In de ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen of beheersverordeningen) is de ruimtelijke ordening van de gemeente vastgelegd. In die plannen staat wat waar wel en niet mag. Op een weiland mag bijvoorbeeld niet gebouwd worden en bij een woning mag vaak wel een beroep aan huis worden uitgeoefend. Ook de bescherming van archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden is in de ruimtelijke plannen opgenomen. Alle ruimtelijke plannen zijn te bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Van idee naar uitwerking

Wilt u van de regels voor ruimtelijke ordening (afwijken, de regels wijzigen of herzien? Doorloop dan de volgende stappen om een zo goed mogelijke aanvraag in te dienen:  

Stap 1: Voorbereiding

Het is handig om te weten of uw plan binnen de bestaande ruimtelijke plannen past. Dit kunt u doen door een vergunningcheck te doen op Omgevingsloket online(externe link). Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Dan hoort u van ons of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.(externe link) Als u géén omgevingsvergunning nodig heeft (vergunningvrij) of uw plan met een omgevingsvergunning kan worden uitgevoerd, hoeft u geen verzoek te doen om af te wijken van de bestaande plannen.

Stap 2: Bespreek uw plan met gemeente

Als blijkt dat uw plan niet binnen de bestaande regels past, kunt u het college van B&W verzoeken van deze regels af te wijken, de regels te wijzigen of te herzien. We raden u aan uw plan eerst met de gemeente te bespreken. U kunt hiervoor een afspraak maken.(externe link) Een ambtenaar zoekt met u naar de mogelijkheden binnen de regels. Als dit niet lukt, bespreekt u samen met de ambtenaar welke vervolgstappen u kunt ondernemen.

Stap 3: Formeel principeverzoek indienen

Voordat u een verzoek doet om af te wijken van de bestaande plannen, kunt u een principeverzoek indienen om een inschatting te krijgen van de kansen van uw verzoek. Uw verzoek wordt aan het (gemeentelijke) beleid getoetst. Het college van B&W beoordeelt op hoofdlijnen of uw verzoek (in principe) haalbaar is. Na het toetsen van het principeverzoek wordt duidelijk of uw idee past in de omgeving. Meer informatie over de procedure, de leges en juridische status van de principeverzoeken kunt u hier vinden.

Stap 4: Verdere uitwerking van uw plan

Na de beoordeling van uw principeverzoek ontvangt u een reactie. Is deze positief? Dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken. Bij een positief besluit van het college van B&W, gaat een planologische procedure niet meteen van start. Hiervoor moet u een aanvraag indienen, zoals bij stap 5 omschreven. Het kan zijn dat het college van B&W u bij de principe-uitspraak een aantal aandachtspunten meegeeft. Samen met de gemeente verwerkt u deze aandachtspunten in uw plan. We raden u aan uw plan in deze stap ook met eventuele belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld de buren te bespreken.

Stap 5: Start planologische procedure

U kunt een aanvraag omgevingsvergunning of wijziging of herziening van de regels ruimtelijke ordening indienen. Een aanvraag omgevingsvergunning kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl(externe link). Een aanvraag voor het wijzigen of herzien van het bestemmingsplan kunt u per post doen via een getekend verzoek tot herziening van het bestemmingsplan. Met de aanvraag start de planologische procedure. In de procedure moet u met onderzoeken aantonen dat uw plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Omgevingswet

Per 1 januari 2021 wordt alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving gebundeld in 1 nieuwe wet; de Omgevingswet. Door deze wet moet er onder andere meer ruimte komen voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving door het toepassen van lokaal maatwerk. Aandachtspunt daarbij is dat de kwaliteit van de leefomgeving wel op peil moet blijven. In de loop van 2020 wordt meer bekend over de Omgevingswet in Ooststellingwerf.

Ruimtelijke  visies

De ruimtelijke plannen van de gemeente zijn gebaseerd op ruimtelijke visies. Hierin staat de lange termijn visie van de gemeente. Iedere gemeente is verplicht om één (of meerdere) structuurvisie(s) te hebben.

Heeft u gevonden wat u zocht?