Vergadering Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Sociale Werkvoorziening (sw) 'Fryslân' wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit. Het algemeen bestuur van de GR vergadert een aantal malen per jaar. De vergaderingen vinden in het openbaar plaats, belangstellenden zijn welkom.

Aankondiging

Vergadering Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

  • Datum:      28 juni 2024
  • Aanvang:  11.00 uur
  • Locatie:     digitaal, via Teams

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

Op de voorlopige agenda staat o.a.:

  • Jaarstukken GR Sw Fryslân 2023 
  • Controleverklaring 
  • Accountantsverslag
  • Begroting GR Sw Fryslân 2025 
  • Ontwikkeling wet- en regelgeving (WGR)

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 24 juni 2024 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten, of zijn te verkrijgen via de secretaris van de GR.