma genoemd. In 2020 maakten we voor 5 maatschappelijke effecten zo’n doe-agenda. Je leest de eerste vijf doe-agenda's hieronder. 

Doe-agenda: Meedoen op de arbeidsmarkt of in vrijwilligerswerk

In deze doe-agenda gaat het om de mensen zonder werk. Mensen die makkelijk aan het werk komen bemiddelen we zo snel mogelijk. Mensen die minder makkelijk aan het werk komen helpen we. Het doel is maatschappelijk meedoen, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk en/of betaald werk. Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Meedoen op de arbeidsmarkt of in vrijwilligerswerk. 

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners, GGZ Friesland, Stam BV, Scala welzijn, gebiedsteam, Dok4-Gap academy, Albert Heijn Oosterwolde, Smilda & Zn., UWV, Buitendienst gemeente Ooststellingwerf, de Adviesraad Sociaal Domein, TerraNext, Dolmans Landscaping, Leerwerkbedrijf Buiten Gewoon, Hema en Startwijzer.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Meedoen op de arbeidsmarkt of in vrijwilligerswerk

Doe-agenda: Meedoen aan het maatschappelijk leven

Iedereen wil er toe doen en meedoen. Maar voor sommige mensen is dat lastig. Soms speelt geld een rol, maar er moet ook aandacht zijn voor problemen op het terrein van gezondheid, digitale vaardigheid, kunnen lezen en schrijven en weinig sociale contacten).

Al deze onderwerpen hebben vaak met elkaar te maken. We willen de situatie van inwoners blijvend structureel verbeteren. Het hebben van (vrijwilligers)werk en het meedoen aan maatschappelijke activiteiten helpt daarbij.

Daarom gaan we daar mee aan de slag. Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Meedoen aan het maatschappelijk leven. 

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners, Voedselbank, Bibliotheek, Jeugdfonds Sport Friesland, Scala welzijnswerk, Gebiedsteam, kerken, Sociaal steunpunt Ooststellingwerf, de Adviesraad Sociaal Domein, inwonersgroep Arm in Arm, budgetadviseurs gebiedsteam, GGD Fryslân, Humanitas, Actium Wonen, Kredietbank, ondernemers en een basisschool.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Meedoen aan het maatschappelijk leven

Doe-agenda: Iedereen doet en ontmoet 

Elkaar kennen en ontmoeten vinden onze inwoners belangrijk. Groepsgevoel vergroot de kans dat je elkaar helpt, je thuis voelt en actief wordt voor een sociale en sterke vitale gemeenschap. Het helpt als er een grote keuze is aan activiteiten waar iedereen aan mee kan doen en elkaar kan ontmoeten. Vandaar dat deze doe-agenda gaat over sociale, culturele en sportvoorzieningen. Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Iedereen doet en ontmoet

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners dorpshuizen, organisaties en verenigingen die zich bezig houden met kunst en cultuur, plaatselijke belangen en bewonerscommissies, Scala Welzijn, sportverenigingen en sportaanbieders, bibliotheek, groepen inwoners die bezig zijn met activiteiten en initiatieven en het sociaal steunpunt Ooststellingwerf en de Adviesraad Sociaal Domein.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Iedereen doet en ontmoet

Doe-agenda: Gezond en gelukkig ouder worden

Er komen steeds meer oudere mensen. Daarom is het belangrijk dat de samenleving daar rekening mee houdt. Het is bijvoorbeeld fijn als de stoeptegels recht liggen en er genoeg geschikte woningen zijn. Maar er is ook aandacht nodig voor de sociale kant van ouder worden. Ouderen geven aan dat zij graag vitaal willen blijven. En dat fysiek en mentaal in beweging zijn en meedoen in de samenleving daarbij helpen. Daar gaat deze doe-agenda over. Er komen meer ouderen, en daardoor ook meer dementie. 

Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Gezond en gelukkig ouder worden. 

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met inwoners, ouderenbonden, ondernemers, GGD Fryslân, plaatselijke belangen en bewonerscommissies, zorgaanbieders, woningcorporatie, clubs en verenigingen, huisartsen, Stichting Sociaal Steunpunt, patiëntenorganisaties, dorpshuizen, ouderenorganisaties, Scala welzijn, ouderensozen en de Adviesraad Sociaal Domein.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Gezond en gelukkig ouder worden.  

Doe-agenda: Kwetsbare jonge inwoners

Deze doe-agenda richt zich op jonge inwoners van -9 maanden tot 23 jaar die kwetsbaar zijn en/of waar al vraagstukken spelen. Onze gemeente heeft relatief veel jonge inwoners met geestelijke en maatschappelijke problemen. Dit is onder andere te verklaren doordat we in vergelijking met veel andere gemeentes veel inwoners hebben met lagere inkomens en lagere opleidingen. Dit is een groep die – ook landelijk gezien – gemiddeld kwetsbaarder is.

Er is speciale aandacht voor ‘jezelf mogen zijn’, omdat dit nog steeds niet vanzelfsprekend is en bij jonge inwoners eenzaamheid en stress op kan leveren. 

Bekijk hier de infographic met daarin de hoogtepunten van de doe-agenda Kwetsbare jonge inwoners.  

Deze doe-agenda is gemaakt in samenwerking met ouders, jongeren, ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld, kinderopvangorganisaties, basisscholen en middelbare scholen, Scala welzijn, GGD Fryslân, huisartsen, diverse zorgaanbieders, kraamzorgaanbieders en  verloskundigepraktijken, gebiedsteam en de Adviesraad Sociaal Domein.

Je bekijkt de gehele doe-agenda hier: Kwetsbare jonge inwoners

Wat merken inwoners van de Visie Samenleven?

Lees hier hun verhalen

Op de hoogte blijven?

Elke doe-agenda heeft een eigen nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Wilt u een nieuwsbrief over een specifieke doe-agenda ontvangen? Stuur dan een mail naar samenleven@ooststellingwerf.nl en zet daar meteen in van welke doe-agenda(s) u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Wilt u naar aanleiding van de Visie contact met ons? U kunt contact met ons opnemen op de volgende manieren: