De gemeente Ooststellingwerf werkt aan het opstellen van een nieuwe geurgebiedsvisie. Door de aanwezigheid van veehouderijen in onze gemeente kan geurhinder optreden. In de geurgebiedsvisie legt de gemeente vast welke normen voor geurhinder acceptabel zijn.

Download het onafhankelijk advies van bureau De Roever

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende, afstanden en normen waaraan de ligging van veehouderijen moet voldoen. De gemeente heeft binnen deze wet de mogelijkheid om andere geurnormen en afstanden vast te stellen. Zo kunnen we enerzijds geurhinder beperken en anderzijds ruimte geven aan veehouderijen om zich te ontwikkelen.

Bureau De Roever heeft voor de gemeente Ooststellingwerf onafhankelijk advies uitgebracht voor het geurbeleid in de gemeente Ooststellingwerf. U kunt het advies hieronder downloaden. 

Let op! Het rapport is een advies, het is nog niet vastgesteld.

Terugkijken: webinar geurbeleid

21 januari organiseerden we voor iedereen die belangstelling heeft een webinar over het geurbeleid.

Bekijk de webinar