Gemeente Ooststellingwerf heeft een voorkeursrecht gevestigd op verschillende percelen in Oosterwolde. Het gaat om het Arriva-terrein en percelen in de hoek Moskampweg, Houtwal en Dertien Aprilstraat, waaronder de Bergweg. Twee percelen op die plek zijn al in eigendom van de gemeente. Met het voorkeursrecht krijgt de gemeente het recht van eerste koop, als een eigenaar het perceel besluit te verkopen.

Het college van B&W wil hiermee strategische grondposities innemen voor woningbouw. Het voorkomt dat andere partijen de ontwikkeling van het gebied kunnen belemmeren.

Het voorkeursrecht geldt in eerste instantie voor drie maanden. Binnen die drie maanden wordt de gemeenteraad gevraagd om het voorkeursrecht voor de komende drie jaar vast te stellen. In die periode moet een omgevingsvisie voor die plek worden vastgesteld met een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Met de vaststelling van de omgevingsvisie wordt de duur van het voorkeursrecht met drie jaar verlengd. Binnen die termijn moet het omgevingsplan worden vastgesteld om het voorkeursrecht met (maximaal) tien jaar te verlengen.
Aanleiding Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Ooststellingwerf vastgesteld. De visie laat zien wat ons toekomstbeeld is voor de openbare ruimte in de gemeente. In de omgevingsvisie staat dat in Oosterwolde op termijn meer woningen nodig zijn om aan te sluiten bij de woningbehoefte. En dat in het kader van de centrumontwikkeling er ruimte is om door functieverandering en inbreiding woningen toe te voegen. Het gebied rondom de Dertien Aprilstraat, de Moskampweg en de Houtwal past goed binnen deze centrumontwikkeling. Om ongewenste speculatie voor te zijn, is het verstandig nu al een strategische grondpositie in te nemen. Via het voorkeursrecht is dat mogelijk.

Het voorkeursrecht

Het voorkeursrecht betekent geen gedwongen verkoop. De eigenaren beslissen zelf of ze hun percelen willen verkopen. Het voorkeursrecht is gevestigd op 19 kadastrale percelen die bij 11 eigenaren in eigendom zijn. Het betreft het grijs gearceerde gebied in de afbeelding hieronder.

Op de grijs gearceerde kavels is een voorkeursrecht gevestigd. De andere percelen in de driehoek Houtwal, Dertien Aprilstraat, Moskampweg zijn al in eigendom van de gemeente.

Inzage

Het besluit tot vestiging van het is voor iedereen in te zien in het gemeentehuis (op afspraak) en via de gemeentelijke website.